NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 7

7:1 mh <3361> krinete <2919> (5720) ina <2443> mh <3361> kriyhte <2919> (5686)

7:2 en <1722> w <3739> gar <1063> krimati <2917> krinete <2919> (5719) kriyhsesye <2919> (5701) kai <2532> en <1722> w <3739> metrw <3358> metreite <3354> (5719) metrhyhsetai <3354> (5701) umin <5213>

7:3 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> sw <4674> ofyalmw <3788> dokon <1385> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

7:4 h <2228> pwv <4459> ereiv <2046> (5692) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> idou <2400> (5628) h <3588> dokov <1385> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675>

7:5 upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> thn <3588> dokon <1385> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) ekbalein <1544> (5629) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

7:6 mh <3361> dwte <1325> (5632) to <3588> agion <40> toiv <3588> kusin <2965> mhde <3366> balhte <906> (5632) touv <3588> margaritav <3135> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> coirwn <5519> mhpote <3379> katapathsousin <2662> (5692) autouv <846> en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> strafentev <4762> (5651) rhxwsin <4486> (5661) umav <5209>

7:7 aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

7:8 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)

7:9 h <2228> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> on <3739> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> autou <846> arton <740> mh <3361> liyon <3037> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:10 h <2228> kai <2532> icyun <2486> aithsei <154> (5692) mh <3361> ofin <3789> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:11 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> dwsei <1325> (5692) agaya <18> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>

7:12 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> yelhte <2309> (5725) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> poieite <4160> (5720) autoiv <846> outov <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>

7:13 eiselyate <1525> (5657) dia <1223> thv <3588> stenhv <4728> pulhv <4439> oti <3754> plateia <4116> kai <2532> eurucwrov <2149> h <3588> odov <3598> h <3588> apagousa <520> (5723) eiv <1519> thn <3588> apwleian <684> kai <2532> polloi <4183> eisin <1510> (5748) oi <3588> eisercomenoi <1525> (5740) di <1223> authv <846>

7:14 oti <3754> stenh <4728> h <3588> pulh <4439> kai <2532> teylimmenh <2346> (5772) h <3588> odov <3598> h <3588> apagousa <520> (5723) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> kai <2532> oligoi <3641> eisin <1510> (5748) oi <3588> euriskontev <2147> (5723) authn <846>

7:15 prosecete <4337> (5720) apo <575> twn <3588> qeudoprofhtwn <5578> oitinev <3748> ercontai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> en <1722> endumasin <1742> probatwn <4263> eswyen <2081> de <1161> eisin <1510> (5748) lukoi <3074> arpagev <727>

7:16 apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846> mhti <3385> sullegousin <4816> (5719) apo <575> akanywn <173> stafulav <4718> h <2228> apo <575> tribolwn <5146> suka <4810>

7:17 outwv <3779> pan <3956> dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> kalouv <2570> poiei <4160> (5719) to <3588> de <1161> sapron <4550> dendron <1186> karpouv <2590> ponhrouv <4190> poiei <4160> (5719)

7:18 ou <3756> dunatai <1410> (5736) dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> ponhrouv <4190> enegkein <5342> (5629) oude <3761> dendron <1186> sapron <4550> karpouv <2590> kalouv <2570> poiein <4160> (5721)

7:19 pan <3956> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

7:20 ara <686> ge <1065> apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846>

7:21 ou <3756> pav <3956> o <3588> legwn <3004> (5723) moi <3427> kurie <2962> kurie <2962> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> all <235> o <3588> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

7:22 polloi <4183> erousin <2046> (5692) moi <3427> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kurie <2962> kurie <2962> ou <3756> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> eprofhteusamen <4395> (5656) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> daimonia <1140> exebalomen <1544> (5627) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> dunameiv <1411> pollav <4183> epoihsamen <4160> (5656)

7:23 kai <2532> tote <5119> omologhsw <3670> (5692) autoiv <846> oti <3754> oudepote <3763> egnwn <1097> (5627) umav <5209> apocwreite <672> (5720) ap <575> emou <1700> oi <3588> ergazomenoi <2038> (5740) thn <3588> anomian <458>

7:24 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> akouei <191> (5719) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> [toutouv] <5128> kai <2532> poiei <4160> (5719) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> fronimw <5429> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:25 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosepesan <4363> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> epesen <4098> (5627) teyemeliwto <2311> (5718) gar <1063> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:26 kai <2532> pav <3956> o <3588> akouwn <191> (5723) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> kai <2532> mh <3361> poiwn <4160> (5723) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> mwrw <3474> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ammon <285>

7:27 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosekoqan <4350> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> epesen <4098> (5627) kai <2532> hn <1510> (5713) h <3588> ptwsiv <4431> authv <846> megalh <3173>

7:28 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5048> (5656) o <3588> ihsouv <2424> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> exeplhssonto <1605> (5712) oi <3588> ocloi <3793> epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

7:29 hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122> autwn <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org