NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 9

9:1 kai <2532> embav <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> dieperasen <1276> (5656) kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> idian <2398> polin <4172>

9:2 kai <2532> idou <2400> (5628) proseferon <4374> (5707) autw <846> paralutikon <3885> epi <1909> klinhv <2825> beblhmenon <906> (5772) kai <2532> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> pistin <4102> autwn <846> eipen <2036> (5627) tw <3588> paralutikw <3885> yarsei <2293> (5720) teknon <5043> afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266>

9:3 kai <2532> idou <2400> (5628) tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> eipan <3004> (5627) en <1722> eautoiv <1438> outov <3778> blasfhmei <987> (5719)

9:4 kai <2532> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> enyumhseiv <1761> autwn <846> eipen <2036> (5627) ina ti <2444> enyumeisye <1760> (5736) ponhra <4190> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

9:5 ti <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) eukopwteron <2123> eipein <2036> (5629) afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266> h <2228> eipein <2036> (5629) egeire <1453> (5720) kai <2532> peripatei <4043> (5720)

9:6 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> exousian <1849> ecei <2192> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> afienai <863> (5721) amartiav <266> tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) sou <4675> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>

9:7 kai <2532> egeryeiv <1453> (5685) aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

9:8 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> ocloi <3793> efobhyhsan <5399> (5675) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> ton <3588> donta <1325> (5631) exousian <1849> toiauthn <5108> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

9:9 kai <2532> paragwn <3855> (5723) o <3588> ihsouv <2424> ekeiyen <1564> eiden <1492> (5627) anyrwpon <444> kayhmenon <2521> (5740) epi <1909> to <3588> telwnion <5058> mayyaion <3156> legomenon <3004> (5746) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427> kai <2532> anastav <450> (5631) hkolouyhsen <190> (5656) autw <846>

9:10 kai <2532> egeneto <1096> (5633) autou <846> anakeimenou <345> (5740) en <1722> th <3588> oikia <3614> kai <2532> idou <2400> (5628) polloi <4183> telwnai <5057> kai <2532> amartwloi <268> elyontev <2064> (5631) sunanekeinto <4873> (5711) tw <3588> ihsou <2424> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

9:11 kai <2532> idontev <1492> (5631) oi <3588> farisaioi <5330> elegon <3004> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> dia <1223> ti <5101> meta <3326> twn <3588> telwnwn <5057> kai <2532> amartwlwn <268> esyiei <2068> (5719) o <3588> didaskalov <1320> umwn <5216>

9:12 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) eipen <2036> (5627) ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) oi <3588> iscuontev <2480> (5723) iatrou <2395> all <235> oi <3588> kakwv <2560> econtev <2192> (5723)

9:13 poreuyentev <4198> (5679) de <1161> mayete <3129> (5628) ti <5101> estin <1510> (5748) eleov <1656> yelw <2309> (5719) kai <2532> ou <3756> yusian <2378> ou <3756> gar <1063> hlyon <2064> (5627) kalesai <2564> (5658) dikaiouv <1342> alla <235> amartwlouv <268>

9:14 tote <5119> prosercontai <4334> (5736) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> iwannou <2491> legontev <3004> (5723) dia <1223> ti <5101> hmeiv <2249> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> nhsteuomen <3522> (5719) oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> sou <4675> ou <3756> nhsteuousin <3522> (5719)

9:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> mh <3361> dunantai <1410> (5736) oi <3588> uioi <5207> tou <3588> numfwnov <3567> penyein <3996> (5721) ef <1909> oson <3745> met <3326> autwn <846> estin <1510> (5748) o <3588> numfiov <3566> eleusontai <2064> (5695) de <1161> hmerai <2250> otan <3752> aparyh <522> (5686) ap <575> autwn <846> o <3588> numfiov <3566> kai <2532> tote <5119> nhsteusousin <3522> (5692)

9:16 oudeiv <3762> de <1161> epiballei <1911> (5719) epiblhma <1915> rakouv <4470> agnafou <46> epi <1909> imatiw <2440> palaiw <3820> airei <142> (5719) gar <1063> to <3588> plhrwma <4138> autou <846> apo <575> tou <3588> imatiou <2440> kai <2532> ceiron <5501> scisma <4978> ginetai <1096> (5736)

9:17 oude <3761> ballousin <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> palaiouv <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> rhgnuntai <4486> (5743) oi <3588> askoi <779> kai <2532> o <3588> oinov <3631> ekceitai <1632> (5743) kai <2532> oi <3588> askoi <779> apolluntai <622> (5743) alla <235> ballousin <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> kainouv <2537> kai <2532> amfoteroi <297> sunthrountai <4933> (5743)

9:18 tauta <5023> autou <846> lalountov <2980> (5723) autoiv <846> idou <2400> (5628) arcwn <758> [eiv] <1520> proselywn <4334> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) oti <3754> h <3588> yugathr <2364> mou <3450> arti <737> eteleuthsen <5053> (5656) alla <235> elywn <2064> (5631) epiyev <2007> (5628) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> ep <1909> authn <846> kai <2532> zhsetai <2198> (5695)

9:19 kai <2532> egeryeiv <1453> (5685) o <3588> ihsouv <2424> hkolouyei <190> (5707) autw <846> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

9:20 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> aimorroousa <131> (5723) dwdeka <1427> eth <2094> proselyousa <4334> (5631) opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846>

9:21 elegen <3004> (5707) gar <1063> en <1722> eauth <1438> ean <1437> monon <3440> aqwmai <680> (5672) tou <3588> imatiou <2440> autou <846> swyhsomai <4982> (5701)

9:22 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> strafeiv <4762> (5651) kai <2532> idwn <1492> (5631) authn <846> eipen <2036> (5627) yarsei <2293> (5720) yugater <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> kai <2532> eswyh <4982> (5681) h <3588> gunh <1135> apo <575> thv <3588> wrav <5610> ekeinhv <1565>

9:23 kai <2532> elywn <2064> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> arcontov <758> kai <2532> idwn <1492> (5631) touv <3588> aulhtav <834> kai <2532> ton <3588> oclon <3793> yoruboumenon <2350> (5746)

9:24 elegen <3004> (5707) anacwreite <402> (5720) ou <3756> gar <1063> apeyanen <599> (5627) to <3588> korasion <2877> alla <235> kayeudei <2518> (5719) kai <2532> kategelwn <2606> (5707) autou <846>

9:25 ote <3753> de <1161> exeblhyh <1544> (5681) o <3588> oclov <3793> eiselywn <1525> (5631) ekrathsen <2902> (5656) thv <3588> ceirov <5495> authv <846> kai <2532> hgeryh <1453> (5681) to <3588> korasion <2877>

9:26 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) h <3588> fhmh <5345> auth <3778> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> ghn <1093> ekeinhn <1565>

9:27 kai <2532> paragonti <3855> (5723) ekeiyen <1564> tw <3588> ihsou <2424> hkolouyhsan <190> (5656) duo <1417> tufloi <5185> krazontev <2896> (5723) kai <2532> legontev <3004> (5723) elehson <1653> (5657) hmav <2248> uie <5207> dauid <1138>

9:28 elyonti <2064> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> tufloi <5185> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> pisteuete <4100> (5720) oti <3754> dunamai <1410> (5736) touto <5124> poihsai <4160> (5658) legousin <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962>

9:29 tote <5119> hqato <680> (5662) twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> legwn <3004> (5723) kata <2596> thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> genhyhtw <1096> (5676) umin <5213>

9:30 kai <2532> hnewcyhsan <455> (5681) autwn <846> oi <3588> ofyalmoi <3788> kai <2532> enebrimhyh <1690> (5675) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) orate <3708> (5720) mhdeiv <3367> ginwsketw <1097> (5720)

9:31 oi <3588> de <1161> exelyontev <1831> (5631) diefhmisan <1310> (5656) auton <846> en <1722> olh <3650> th <3588> gh <1093> ekeinh <1565>

9:32 autwn <846> de <1161> exercomenwn <1831> (5740) idou <2400> (5628) proshnegkan <4374> (5656) autw <846> kwfon <2974> daimonizomenon <1139> (5740)

9:33 kai <2532> ekblhyentov <1544> (5685) tou <3588> daimoniou <1140> elalhsen <2980> (5656) o <3588> kwfov <2974> kai <2532> eyaumasan <2296> (5656) oi <3588> ocloi <3793> legontev <3004> (5723) oudepote <3763> efanh <5316> (5648) outwv <3779> en <1722> tw <3588> israhl <2474>

9:34 [oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> elegon <3004> (5707) en <1722> tw <3588> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia] <1140>

9:35 kai <2532> perihgen <4013> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> poleiv <4172> pasav <3956> kai <2532> tav <3588> kwmav <2968> didaskwn <1321> (5723) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> kai <2532> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> yerapeuwn <2323> (5723) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

9:36 idwn <1492> (5631) de <1161> touv <3588> oclouv <3793> esplagcnisyh <4697> (5675) peri <4012> autwn <846> oti <3754> hsan <1510> (5713) eskulmenoi <4660> (5772) kai <2532> errimmenoi <4496> (5772) wsei <5616> probata <4263> mh <3361> econta <2192> (5723) poimena <4166>

9:37 tote <5119> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3588> men <3303> yerismov <2326> poluv <4183> oi <3588> de <1161> ergatai <2040> oligoi <3641>

9:38 dehyhte <1189> (5676) oun <3767> tou <3588> kuriou <2962> tou <3588> yerismou <2326> opwv <3704> ekbalh <1544> (5632) ergatav <2040> eiv <1519> ton <3588> yerismon <2326> autou <846>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org