NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 17

17:1 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> ex <1803> paralambanei <3880> (5719) o <3588> ihsouv <2424> ton <3588> petron <4074> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> anaferei <399> (5719) autouv <846> eiv <1519> orov <3735> uqhlon <5308> kat <2596> idian <2398>

17:2 kai <2532> metemorfwyh <3339> (5681) emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> elamqen <2989> (5656) to <3588> proswpon <4383> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> ta <3588> de <1161> imatia <2440> autou <846> egeneto <1096> (5633) leuka <3022> wv <5613> to <3588> fwv <5457>

17:3 kai <2532> idou <2400> (5628) wfyh <3708> (5681) autoiv <846> mwushv <3475> kai <2532> hliav <2243> sullalountev <4814> (5723) met <3326> autou <846>

17:4 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) ei <1487> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5692) wde <5602> treiv <5140> skhnav <4633> soi <4671> mian <1520> kai <2532> mwusei <3475> mian <1520> kai <2532> hlia <2243> mian <1520>

17:5 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) nefelh <3507> fwteinh <5460> epeskiasen <1982> (5656) autouv <846> kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656) akouete <191> (5720) autou <846>

17:6 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> mayhtai <3101> epesan <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> autwn <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) sfodra <4970>

17:7 kai <2532> proshlyen <4334> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> aqamenov <681> (5671) autwn <846> eipen <2036> (5627) egeryhte <1453> (5682) kai <2532> mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

17:8 eparantev <1869> (5660) de <1161> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> oudena <3762> eidon <1492> (5627) ei <1487> mh <3361> auton <846> ihsoun <2424> monon <3441> <3440>

17:9 kai <2532> katabainontwn <2597> (5723) autwn <846> ek <1537> tou <3588> orouv <3735> eneteilato <1781> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) mhdeni <3367> eiphte <2036> (5632) to <3588> orama <3705> ewv <2193> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> nekrwn <3498> egeryh <1453> (5686)

17:10 kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> oi <3588> grammateiv <1122> legousin <3004> (5719) oti <3754> hlian <2243> dei <1163> (5904) elyein <2064> (5629) prwton <4412>

17:11 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) hliav <2243> men <3303> ercetai <2064> (5736) kai <2532> apokatasthsei <600> (5692) panta <3956>

17:12 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> hliav <2243> hdh <2235> hlyen <2064> (5627) kai <2532> ouk <3756> epegnwsan <1921> (5627) auton <846> alla <235> epoihsan <4160> (5656) en <1722> autw <846> osa <3745> hyelhsan <2309> (5656) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> mellei <3195> (5719) pascein <3958> (5721) up <5259> autwn <846>

17:13 tote <5119> sunhkan <4920> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> oti <3754> peri <4012> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

17:14 kai <2532> elyontwn <2064> (5631) prov <4314> ton <3588> oclon <3793> proshlyen <4334> (5627) autw <846> anyrwpov <444> gonupetwn <1120> (5723) auton <846>

17:15 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) mou <3450> ton <3588> uion <5207> oti <3754> selhniazetai <4583> (5736) kai <2532> kakwv <2560> ecei <2192> (5719) pollakiv <4178> gar <1063> piptei <4098> (5719) eiv <1519> to <3588> pur <4442> kai <2532> pollakiv <4178> eiv <1519> to <3588> udwr <5204>

17:16 kai <2532> proshnegka <4374> (5656) auton <846> toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675> kai <2532> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675) auton <846> yerapeusai <2323> (5658)

17:17 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) w <5599> genea <1074> apistov <571> kai <2532> diestrammenh <1294> (5772) ewv <2193> pote <4219> mey <3326> umwn <5216> esomai <1510> (5704) ewv <2193> pote <4219> anexomai <430> (5695) umwn <5216> ferete <5342> (5720) moi <3427> auton <846> wde <5602>

17:18 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ap <575> autou <846> to <3588> daimonion <1140> kai <2532> eyerapeuyh <2323> (5681) o <3588> paiv <3816> apo <575> thv <3588> wrav <5610> ekeinhv <1565>

17:19 tote <5119> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> kat <2596> idian <2398> eipon <2036> (5627) dia <1223> ti <5101> hmeiv <2249> ouk <3756> hdunhyhmen <1410> (5675) ekbalein <1544> (5629) auto <846>

17:20 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> dia <1223> thn <3588> oligopistian <3640> umwn <5216> amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> echte <2192> (5725) pistin <4102> wv <5613> kokkon <2848> sinapewv <4615> ereite <2046> (5692) tw <3588> orei <3735> toutw <5129> metaba <3327> (5628) enyen <1759> ekei <1563> kai <2532> metabhsetai <3327> (5695) kai <2532> ouden <3762> adunathsei <101> (5692) umin <5213>

17:21

17:22 sustrefomenwn <4962> (5746) de <1161> autwn <846> en <1722> th <3588> galilaia <1056> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> mellei <3195> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidosyai <3860> (5745) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444>

17:23 kai <2532> apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhsetai <1453> (5701) kai <2532> eluphyhsan <3076> (5681) sfodra <4970>

17:24 elyontwn <2064> (5631) de <1161> autwn <846> eiv <1519> kafarnaoum <2584> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> ta <3588> didracma <1323> lambanontev <2983> (5723) tw <3588> petrw <4074> kai <2532> eipan <3004> (5627) o <3588> didaskalov <1320> umwn <5216> ou <3756> telei <5055> (5719) ta <3588> didracma <1323>

17:25 legei <3004> (5719) nai <3483> kai <2532> elyonta <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> proefyasen <4399> (5656) auton <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) ti <5101> soi <4671> dokei <1380> (5719) simwn <4613> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> apo <575> tinwn <5101> lambanousin <2983> (5719) telh <5056> h <2228> khnson <2778> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> autwn <846> h <2228> apo <575> twn <3588> allotriwn <245>

17:26 eipontov <3004> (5631) de <1161> apo <575> twn <3588> allotriwn <245> efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ara <686> ge <1065> eleuyeroi <1658> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207>

17:27 ina <2443> de <1161> mh <3361> skandaliswmen <4624> (5661) autouv <846> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1519> yalassan <2281> bale <906> (5628) agkistron <44> kai <2532> ton <3588> anabanta <305> (5631) prwton <4412> icyun <2486> aron <142> (5657) kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> stoma <4750> autou <846> eurhseiv <2147> (5692) stathra <4715> ekeinon <1565> labwn <2983> (5631) dov <1325> (5628) autoiv <846> anti <473> emou <1700> kai <2532> sou <4675>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org