NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 24

24:1 kai <2532> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> tou <3588> ierou <2411> eporeueto <4198> (5711) kai <2532> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> epideixai <1925> (5658) autw <846> tav <3588> oikodomav <3619> tou <3588> ierou <2411>

24:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> blepete <991> (5719) tauta <5023> panta <3956> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

24:3 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kat <2596> idian <2398> legontev <3004> (5723) eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> shv <4674> parousiav <3952> kai <2532> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>

24:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

24:5 polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

24:6 mellhsete <3195> (5692) de <1161> akouein <191> (5721) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> orate <3708> (5720) mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) gar <1063> genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> estin <1510> (5748) to <3588> telov <5056>

24:7 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> kai <2532> esontai <1510> (5704) limoi <3042> kai <2532> seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117>

24:8 panta <3956> de <1161> tauta <5023> arch <746> wdinwn <5604>

24:9 tote <5119> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> yliqin <2347> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

24:10 kai <2532> tote <5119> skandalisyhsontai <4624> (5701) polloi <4183> kai <2532> allhlouv <240> paradwsousin <3860> (5692) kai <2532> mishsousin <3404> (5692) allhlouv <240>

24:11 kai <2532> polloi <4183> qeudoprofhtai <5578> egeryhsontai <1453> (5701) kai <2532> planhsousin <4105> (5692) pollouv <4183>

24:12 kai <2532> dia <1223> to <3588> plhyunyhnai <4129> (5683) thn <3588> anomian <458> qughsetai <5594> (5691) h <3588> agaph <26> twn <3588> pollwn <4183>

24:13 o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

24:14 kai <2532> khrucyhsetai <2784> (5701) touto <5124> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> en <1722> olh <3650> th <3588> oikoumenh <3625> eiv <1519> marturion <3142> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> tote <5119> hxei <2240> (5692) to <3588> telov <5056>

24:15 otan <3752> oun <3767> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> danihl <1158> tou <3588> profhtou <4396> estov <2476> (5756) en <1722> topw <5117> agiw <40> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720)

24:16 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

24:17 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) ta <3588> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

24:18 kai <2532> o <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

24:19 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

24:20 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) h <3588> fugh <5437> umwn <5216> ceimwnov <5494> mhde <3366> sabbatw <4521>

24:21 estai <1510> (5704) gar <1063> tote <5119> yliqiv <2347> megalh <3173> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) ap <575> archv <746> kosmou <2889> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oud <3761> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

24:22 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwyhsan <2856> (5681) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> dia <1223> de <1161> touv <3588> eklektouv <1588> kolobwyhsontai <2856> (5701) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565>

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:27 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> exercetai <1831> (5736) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> fainetai <5316> (5727) ewv <2193> dusmwn <1424> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:28 opou <3699> ean <1437> h <1510> (5753) to <3588> ptwma <4430> ekei <1563> sunacyhsontai <4863> (5701) oi <3588> aetoi <105>

24:29 euyewv <2112> de <1161> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846> kai <2532> oi <3588> asterev <792> pesountai <4098> (5699) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

24:31 kai <2532> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> autou <846> meta <3326> salpiggov <4536> megalhv <3173> kai <2532> episunaxousin <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrwn <206> ouranwn <3772> ewv <2193> [twn] <3588> akrwn <206> autwn <846>

24:32 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> genhtai <1096> (5638) apalov <527> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> ekfuh <1631> (5725) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330>

24:33 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) panta <3956> tauta <3778> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) epi <1909> yuraiv <2374>

24:34 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> tauta <5023> genhtai <1096> (5638)

24:35 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusetai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> mh <3361> parelywsin <3928> (5632)

24:36 peri <4012> de <1161> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> wrav <5610> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) oude <3761> oi <3588> aggeloi <32> twn <3588> ouranwn <3772> oude <3761> o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> monov <3441>

24:37 wsper <5618> gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> nwe <3575> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:38 wv <5613> gar <1063> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> [ekeinaiv] <1565> taiv <3588> pro <4253> tou <3588> kataklusmou <2627> trwgontev <5176> (5723) kai <2532> pinontev <4095> (5723) gamountev <1060> (5723) kai <2532> gamizontev <1061> (5723) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787>

24:39 kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ewv <2193> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> hren <142> (5656) apantav <537> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:40 tote <5119> esontai <1510> (5704) duo <1417> en <1722> tw <3588> agrw <68> eiv <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> eiv <1520> afietai <863> (5743)

24:41 duo <1417> alhyousai <229> (5723) en <1722> tw <3588> mulw <3458> mia <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> mia <1520> afietai <863> (5743)

24:42 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poia <4169> hmera <2250> o <3588> kuriov <2962> umwn <5216> ercetai <2064> (5736)

24:43 ekeino <1565> de <1161> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> fulakh <5438> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> an <302> eiasen <1439> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) thn <3588> oikian <3614> autou <846>

24:44 dia <1223> touto <5124> kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> ou <3756> dokeite <1380> (5719) wra <5610> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)

24:45 tiv <5101> ara <687> estin <1510> (5748) o <3588> pistov <4103> doulov <1401> kai <2532> fronimov <5429> on <3739> katesthsen <2525> (5656) o <3588> kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> oiketeiav <3610> autou <846> tou <3588> dounai <1325> (5629) autoiv <846> thn <3588> trofhn <5160> en <1722> kairw <2540>

24:46 makariov <3107> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> on <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> autou <846> eurhsei <2147> (5692) outwv <3779> poiounta <4160> (5723)

24:47 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> uparcousin <5224> (5723) autou <846> katasthsei <2525> (5692) auton <846>

24:48 ean <1437> de <1161> eiph <2036> (5632) o <3588> kakov <2556> doulov <1401> ekeinov <1565> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> cronizei <5549> (5719) mou <3450> o <3588> kuriov <2962>

24:49 kai <2532> arxhtai <756> (5672) tuptein <5180> (5721) touv <3588> sundoulouv <4889> autou <846> esyih <2068> (5725) de <1161> kai <2532> pinh <4095> (5725) meta <3326> twn <3588> meyuontwn <3184> (5723)

24:50 hxei <2240> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> ekeinou <1565> en <1722> hmera <2250> h <3739> ou <3756> prosdoka <4328> (5719) kai <2532> en <1722> wra <5610> h <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719)

24:51 kai <2532> dicotomhsei <1371> (5692) auton <846> kai <2532> to <3588> merov <3313> autou <846> meta <3326> twn <3588> upokritwn <5273> yhsei <5087> (5692) ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org