NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 25

25:1 tote <5119> omoiwyhsetai <3666> (5701) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> deka <1176> paryenoiv <3933> aitinev <3748> labousai <2983> (5631) tav <3588> lampadav <2985> eautwn <1438> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> upanthsin <5222> tou <3588> numfiou <3566>

25:2 pente <4002> de <1161> ex <1537> autwn <846> hsan <1510> (5713) mwrai <3474> kai <2532> pente <4002> fronimoi <5429>

25:3 ai <3588> gar <1063> mwrai <3474> labousai <2983> (5631) tav <3588> lampadav <2985> [autwn] <846> ouk <3756> elabon <2983> (5627) mey <3326> eautwn <1438> elaion <1637>

25:4 ai <3588> de <1161> fronimoi <5429> elabon <2983> (5627) elaion <1637> en <1722> toiv <3588> aggeioiv <30> meta <3326> twn <3588> lampadwn <2985> eautwn <1438>

25:5 cronizontov <5549> (5723) de <1161> tou <3588> numfiou <3566> enustaxan <3573> (5656) pasai <3956> kai <2532> ekayeudon <2518> (5707)

25:6 meshv <3319> de <1161> nuktov <3571> kraugh <2906> gegonen <1096> (5754) idou <2400> (5628) o <3588> numfiov <3566> exercesye <1831> (5737) eiv <1519> apanthsin <529>

25:7 tote <5119> hgeryhsan <1453> (5681) pasai <3956> ai <3588> paryenoi <3933> ekeinai <1565> kai <2532> ekosmhsan <2885> (5656) tav <3588> lampadav <2985> eautwn <1438>

25:8 ai <3588> de <1161> mwrai <3474> taiv <3588> fronimoiv <5429> eipan <3004> (5627) dote <1325> (5628) hmin <2254> ek <1537> tou <3588> elaiou <1637> umwn <5216> oti <3754> ai <3588> lampadev <2985> hmwn <2257> sbennuntai <4570> (5743)

25:9 apekriyhsan <611> (5662) de <1161> ai <3588> fronimoi <5429> legousai <3004> (5723) mhpote <3379> ou <3756> mh <3361> arkesh <714> (5661) hmin <2254> kai <2532> umin <5213> poreuesye <4198> (5737) mallon <3123> prov <4314> touv <3588> pwlountav <4453> (5723) kai <2532> agorasate <59> (5657) eautaiv <1438>

25:10 apercomenwn <565> (5740) de <1161> autwn <846> agorasai <59> (5658) hlyen <2064> (5627) o <3588> numfiov <3566> kai <2532> ai <3588> etoimoi <2092> eishlyon <1525> (5627) met <3326> autou <846> eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062> kai <2532> ekleisyh <2808> (5681) h <3588> yura <2374>

25:11 usteron <5305> de <1161> ercontai <2064> (5736) kai <2532> ai <3588> loipai <3062> paryenoi <3933> legousai <3004> (5723) kurie <2962> kurie <2962> anoixon <455> (5657) hmin <2254>

25:12 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) umav <5209>

25:13 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) thn <3588> hmeran <2250> oude <3761> thn <3588> wran <5610>

25:14 wsper <5618> gar <1063> anyrwpov <444> apodhmwn <589> (5723) ekalesen <2564> (5656) touv <3588> idiouv <2398> doulouv <1401> kai <2532> paredwken <3860> (5656) autoiv <846> ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

25:15 kai <2532> w <3739> men <3303> edwken <1325> (5656) pente <4002> talanta <5007> w <3739> de <1161> duo <1417> w <3739> de <1161> en <1520> ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> idian <2398> dunamin <1411> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656) euyewv <2112>

25:16 poreuyeiv <4198> (5679) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) hrgasato <2038> (5662) en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> pente <4002>

25:17 wsautwv <5615> o <3588> ta <3588> duo <1417> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> duo <1417>

25:18 o <3588> de <1161> to <3588> en <1520> labwn <2983> (5631) apelywn <565> (5631) wruxen <3736> (5656) ghn <1093> kai <2532> ekruqen <2928> (5656) to <3588> argurion <694> tou <3588> kuriou <2962> autou <846>

25:19 meta <3326> de <1161> polun <4183> cronon <5550> ercetai <2064> (5736) o <3588> kuriov <2962> twn <3588> doulwn <1401> ekeinwn <1565> kai <2532> sunairei <4868> (5719) logon <3056> met <3326> autwn <846>

25:20 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) proshnegken <4374> (5656) alla <243> pente <4002> talanta <5007> legwn <3004> (5723) kurie <2962> pente <4002> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> pente <4002> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:21 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:22 proselywn <4334> (5631) kai <2532> o <3588> ta <3588> duo <1417> talanta <5007> eipen <2036> (5627) kurie <2962> duo <1417> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> duo <1417> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:23 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:24 proselywn <4334> (5631) de <1161> kai <2532> o <3588> to <3588> en <1520> talanton <5007> eilhfwv <2983> (5761) eipen <2036> (5627) kurie <2962> egnwn <1097> (5627) se <4571> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> (5748) anyrwpov <444> yerizwn <2325> (5723) opou <3699> ouk <3756> espeirav <4687> (5656) kai <2532> sunagwn <4863> (5723) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisav <1287> (5656)

25:25 kai <2532> fobhyeiv <5399> (5679) apelywn <565> (5631) ekruqa <2928> (5656) to <3588> talanton <5007> sou <4675> en <1722> th <3588> gh <1093> ide <1492> (5657) eceiv <2192> (5719) to <3588> son <4674>

25:26 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ponhre <4190> doule <1401> kai <2532> oknhre <3636> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> yerizw <2325> (5719) opou <3699> ouk <3756> espeira <4687> (5656) kai <2532> sunagw <4863> (5719) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisa <1287> (5656)

25:27 edei <1163> (5900) se <4571> oun <3767> balein <906> (5629) ta <3588> arguria <694> mou <3450> toiv <3588> trapezitaiv <5133> kai <2532> elywn <2064> (5631) egw <1473> ekomisamhn <2865> (5668) an <302> to <3588> emon <1699> sun <4862> tokw <5110>

25:28 arate <142> (5657) oun <3767> ap <575> autou <846> to <3588> talanton <5007> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> econti <2192> (5723) ta <3588> deka <1176> talanta <5007>

25:29 tw <3588> gar <1063> econti <2192> (5723) panti <3956> doyhsetai <1325> (5701) kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) tou <3588> de <1161> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>

25:30 kai <2532> ton <3588> acreion <888> doulon <1401> ekbalete <1544> (5628) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

25:31 otan <3752> de <1161> elyh <2064> (5632) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> th <3588> doxh <1391> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> met <3326> autou <846> tote <5119> kayisei <2523> (5692) epi <1909> yronou <2362> doxhv <1391> autou <846>

25:32 kai <2532> sunacyhsontai <4863> (5701) emprosyen <1715> autou <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> aforisei <873> (5692) autouv <846> ap <575> allhlwn <240> wsper <5618> o <3588> poimhn <4166> aforizei <873> (5719) ta <3588> probata <4263> apo <575> twn <3588> erifwn <2056>

25:33 kai <2532> sthsei <2476> (5692) ta <3588> men <3303> probata <4263> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> ta <3588> de <1161> erifia <2055> ex <1537> euwnumwn <2176>

25:34 tote <5119> erei <2046> (5692) o <3588> basileuv <935> toiv <3588> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> deute <1205> (5773) oi <3588> euloghmenoi <2127> (5772) tou <3588> patrov <3962> mou <3450> klhronomhsate <2816> (5657) thn <3588> htoimasmenhn <2090> (5772) umin <5213> basileian <932> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889>

25:35 epeinasa <3983> (5656) gar <1063> kai <2532> edwkate <1325> (5656) moi <3427> fagein <5315> (5629) ediqhsa <1372> (5656) kai <2532> epotisate <4222> (5656) me <3165> xenov <3581> hmhn <1510> (5713) kai <2532> sunhgagete <4863> (5627) me <3165>

25:36 gumnov <1131> kai <2532> periebalete <4016> (5627) me <3165> hsyenhsa <770> (5656) kai <2532> epeskeqasye <1980> (5662) me <3165> en <1722> fulakh <5438> hmhn <1510> (5713) kai <2532> hlyate <2064> (5627) prov <4314> me <3165>

25:37 tote <5119> apokriyhsontai <611> (5700) autw <846> oi <3588> dikaioi <1342> legontev <3004> (5723) kurie <2962> pote <4219> se <4571> eidomen <1492> (5627) peinwnta <3983> (5723) kai <2532> eyreqamen <5142> (5656) h <2228> diqwnta <1372> (5723) kai <2532> epotisamen <4222> (5656)

25:38 pote <4219> de <1161> se <4571> eidomen <1492> (5627) xenon <3581> kai <2532> sunhgagomen <4863> (5627) h <2228> gumnon <1131> kai <2532> periebalomen <4016> (5627)

25:39 pote <4219> de <1161> se <4571> eidomen <1492> (5627) asyenounta <770> (5723) h <2228> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) prov <4314> se <4571>

25:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> basileuv <935> erei <2046> (5692) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ef <1909> oson <3745> epoihsate <4160> (5656) eni <1520> toutwn <5130> twn <3588> adelfwn <80> mou <3450> twn <3588> elacistwn <1646> emoi <1698> epoihsate <4160> (5656)

25:41 tote <5119> erei <2046> (5692) kai <2532> toiv <3588> ex <1537> euwnumwn <2176> poreuesye <4198> (5737) ap <575> emou <1700> kathramenoi <2672> (5772) eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> aiwnion <166> to <3588> htoimasmenon <2090> (5772) tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846>

25:42 epeinasa <3983> (5656) gar <1063> kai <2532> ouk <3756> edwkate <1325> (5656) moi <3427> fagein <5315> (5629) [kai] <2532> ediqhsa <1372> (5656) kai <2532> ouk <3756> epotisate <4222> (5656) me <3165>

25:43 xenov <3581> hmhn <1510> (5713) kai <2532> ou <3756> sunhgagete <4863> (5627) me <3165> gumnov <1131> kai <2532> ou <3756> periebalete <4016> (5627) me <3165> asyenhv <772> kai <2532> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ouk <3756> epeskeqasye <1980> (5662) me <3165>

25:44 tote <5119> apokriyhsontai <611> (5700) kai <2532> autoi <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> pote <4219> se <4571> eidomen <1492> (5627) peinwnta <3983> (5723) h <2228> diqwnta <1372> (5723) h <2228> xenon <3581> h <2228> gumnon <1131> h <2228> asyenh <772> h <2228> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ou <3756> dihkonhsamen <1247> (5656) soi <4671>

25:45 tote <5119> apokriyhsetai <611> (5700) autoiv <846> legwn <3004> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ef <1909> oson <3745> ouk <3756> epoihsate <4160> (5656) eni <1520> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> oude <3761> emoi <1698> epoihsate <4160> (5656)

25:46 kai <2532> apeleusontai <565> (5695) outoi <3778> eiv <1519> kolasin <2851> aiwnion <166> oi <3588> de <1161> dikaioi <1342> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org