NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 22

22:1 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> palin <3825> eipen <2036> (5627) en <1722> parabolaiv <3850> autoiv <846> legwn <3004> (5723)

22:2 wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> basilei <935> ostiv <3748> epoihsen <4160> (5656) gamouv <1062> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

22:3 kai <2532> apesteilen <649> (5656) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> kalesai <2564> (5658) touv <3588> keklhmenouv <2564> (5772) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062> kai <2532> ouk <3756> hyelon <2309> (5707) elyein <2064> (5629)

22:4 palin <3825> apesteilen <649> (5656) allouv <243> doulouv <1401> legwn <3004> (5723) eipate <2036> (5628) toiv <3588> keklhmenoiv <2564> (5772) idou <2400> (5628) to <3588> ariston <712> mou <3450> htoimaka <2090> (5758) oi <3588> tauroi <5022> mou <3450> kai <2532> ta <3588> sitista <4619> teyumena <2380> (5772) kai <2532> panta <3956> etoima <2092> deute <1205> (5773) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062>

22:5 oi <3588> de <1161> amelhsantev <272> (5660) aphlyon <565> (5627) ov <3739> men <3303> eiv <1519> ton <3588> idion <2398> agron <68> ov <3739> de <1161> epi <1909> thn <3588> emporian <1711> autou <846>

22:6 oi <3588> de <1161> loipoi <3062> krathsantev <2902> (5660) touv <3588> doulouv <1401> autou <846> ubrisan <5195> (5656) kai <2532> apekteinan <615> (5656)

22:7 o <3588> de <1161> basileuv <935> wrgisyh <3710> (5681) kai <2532> pemqav <3992> (5660) ta <3588> strateumata <4753> autou <846> apwlesen <622> (5656) touv <3588> foneiv <5406> ekeinouv <1565> kai <2532> thn <3588> polin <4172> autwn <846> eneprhsen <1714> (5656)

22:8 tote <5119> legei <3004> (5719) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> o <3588> men <3303> gamov <1062> etoimov <2092> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> keklhmenoi <2564> (5772) ouk <3756> hsan <1510> (5713) axioi <514>

22:9 poreuesye <4198> (5737) oun <3767> epi <1909> tav <3588> diexodouv <1327> twn <3588> odwn <3598> kai <2532> osouv <3745> ean <1437> eurhte <2147> (5632) kalesate <2564> (5657) eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062>

22:10 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) oi <3588> douloi <1401> ekeinoi <1565> eiv <1519> tav <3588> odouv <3598> sunhgagon <4863> (5627) pantav <3956> ouv <3739> euron <2147> (5627) ponhrouv <4190> te <5037> kai <2532> agayouv <18> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) o <3588> numfwn <3567> anakeimenwn <345> (5740)

22:11 eiselywn <1525> (5631) de <1161> o <3588> basileuv <935> yeasasyai <2300> (5664) touv <3588> anakeimenouv <345> (5740) eiden <1492> (5627) ekei <1563> anyrwpon <444> ouk <3756> endedumenon <1746> (5765) enduma <1742> gamou <1062>

22:12 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> etaire <2083> pwv <4459> eishlyev <1525> (5627) wde <5602> mh <3361> ecwn <2192> (5723) enduma <1742> gamou <1062> o <3588> de <1161> efimwyh <5392> (5681)

22:13 tote <5119> o <3588> basileuv <935> eipen <2036> (5627) toiv <3588> diakonoiv <1249> dhsantev <1210> (5660) autou <846> podav <4228> kai <2532> ceirav <5495> ekbalete <1544> (5628) auton <846> eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

22:14 polloi <4183> gar <1063> eisin <1510> (5748) klhtoi <2822> oligoi <3641> de <1161> eklektoi <1588>

22:15 tote <5119> poreuyentev <4198> (5679) oi <3588> farisaioi <5330> sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) opwv <3704> auton <846> pagideuswsin <3802> (5661) en <1722> logw <3056>

22:16 kai <2532> apostellousin <649> (5719) autw <846> touv <3588> mayhtav <3101> autwn <846> meta <3326> twn <3588> hrwdianwn <2265> legontav <3004> (5723) didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> ei <1510> (5748) kai <2532> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> en <1722> alhyeia <225> didaskeiv <1321> (5719) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> peri <4012> oudenov <3762> ou <3756> gar <1063> blepeiv <991> (5719) eiv <1519> proswpon <4383> anyrwpwn <444>

22:17 eipon <3004> (5628) oun <3767> hmin <2254> ti <5101> soi <4671> dokei <1380> (5719) exestin <1832> (5904) dounai <1325> (5629) khnson <2778> kaisari <2541> h <2228> ou <3756>

22:18 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> ponhrian <4189> autwn <846> eipen <2036> (5627) ti <5101> me <3165> peirazete <3985> (5719) upokritai <5273>

22:19 epideixate <1925> (5657) moi <3427> to <3588> nomisma <3546> tou <3588> khnsou <2778> oi <3588> de <1161> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> dhnarion <1220>

22:20 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tinov <5101> h <3588> eikwn <1504> auth <3778> kai <2532> h <3588> epigrafh <1923>

22:21 legousin <3004> (5719) kaisarov <2541> tote <5119> legei <3004> (5719) autoiv <846> apodote <591> (5628) oun <3767> ta <3588> kaisarov <2541> kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316>

22:22 kai <2532> akousantev <191> (5660) eyaumasan <2296> (5656) kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> aphlyan <565> (5627)

22:23 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> proshlyon <4334> (5656) autw <846> saddoukaioi <4523> legontev <3004> (5723) mh <3361> einai <1510> (5750) anastasin <386> kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846>

22:24 legontev <3004> (5723) didaskale <1320> mwushv <3475> eipen <2036> (5627) ean <1437> tiv <5100> apoyanh <599> (5632) mh <3361> ecwn <2192> (5723) tekna <5043> epigambreusei <1918> (5692) o <3588> adelfov <80> autou <846> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> anasthsei <450> (5692) sperma <4690> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

22:25 hsan <1510> (5713) de <1161> par <3844> hmin <2254> epta <2033> adelfoi <80> kai <2532> o <3588> prwtov <4413> ghmav <1060> (5660) eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> mh <3361> ecwn <2192> (5723) sperma <4690> afhken <863> (5656) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

22:26 omoiwv <3668> kai <2532> o <3588> deuterov <1208> kai <2532> o <3588> tritov <5154> ewv <2193> twn <3588> epta <2033>

22:27 usteron <5305> de <1161> pantwn <3956> apeyanen <599> (5627) h <3588> gunh <1135>

22:28 en <1722> th <3588> anastasei <386> oun <3767> tinov <5101> twn <3588> epta <2033> estai <1510> (5704) gunh <1135> pantev <3956> gar <1063> escon <2192> (5627) authn <846>

22:29 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> planasye <4105> (5743) mh <3361> eidotev <1492> (5761) tav <3588> grafav <1124> mhde <3366> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> yeou <2316>

22:30 en <1722> gar <1063> th <3588> anastasei <386> oute <3777> gamousin <1060> (5719) oute <3777> gamizontai <1061> (5743) all <235> wv <5613> aggeloi <32> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> eisin <1510> (5748)

22:31 peri <4012> de <1161> thv <3588> anastasewv <386> twn <3588> nekrwn <3498> ouk <3756> anegnwte <314> (5627) to <3588> rhyen <4483> (5685) umin <5213> upo <5259> tou <3588> yeou <2316> legontov <3004> (5723)

22:32 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> o <3588> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> ouk <3756> estin <1510> (5748) [o] <3588> yeov <2316> nekrwn <3498> alla <235> zwntwn <2198> (5723)

22:33 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> ocloi <3793> exeplhssonto <1605> (5712) epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

22:34 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) oti <3754> efimwsen <5392> (5656) touv <3588> saddoukaiouv <4523> sunhcyhsan <4863> (5681) epi <1909> to <3588> auto <846>

22:35 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> nomikov <3544> peirazwn <3985> (5723) auton <846>

22:36 didaskale <1320> poia <4169> entolh <1785> megalh <3173> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

22:37 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autw <846> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> en <1722> olh <3650> kardia <2588> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> quch <5590> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> dianoia <1271> sou <4675>

22:38 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> megalh <3173> kai <2532> prwth <4413> entolh <1785>

22:39 deutera <1208> omoia <3664> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

22:40 en <1722> tautaiv <3778> taiv <3588> dusin <1417> entolaiv <1785> olov <3650> o <3588> nomov <3551> krematai <2910> (5743) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>

22:41 sunhgmenwn <4863> (5772) de <1161> twn <3588> farisaiwn <5330> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

22:42 legwn <3004> (5723) ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) peri <4012> tou <3588> cristou <5547> tinov <5101> uiov <5207> estin <1510> (5748) legousin <3004> (5719) autw <846> tou <3588> dauid <1138>

22:43 legei <3004> (5719) autoiv <846> pwv <4459> oun <3767> dauid <1138> en <1722> pneumati <4151> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> legwn <3004> (5723)

22:44 eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

22:45 ei <1487> oun <3767> dauid <1138> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> pwv <4459> uiov <5207> autou <846> estin <1510> (5748)

22:46 kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) apokriyhnai <611> (5677) autw <846> logon <3056> oude <3761> etolmhsen <5111> (5656) tiv <5100> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> hmerav <2250> eperwthsai <1905> (5658) auton <846> ouketi <3765>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org