NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 21:2

21:2 kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> kainhn <2537> eidon <3708> (5627) katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316> htoimasmenhn <2090> (5772) wv <5613> numfhn <3565> kekosmhmenhn <2885> (5772) tw <3588> andri <435> authv <846>

Revelation 21:9-27

21:9 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32> twn <3588> econtwn <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> fialav <5357> twn <3588> gemontwn <1073> (5723) twn <3588> epta <2033> plhgwn <4127> twn <3588> escatwn <2078> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) met <3326> emou <1700> legwn <3004> (5723) deuro <1204> (5773) deixw <1166> (5692) soi <4671> thn <3588> numfhn <3565> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> arniou <721>

21:10 kai <2532> aphnegken <667> (5656) me <3165> en <1722> pneumati <4151> epi <1909> orov <3735> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> kai <2532> edeixen <1166> (5656) moi <3427> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

21:11 ecousan <2192> (5723) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316> o <3588> fwsthr <5458> authv <846> omoiov <3664> liyw <3037> timiwtatw <5093> wv <5613> liyw <3037> iaspidi <2393> krustallizonti <2929> (5723)

21:12 ecousa <2192> (5723) teicov <5038> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> ecousa <2192> (5723) pulwnav <4440> dwdeka <1427> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> pulwsin <4440> aggelouv <32> dwdeka <1427> kai <2532> onomata <3686> epigegrammena <1924> (5772) a <3739> estin <1510> (5748) twn <3588> dwdeka <1427> fulwn <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

21:13 apo <575> anatolhv <395> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> borra <1005> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> notou <3558> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> dusmwn <1424> pulwnev <4440> treiv <5140>

21:14 kai <2532> to <3588> teicov <5038> thv <3588> polewv <4172> ecwn <2192> (5723) yemeliouv <2310> dwdeka <1427> kai <2532> ep <1909> autwn <846> dwdeka <1427> onomata <3686> twn <3588> dwdeka <1427> apostolwn <652> tou <3588> arniou <721>

21:15 kai <2532> o <3588> lalwn <2980> (5723) met <3326> emou <1700> eicen <2192> (5707) metron <3358> kalamon <2563> crusoun <5552> ina <2443> metrhsh <3354> (5661) thn <3588> polin <4172> kai <2532> touv <3588> pulwnav <4440> authv <846> kai <2532> to <3588> teicov <5038> authv <846>

21:16 kai <2532> h <3588> poliv <4172> tetragwnov <5068> keitai <2749> (5736) kai <2532> to <3588> mhkov <3372> authv <846> oson <3754> to <3588> platov <4114> kai <2532> emetrhsen <3354> (5656) thn <3588> polin <4172> tw <3588> kalamw <2563> epi <1909> stadiwn <4712> dwdeka <1427> ciliadwn <5505> to <3588> mhkov <3372> kai <2532> to <3588> platov <4114> kai <2532> to <3588> uqov <5311> authv <846> isa <2470> estin <1510> (5748)

21:17 kai <2532> emetrhsen <3354> (5656) to <3588> teicov <5038> authv <846> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarwn <5064> phcwn <4083> metron <3358> anyrwpou <444> o <3739> estin <1510> (5748) aggelou <32>

21:18 kai <2532> h <3588> endwmhsiv <1739> tou <3588> teicouv <5038> authv <846> iaspiv <2393> kai <2532> h <3588> poliv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> omoion <3664> ualw <5194> kayarw <2513>

21:19 oi <3588> yemelioi <2310> tou <3588> teicouv <5038> thv <3588> polewv <4172> panti <3956> liyw <3037> timiw <5093> kekosmhmenoi <2885> (5772) o <3588> yemeliov <2310> o <3588> prwtov <4413> iaspiv <2393> o <3588> deuterov <1208> sapfirov <4552> o <3588> tritov <5154> calkhdwn <5472> o <3588> tetartov <5067> smaragdov <4665>

21:20 o <3588> pemptov <3991> sardonux <4557> o <3588> ektov <1623> sardion <4556> o <3588> ebdomov <1442> crusoliyov <5555> o <3588> ogdoov <3590> bhrullov <969> o <3588> enatov <1766> topazion <5116> o <3588> dekatov <1182> crusoprasov <5556> o <3588> endekatov <1734> uakinyov <5192> o <3588> dwdekatov <1428> ameyustov <271>

21:21 kai <2532> oi <3588> dwdeka <1427> pulwnev <4440> dwdeka <1427> margaritai <3135> ana <303> eiv <1520> ekastov <1538> twn <3588> pulwnwn <4440> hn <1510> (5713) ex <1537> enov <1520> margaritou <3135> kai <2532> h <3588> plateia <4113> thv <3588> polewv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> wv <5613> ualov <5194> diaughv <1307>

21:22 kai <2532> naon <3485> ouk <3756> eidon <1492> (5627) en <1722> auth <846> o <3588> gar <1063> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> naov <3485> authv <846> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> arnion <721>

21:23 kai <2532> h <3588> poliv <4172> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) tou <3588> hliou <2246> oude <3761> thv <3588> selhnhv <4582> ina <2443> fainwsin <5316> (5725) auth <846> h <3588> gar <1063> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> efwtisen <5461> (5656) authn <846> kai <2532> o <3588> lucnov <3088> authv <846> to <3588> arnion <721>

21:24 kai <2532> peripathsousin <4043> (5692) ta <3588> eynh <1484> dia <1223> tou <3588> fwtov <5457> authv <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> ferousin <5342> (5719) thn <3588> doxan <1391> autwn <846> eiv <1519> authn <846>

21:25 kai <2532> oi <3588> pulwnev <4440> authv <846> ou <3756> mh <3361> kleisywsin <2808> (5686) hmerav <2250> nux <3571> gar <1063> ouk <3756> estai <1510> (5704) ekei <1563>

21:26 kai <2532> oisousin <5342> (5692) thn <3588> doxan <1391> kai <2532> thn <3588> timhn <5092> twn <3588> eynwn <1484> eiv <1519> authn <846>

21:27 kai <2532> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846> pan <3956> koinon <2839> kai <2532> [o] <3588> poiwn <4160> (5723) bdelugma <946> kai <2532> qeudov <5579> ei <1487> mh <3361> oi <3588> gegrammenoi <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org