NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 14

14:1 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> hkousen <191> (5656) hrwdhv <2264> o <3588> tetraarchv <5076> thn <3588> akohn <189> ihsou <2424>

14:2 kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> paisin <3816> autou <846> outov <3778> estin <1510> (5748) iwannhv <2491> o <3588> baptisthv <910> autov <846> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> dia <1223> touto <5124> ai <3588> dunameiv <1411> energousin <1754> (5719) en <1722> autw <846>

14:3 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> krathsav <2902> (5660) ton <3588> iwannhn <2491> edhsen <1210> (5656) kai <2532> en <1722> fulakh <5438> apeyeto <659> (5639) dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

14:4 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> autw <846> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) authn <846>

14:5 kai <2532> yelwn <2309> (5723) auton <846> apokteinai <615> (5658) efobhyh <5399> (5675) ton <3588> oclon <3793> oti <3754> wv <5613> profhthn <4396> auton <846> eicon <2192> (5707)

14:6 genesioiv <1077> de <1161> genomenoiv <1096> (5637) tou <3588> hrwdou <2264> wrchsato <3738> (5662) h <3588> yugathr <2364> thv <3588> hrwdiadov <2266> en <1722> tw <3588> mesw <3319> kai <2532> hresen <700> (5656) tw <3588> hrwdh <2264>

14:7 oyen <3606> mey <3326> orkou <3727> wmologhsen <3670> (5656) auth <846> dounai <1325> (5629) o <3739> ean <1437> aithshtai <154> (5672)

14:8 h <3588> de <1161> probibasyeisa <4264> (5685) upo <5259> thv <3588> mhtrov <3384> authv <846> dov <1325> (5628) moi <3427> fhsin <5346> (5748) wde <5602> epi <1909> pinaki <4094> thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910>

14:9 kai <2532> luphyeiv <3076> (5685) o <3588> basileuv <935> dia <1223> touv <3588> orkouv <3727> kai <2532> touv <3588> sunanakeimenouv <4873> (5740) ekeleusen <2753> (5656) doyhnai <1325> (5683)

14:10 kai <2532> pemqav <3992> (5660) apekefalisen <607> (5656) iwannhn <2491> en <1722> th <3588> fulakh <5438>

14:11 kai <2532> hnecyh <5342> (5681) h <3588> kefalh <2776> autou <846> epi <1909> pinaki <4094> kai <2532> edoyh <1325> (5681) tw <3588> korasiw <2877> kai <2532> hnegken <5342> (5656) th <3588> mhtri <3384> authv <846>

14:12 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> hran <142> (5656) to <3588> ptwma <4430> kai <2532> eyaqan <2290> (5656) auton <846> kai <2532> elyontev <2064> (5631) aphggeilan <518> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

14:13 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> en <1722> ploiw <4143> eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kat <2596> idian <2398> kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> ocloi <3793> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> pezh <3979> apo <575> twn <3588> polewn <4172>

14:14 kai <2532> exelywn <1831> (5631) eiden <1492> (5627) polun <4183> oclon <3793> kai <2532> esplagcnisyh <4697> (5675) ep <1909> autoiv <846> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) touv <3588> arrwstouv <732> autwn <846>

14:15 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> h <3588> wra <5610> hdh <2235> parhlyen <3928> (5627) apoluson <630> (5657) touv <3588> oclouv <3793> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> brwmata <1033>

14:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) apelyein <565> (5629) dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629)

14:17 oi <3588> de <1161> legousin <3004> (5719) autw <846> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) wde <5602> ei <1487> mh <3361> pente <4002> artouv <740> kai <2532> duo <1417> icyuav <2486>

14:18 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ferete <5342> (5720) moi <3427> wde <5602> autouv <846>

14:19 kai <2532> keleusav <2753> (5660) touv <3588> oclouv <3793> anakliyhnai <347> (5683) epi <1909> tou <3588> cortou <5528> labwn <2983> (5631) touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> klasav <2806> (5660) edwken <1325> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> touv <3588> artouv <740> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> toiv <3588> ocloiv <3793>

14:20 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) to <3588> perisseuon <4052> (5723) twn <3588> klasmatwn <2801> dwdeka <1427> kofinouv <2894> plhreiv <4134>

14:21 oi <3588> de <1161> esyiontev <2068> (5723) hsan <1510> (5713) andrev <435> wsei <5616> pentakiscilioi <4000> cwriv <5565> gunaikwn <1135> kai <2532> paidiwn <3813>

14:22 kai <2532> [euyewv] <2112> hnagkasen <315> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> embhnai <1684> (5629) eiv <1519> ploion <4143> kai <2532> proagein <4254> (5721) auton <846> eiv <1519> to <3588> peran <4008> ewv <2193> ou <3739> apolush <630> (5661) touv <3588> oclouv <3793>

14:23 kai <2532> apolusav <630> (5660) touv <3588> oclouv <3793> anebh <305> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> kat <2596> idian <2398> proseuxasyai <4336> (5664) oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) monov <3441> hn <1510> (5713) ekei <1563>

14:24 to <3588> de <1161> ploion <4143> hdh <2235> stadiouv <4712> pollouv <4183> apo <575> thv <3588> ghv <1093> apeicen <568> (5707) basanizomenon <928> (5746) upo <5259> twn <3588> kumatwn <2949> hn <1510> (5713) gar <1063> enantiov <1727> o <3588> anemov <417>

14:25 tetarth <5067> de <1161> fulakh <5438> thv <3588> nuktov <3571> hlyen <2064> (5627) prov <4314> autouv <846> peripatwn <4043> (5723) epi <1909> thn <3588> yalassan <2281>

14:26 oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) auton <846> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> peripatounta <4043> (5723) etaracyhsan <5015> (5681) legontev <3004> (5723) oti <3754> fantasma <5326> estin <1510> (5748) kai <2532> apo <575> tou <3588> fobou <5401> ekraxan <2896> (5656)

14:27 euyuv <2117> de <1161> elalhsen <2980> (5656) [o <3588> ihsouv] <2424> autoiv <846> legwn <3004> (5723) yarseite <2293> (5720) egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

14:28 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) keleuson <2753> (5657) me <3165> elyein <2064> (5629) prov <4314> se <4571> epi <1909> ta <3588> udata <5204>

14:29 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) elye <2064> (5628) kai <2532> katabav <2597> (5631) apo <575> tou <3588> ploiou <4143> petrov <4074> periepathsen <4043> (5656) epi <1909> ta <3588> udata <5204> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424>

14:30 blepwn <991> (5723) de <1161> ton <3588> anemon <417> efobhyh <5399> (5675) kai <2532> arxamenov <756> (5671) katapontizesyai <2670> (5745) ekraxen <2896> (5656) legwn <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) me <3165>

14:31 euyewv <2112> de <1161> o <3588> ihsouv <2424> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> epelabeto <1949> (5633) autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> oligopiste <3640> eiv <1519> ti <5101> edistasav <1365> (5656)

14:32 kai <2532> anabantwn <305> (5631) autwn <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> ekopasen <2869> (5656) o <3588> anemov <417>

14:33 oi <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> prosekunhsan <4352> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) alhywv <230> yeou <2316> uiov <5207> ei <1510> (5748)

14:34 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) hlyon <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> eiv <1519> gennhsaret <1082>

14:35 kai <2532> epignontev <1921> (5631) auton <846> oi <3588> andrev <435> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> apesteilan <649> (5656) eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> pericwron <4066> ekeinhn <1565> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723)

14:36 kai <2532> parekaloun <3870> (5707) [auton] <846> ina <2443> monon <3440> aqwntai <680> (5672) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> kai <2532> osoi <3745> hqanto <680> (5662) dieswyhsan <1295> (5681)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org