NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 19

19:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> methren <3332> (5656) apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> oria <3725> thv <3588> ioudaiav <2449> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>

19:2 kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> ekei <1563>

19:3 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> farisaioi <5330> peirazontev <3985> (5723) auton <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) ei <1487> exestin <1832> (5904) apolusai <630> (5658) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kata <2596> pasan <3956> aitian <156>

19:4 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ouk <3756> anegnwte <314> (5627) oti <3754> o <3588> ktisav <2936> (5660) ap <575> archv <746> arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> epoihsen <4160> (5656) autouv <846>

19:5 kai <2532> eipen <2036> (5627) eneka <1752> toutou <5127> kataleiqei <2641> (5692) anyrwpov <444> ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> kollhyhsetai <2853> (5701) th <3588> gunaiki <1135> autou <846> kai <2532> esontai <1510> (5704) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

19:6 wste <5620> ouketi <3765> eisin <1510> (5748) duo <1417> alla <235> sarx <4561> mia <1520> o <3739> oun <3767> o <3588> yeov <2316> sunezeuxen <4801> (5656) anyrwpov <444> mh <3361> cwrizetw <5563> (5720)

19:7 legousin <3004> (5719) autw <846> ti <5101> oun <3767> mwushv <3475> eneteilato <1781> (5662) dounai <1325> (5629) biblion <975> apostasiou <647> kai <2532> apolusai <630> (5658)

19:8 legei <3004> (5719) autoiv <846> oti <3754> mwushv <3475> prov <4314> thn <3588> sklhrokardian <4641> umwn <5216> epetreqen <2010> (5656) umin <5213> apolusai <630> (5658) tav <3588> gunaikav <1135> umwn <5216> ap <575> archv <746> de <1161> ou <3756> gegonen <1096> (5754) outwv <3779>

19:9 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> ov <3739> an <302> apolush <630> (5661) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> mh <3361> epi <1909> porneia <4202> kai <2532> gamhsh <1060> (5661) allhn <243> moicatai <3429> (5736)

19:10 legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> ei <1487> outwv <3779> estin <1510> (5748) h <3588> aitia <156> tou <3588> anyrwpou <444> meta <3326> thv <3588> gunaikov <1135> ou <3756> sumferei <4851> (5719) gamhsai <1060> (5658)

19:11 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> pantev <3956> cwrousin <5562> (5719) ton <3588> logon <3056> all <235> oiv <3739> dedotai <1325> (5769)

19:12 eisin <1510> (5748) gar <1063> eunoucoi <2135> oitinev <3748> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> egennhyhsan <1080> (5681) outwv <3779> kai <2532> eisin <1510> (5748) eunoucoi <2135> oitinev <3748> eunoucisyhsan <2134> (5656) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> eisin <1510> (5748) eunoucoi <2135> oitinev <3748> eunoucisan <2134> (5656) eautouv <1438> dia <1223> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> o <3588> dunamenov <1410> (5740) cwrein <5562> (5721) cwreitw <5562> (5720)

19:13 tote <5119> proshnecyhsan <4374> (5681) autw <846> paidia <3813> ina <2443> tav <3588> ceirav <5495> epiyh <2007> (5632) autoiv <846> kai <2532> proseuxhtai <4336> (5667) oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> epetimhsan <2008> (5656) autoiv <846>

19:14 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> kai <2532> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

19:15 kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autoiv <846> eporeuyh <4198> (5675) ekeiyen <1564>

19:16 kai <2532> idou <2400> (5628) eiv <1520> proselywn <4334> (5631) autw <846> eipen <2036> (5627) didaskale <1320> ti <5101> agayon <18> poihsw <4160> (5661) ina <2443> scw <2192> (5632) zwhn <2222> aiwnion <166>

19:17 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> me <3165> erwtav <2065> (5719) peri <4012> tou <3588> agayou <18> eiv <1520> estin <1510> (5748) o <3588> agayov <18> ei <1487> de <1161> yeleiv <2309> (5719) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> eiselyein <1525> (5629) threi <5083> (5720) tav <3588> entolav <1785>

19:18 legei <3004> (5719) autw <846> poiav <4169> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) to <3588> ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692) ou <3756> kleqeiv <2813> (5692) ou <3756> qeudomarturhseiv <5576> (5692)

19:19 tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

19:20 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> neaniskov <3495> tauta <5023> panta <3956> efulaxa <5442> (5656) ti <5101> eti <2089> usterw <5302> (5719)

19:21 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ei <1487> yeleiv <2309> (5719) teleiov <5046> einai <1510> (5750) upage <5217> (5720) pwlhson <4453> (5657) sou <4675> ta <3588> uparconta <5224> (5723) kai <2532> dov <1325> (5628) [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

19:22 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> neaniskov <3495> ton <3588> logon <3056> [touton] <5126> aphlyen <565> (5627) lupoumenov <3076> (5746) hn <1510> (5713) gar <1063> ecwn <2192> (5723) kthmata <2933> polla <4183>

19:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> plousiov <4145> duskolwv <1423> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>

19:24 palin <3825> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> eukopwteron <2123> estin <1510> (5748) kamhlon <2574> dia <1223> trhmatov <5168> rafidov <4476> eiselyein <1525> (5629) h <2228> plousion <4145> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

19:25 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> exeplhssonto <1605> (5712) sfodra <4970> legontev <3004> (5723) tiv <5101> ara <687> dunatai <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)

19:26 embleqav <1689> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> para <3844> anyrwpoiv <444> touto <5124> adunaton <102> estin <1510> (5748) para <3844> de <1161> yew <2316> panta <3956> dunata <1415>

19:27 tote <5119> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> idou <2400> (5628) hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) panta <3956> kai <2532> hkolouyhsamen <190> (5656) soi <4671> ti <5101> ara <687> estai <1510> (5704) hmin <2254>

19:28 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> umeiv <5210> oi <3588> akolouyhsantev <190> (5660) moi <3427> en <1722> th <3588> paliggenesia <3824> otan <3752> kayish <2523> (5661) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epi <1909> yronou <2362> doxhv <1391> autou <846> kayhsesye <2521> (5695) kai <2532> umeiv <5210> epi <1909> dwdeka <1427> yronouv <2362> krinontev <2919> (5723) tav <3588> dwdeka <1427> fulav <5443> tou <3588> israhl <2474>

19:29 kai <2532> pav <3956> ostiv <3748> afhken <863> (5656) oikiav <3614> h <2228> adelfouv <80> h <2228> adelfav <79> h <2228> patera <3962> h <2228> mhtera <3384> h <2228> tekna <5043> h <2228> agrouv <68> eneken <1752> tou <3588> emou <1700> onomatov <3686> pollaplasiona <4179> lhmqetai <2983> (5695) kai <2532> zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsei <2816> (5692)

19:30 polloi <4183> de <1161> esontai <1510> (5704) prwtoi <4413> escatoi <2078> kai <2532> escatoi <2078> prwtoi <4413>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org