NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:9-17

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:10 kai <2532> krazousin <2896> (5719) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) h <3588> swthria <4991> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

7:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> eisthkeisan <2476> (5715) kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

7:12 legontev <3004> (5723) amhn <281> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> eucaristia <2169> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> [amhn] <281>

7:13 kai <2532> apekriyh <611> (5662) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legwn <3004> (5723) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> peribeblhmenoi <4016> (5772) tav <3588> stolav <4749> tav <3588> leukav <3022> tinev <5101> eisin <1510> (5748) kai <2532> poyen <4159> hlyon <2064> (5627)

7:14 kai <2532> eirhka <4483> (5758) autw <846> kurie <2962> mou <3450> su <4771> oidav <1492> (5758) kai <2532> eipen <3004> (5627) moi <3427> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ercomenoi <2064> (5740) ek <1537> thv <3588> yliqewv <2347> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> eplunan <4150> (5656) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> eleukanan <3021> (5656) autav <846> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> arniou <721>

7:15 dia <1223> touto <5124> eisin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> latreuousin <3000> (5719) autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> skhnwsei <4637> (5692) ep <1909> autouv <846>

7:16 ou <3756> peinasousin <3983> (5692) eti <2089> oude <3761> diqhsousin <1372> (5692) eti <2089> oude <3761> mh <3361> pesh <4098> (5632) ep <1909> autouv <846> o <3588> hliov <2246> oude <3761> pan <3956> kauma <2738>

7:17 oti <3754> to <3588> arnion <721> to <3588> ana <303> meson <3319> tou <3588> yronou <2362> poimanei <4165> (5692) autouv <846> kai <2532> odhghsei <3594> (5692) autouv <846> epi <1909> zwhv <2222> phgav <4077> udatwn <5204> kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) o <3588> yeov <2316> pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org