NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 29

29:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <02320> sdxl <06240> rve <08147> Mynsb <06224> yrveb <06224> tyryveh <08141> hnsb (29:1)

29:2 <03605> hlk <04714> Myrum <05921> lew <05921> wyle <05012> abnhw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <05921> le <06440> Kynp <07760> Myv <0120> Mda <01121> Nb (29:2)

29:3 <06213> yntyve <0589> ynaw <02975> yray <0> yl <0559> rma <0834> rsa <02975> wyray <08432> Kwtb <07257> Ubrh <01419> lwdgh <08577> Mynth <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <05921> Kyle <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw <01696> rbd (29:3)

29:4 <01692> qbdt <07193> Kytvqvqb <02975> Kyray <01710> tgd <03605> lk <0853> taw <02975> Kyray <08432> Kwtm <05927> Kytylehw <07193> Kytvqvqb <02975> Kyray <01710> tgd <01692> ytqbdhw <03895> Kyyxlb <02397> *Myxx {Myyxx} <05414> yttnw (29:4)

29:5 <0402> hlkal <05414> Kyttn <08064> Mymsh <05775> Pwelw <0776> Urah <02416> tyxl <06908> Ubqt <03808> alw <0622> Poat <03808> al <05307> lwpt <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <02975> Kyray <01710> tgd <03605> lk <0853> taw <0853> Ktwa <04057> hrbdmh <05203> Kytsjnw (29:5)

29:6 <03478> larvy <01004> tybl <07070> hnq <04938> tnesm <01961> Mtwyh <03282> Ney <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <04714> Myrum <03427> ybsy <03605> lk <03045> wedyw (29:6)

29:7 o <04975> Myntm <03605> lk <0> Mhl <05976> tdmehw <07665> rbst <05921> Kyle <08172> Mneshbw <03802> Ptk <03605> lk <0> Mhl <01234> teqbw <07533> Uwrt <03709> *Pkb {Kpkb} <0> Kb <08610> Mvptb (29:7)

29:8 <0929> hmhbw <0120> Mda <04480> Kmm <03772> ytrkhw <02719> brx <05921> Kyle <0935> aybm <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (29:8)

29:9 <06213> ytyve <0589> ynaw <0> yl <02975> ray <0559> rma <03282> Ney <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <02723> hbrxw <08077> hmmsl <04714> Myrum <0776> Ura <01961> htyhw (29:9)

29:10 <03568> swk <01366> lwbg <05704> dew <05482> hnwo <04024> ldgmm <08077> hmms <02721> brx <02723> twbrxl <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05414> yttnw <02975> Kyray <0413> law <0413> Kyla <02005> ynnh <03651> Nkl (29:10)

29:11 <08141> hns <0705> Myebra <03427> bst <03808> alw <0> hb <05674> rbet <03808> al <0929> hmhb <07272> lgrw <0120> Mda <07272> lgr <0> hb <05674> rbet <03808> al (29:11)

29:12 P <0776> twurab <02219> Mytyrzw <01471> Mywgb <04714> Myrum <0853> ta <06327> ytuphw <08141> hns <0705> Myebra <08077> hmms <01961> Nyyht <02717> twbrxm <05892> Myre <08432> Kwtb <05892> hyrew <08074> twmsn <0776> twura <08432> Kwtb <08077> hmms <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05414> yttnw (29:12)

29:13 <08033> hms <06327> wupn <0834> rsa <05971> Mymeh <04480> Nm <04714> Myrum <0853> ta <06908> Ubqa <08141> hns <0705> Myebra <07093> Uqm <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk (29:13)

29:14 <08217> hlps <04467> hklmm <08033> Ms <01961> wyhw <04351> Mtrwkm <0776> Ura <05921> le <06624> owrtp <0776> Ura <0853> Mta <07725> ytbshw <04714> Myrum <07622> twbs <0853> ta <07725> ytbsw (29:14)

29:15 <01471> Mywgb <07287> twdr <01115> ytlbl <04591> Mytjemhw <01471> Mywgh <05921> le <05750> dwe <05375> avntt <03808> alw <08217> hlps <01961> hyht <04467> twklmmh <04480> Nm (29:15)

29:16 P <03068> hwhy <0136> ynda <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <0310> Mhyrxa <06437> Mtwnpb <05771> Nwe <02142> rykzm <04009> xjbml <03478> larvy <01004> tybl <05750> dwe <01961> hyhy <03808> alw (29:16)

29:17 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <02320> sdxl <0259> dxab <07223> Nwsarb <08141> hns <07651> ebsw <06242> Myrveb <01961> yhyw (29:17)

29:18 o <05921> hyle <05647> dbe <0834> rsa <05656> hdbeh <05921> le <06865> rum <02428> wlyxlw <0> wl <01961> hyh <03808> al <07939> rkvw <04803> hjwrm <03802> Ptk <03605> lkw <07139> xrqm <07218> sar <03605> lk <06865> ru <0413> la <01419> hldg <05656> hdbe <02428> wlyx <0853> ta <05647> dybeh <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0120> Mda <01121> Nb (29:18)

29:19 <02426> wlyxl <07939> rkv <01961> htyhw <0957> hzb <0962> zzbw <07998> hlls <07997> llsw <01995> hnmh <05375> avnw <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbnl <05414> Ntn <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (29:19)

29:20 o <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0> yl <06213> wve <0834> rsa <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <0> wl <05414> yttn <0> hb <05647> dbe <0834> rsa <06468> wtlep (29:20)

29:21 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <08432> Mkwtb <06310> hp <06610> Nwxtp <05414> Nta <0> Klw <03478> larvy <01004> tybl <07161> Nrq <06779> xymua <01931> awhh <03117> Mwyb (29:21)

29:1 en tw etei tw dekatw en tw dekatw mhni mia tou mhnov egeneto logov kuriou prov me legwn

29:2 uie anyrwpou sthrison to proswpon sou epi faraw basilea aiguptou kai profhteuson ep auton kai ep aigupton olhn

29:3 kai eipon tade legei kuriov idou egw epi faraw ton drakonta ton megan ton egkayhmenon en mesw potamwn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egw epoihsa autouv

29:4 kai egw dwsw pagidav eiv tav siagonav sou kai proskollhsw touv icyuv tou potamou sou prov tav pterugav sou kai anaxw se ek mesou tou potamou sou kai pantav touv icyuav tou potamou sou

29:5 kai katabalw se en tacei kai pantav touv icyuav tou potamou sou epi proswpon tou pediou pesh kai ou mh sunacyhv kai ou mh peristalhv toiv yhrioiv thv ghv kai toiv peteinoiv tou ouranou dedwka se eiv katabrwma

29:6 kai gnwsontai pantev oi katoikountev aigupton oti egw eimi kuriov any wn egenhyhv rabdov kalaminh tw oikw israhl

29:7 ote epelabonto sou th ceiri autwn eylasyhv kai ote epekrathsen ep autouv pasa ceir kai ote epanepausanto epi se sunetribhv kai suneklasav autwn pasan osfun

29:8 dia touto tade legei kuriov idou egw epagw epi se romfaian kai apolw anyrwpouv apo sou kai kthnh

29:9 kai estai h gh aiguptou apwleia kai erhmov kai gnwsontai oti egw eimi kuriov anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egw epoihsa autouv

29:10 dia touto idou egw epi se kai epi pantav touv potamouv sou kai dwsw ghn aiguptou eiv erhmon kai romfaian kai apwleian apo magdwlou kai suhnhv kai ewv oriwn aiyiopwn

29:11 ou mh dielyh en auth pouv anyrwpou kai pouv kthnouv ou mh dielyh authn kai ou katoikhyhsetai tessarakonta eth

29:12 kai dwsw thn ghn authv apwleian en mesw ghv hrhmwmenhv kai ai poleiv authv en mesw polewn hrhmwmenwn esontai tessarakonta eth kai diasperw aigupton en toiv eynesin kai likmhsw autouv eiv tav cwrav

29:13 tade legei kuriov meta tessarakonta eth sunaxw touv aiguptiouv apo twn eynwn ou dieskorpisyhsan ekei

29:14 kai apostreqw thn aicmalwsian twn aiguptiwn kai katoikisw autouv en gh payourhv en th gh oyen elhmfyhsan kai estai arch tapeinh

29:15 para pasav tav arcav ou mh uqwyh eti epi ta eynh kai oligostouv autouv poihsw tou mh einai autouv pleionav en toiv eynesin

29:16 kai ouketi esontai tw oikw israhl eiv elpida anamimnhskousan anomian en tw autouv akolouyhsai opisw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kuriov

29:17 kai egeneto en tw ebdomw kai eikostw etei mia tou mhnov tou prwtou egeneto logov kuriou prov me legwn

29:18 uie anyrwpou naboucodonosor basileuv babulwnov katedoulwsato autou thn dunamin douleia megalh epi turou pasa kefalh falakra kai pav wmov madwn kai misyov ouk egenhyh autw kai th dunamei autou epi turou kai thv douleiav hv edouleusan ep authn

29:19 tade legei kuriov kuriov idou didwmi tw naboucodonosor basilei babulwnov ghn aiguptou kai pronomeusei thn pronomhn authv kai skuleusei ta skula authv kai estai misyov th dunamei autou

29:20 anti thv leitourgiav autou hv edouleusen epi turon dedwka autw ghn aiguptou tade legei kuriov kuriov

29:21 en th hmera ekeinh anatelei kerav panti tw oikw israhl kai soi dwsw stoma anewgmenon en mesw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kuriovTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org