NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Romans 14

14:1 ton <3588> de <1161> asyenounta <770> (5723) th <3588> pistei <4102> proslambanesye <4355> (5732) mh <3361> eiv <1519> diakriseiv <1253> dialogismwn <1261>

14:2 ov <3739> men <3303> pisteuei <4100> (5719) fagein <5315> (5629) panta <3956> o <3588> de <1161> asyenwn <770> (5723) lacana <3001> esyiei <2068> (5719)

14:3 o <3588> esyiwn <2068> (5723) ton <3588> mh <3361> esyionta <2068> (5723) mh <3361> exouyeneitw <1848> (5720) o <3588> de <1161> mh <3361> esyiwn <2068> (5723) ton <3588> esyionta <2068> (5723) mh <3361> krinetw <2919> (5720) o <3588> yeov <2316> gar <1063> auton <846> proselabeto <4355> (5639)

14:4 su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> krinwn <2919> (5723) allotrion <245> oikethn <3610> tw <3588> idiw <2398> kuriw <2962> sthkei <4739> (5719) h <2228> piptei <4098> (5719) stayhsetai <2476> (5701) de <1161> dunatei <1414> (5719) gar <1063> o <3588> kuriov <2962> sthsai <2476> (5658) auton <846>

14:5 ov <3739> men <3303> [gar] <1063> krinei <2919> (5719) hmeran <2250> par <3844> hmeran <2250> ov <3739> de <1161> krinei <2919> (5719) pasan <3956> hmeran <2250> ekastov <1538> en <1722> tw <3588> idiw <2398> noi <3563> plhroforeisyw <4135> (5744)

14:6 o <3588> fronwn <5426> (5723) thn <3588> hmeran <2250> kuriw <2962> fronei <5426> (5719) kai <2532> o <3588> esyiwn <2068> (5723) kuriw <2962> esyiei <2068> (5719) eucaristei <2168> (5719) gar <1063> tw <3588> yew <2316> kai <2532> o <3588> mh <3361> esyiwn <2068> (5723) kuriw <2962> ouk <3756> esyiei <2068> (5719) kai <2532> eucaristei <2168> (5719) tw <3588> yew <2316>

14:7 oudeiv <3762> gar <1063> hmwn <2257> eautw <1438> zh <2198> (5719) kai <2532> oudeiv <3762> eautw <1438> apoynhskei <599> (5719)

14:8 ean <1437> te <5037> gar <1063> zwmen <2198> (5725) tw <3588> kuriw <2962> zwmen <2198> (5719) ean <1437> te <5037> apoynhskwmen <599> (5725) tw <3588> kuriw <2962> apoynhskomen <599> (5719) ean <1437> te <5037> oun <3767> zwmen <2198> (5725) ean <1437> te <5037> apoynhskwmen <599> (5725) tou <3588> kuriou <2962> esmen <1510> (5748)

14:9 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> cristov <5547> apeyanen <599> (5627) kai <2532> ezhsen <2198> (5656) ina <2443> kai <2532> nekrwn <3498> kai <2532> zwntwn <2198> (5723) kurieush <2961> (5661)

14:10 su <4771> de <1161> ti <5101> krineiv <2919> (5719) ton <3588> adelfon <80> sou <4675> h <2228> kai <2532> su <4771> ti <5101> exouyeneiv <1848> (5719) ton <3588> adelfon <80> sou <4675> pantev <3956> gar <1063> parasthsomeya <3936> (5695) tw <3588> bhmati <968> tou <3588> yeou <2316>

14:11 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> zw <2198> (5719) egw <1473> legei <3004> (5719) kuriov <2962> oti <3754> emoi <1698> kamqei <2578> (5692) pan <3956> gonu <1119> kai <2532> pasa <3956> glwssa <1100> exomologhsetai <1843> (5698) tw <3588> yew <2316>

14:12 ara <686> [oun] <3767> ekastov <1538> hmwn <2257> peri <4012> eautou <1438> logon <3056> dwsei <1325> (5692) [tw <3588> yew] <2316>

14:13 mhketi <3371> oun <3767> allhlouv <240> krinwmen <2919> (5725) alla <235> touto <5124> krinate <2919> (5657) mallon <3123> to <3588> mh <3361> tiyenai <5087> (5721) proskomma <4348> tw <3588> adelfw <80> h <2228> skandalon <4625>

14:14 oida <1492> (5758) kai <2532> pepeismai <3982> (5769) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> oti <3754> ouden <3762> koinon <2839> di <1223> eautou <1438> ei <1487> mh <3361> tw <3588> logizomenw <3049> (5740) ti <5100> koinon <2839> einai <1510> (5750) ekeinw <1565> koinon <2839>

14:15 ei <1487> gar <1063> dia <1223> brwma <1033> o <3588> adelfov <80> sou <4675> lupeitai <3076> (5743) ouketi <3765> kata <2596> agaphn <26> peripateiv <4043> (5719) mh <3361> tw <3588> brwmati <1033> sou <4675> ekeinon <1565> apollue <622> (5720) uper <5228> ou <3739> cristov <5547> apeyanen <599> (5627)

14:16 mh <3361> blasfhmeisyw <987> (5744) oun <3767> umwn <5216> to <3588> agayon <18>

14:17 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> brwsiv <1035> kai <2532> posiv <4213> alla <235> dikaiosunh <1343> kai <2532> eirhnh <1515> kai <2532> cara <5479> en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

14:18 o <3588> gar <1063> en <1722> toutw <5129> douleuwn <1398> (5723) tw <3588> cristw <5547> euarestov <2101> tw <3588> yew <2316> kai <2532> dokimov <1384> toiv <3588> anyrwpoiv <444>

14:19 ara <686> oun <3767> ta <3588> thv <3588> eirhnhv <1515> diwkwmen <1377> (5725) kai <2532> ta <3588> thv <3588> oikodomhv <3619> thv <3588> eiv <1519> allhlouv <240>

14:20 mh <3361> eneken <1752> brwmatov <1033> katalue <2647> (5720) to <3588> ergon <2041> tou <3588> yeou <2316> panta <3956> men <3303> kayara <2513> alla <235> kakon <2556> tw <3588> anyrwpw <444> tw <3588> dia <1223> proskommatov <4348> esyionti <2068> (5723)

14:21 kalon <2570> to <3588> mh <3361> fagein <5315> (5629) krea <2907> mhde <3366> piein <4095> (5629) oinon <3631> mhde <3366> en <1722> w <3739> o <3588> adelfov <80> sou <4675> proskoptei <4350> (5719)

14:22 su <4771> pistin <4102> hn <3739> eceiv <2192> (5719) kata <2596> seauton <4572> ece <2192> (5720) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> makariov <3107> o <3588> mh <3361> krinwn <2919> (5723) eauton <1438> en <1722> w <3739> dokimazei <1381> (5719)

14:23 o <3588> de <1161> diakrinomenov <1252> (5734) ean <1437> fagh <5315> (5632) katakekritai <2632> (5769) oti <3754> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> pan <3956> de <1161> o <3739> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> amartia <266> estin <1510> (5748)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org