NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 4

4:1 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> anhcyh <321> (5681) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> upo <5259> tou <3588> pneumatov <4151> peirasyhnai <3985> (5683) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228>

4:2 kai <2532> nhsteusav <3522> (5660) hmerav <2250> tesserakonta <5062> kai <2532> nuktav <3571> tesserakonta <5062> usteron <5305> epeinasen <3983> (5656)

4:3 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> peirazwn <3985> (5723) eipen <2036> (5627) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> eipon <3004> (5628) ina <2443> oi <3588> liyoi <3037> outoi <3778> artoi <740> genwntai <1096> (5638)

4:4 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ep <1909> artw <740> monw <3441> zhsetai <2198> (5695) o <3588> anyrwpov <444> all <235> epi <1909> panti <3956> rhmati <4487> ekporeuomenw <1607> (5740) dia <1223> stomatov <4750> yeou <2316>

4:5 tote <5119> paralambanei <3880> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> eiv <1519> thn <3588> agian <40> polin <4172> kai <2532> esthsen <2476> (5656) auton <846> epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411>

4:6 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> katw <2736> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> kai <2532> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:7 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> palin <3825> gegraptai <1125> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>

4:8 palin <3825> paralambanei <3880> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> eiv <1519> orov <3735> uqhlon <5308> lian <3029> kai <2532> deiknusin <1166> (5719) autw <846> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autwn <846>

4:9 kai <2532> eipen <3004> (5627) autw <846> tauta <5023> soi <4671> panta <3956> dwsw <1325> (5692) ean <1437> peswn <4098> (5631) proskunhshv <4352> (5661) moi <3427>

4:10 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> upage <5217> (5720) satana <4567> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)

4:11 tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> kai <2532> idou <2400> (5628) aggeloi <32> proshlyon <4334> (5656) kai <2532> dihkonoun <1247> (5707) autw <846>

4:12 akousav <191> (5660) de <1161> oti <3754> iwannhv <2491> paredoyh <3860> (5681) anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056>

4:13 kai <2532> katalipwn <2641> (5631) thn <3588> nazara <3478> elywn <2064> (5631) katwkhsen <2730> (5656) eiv <1519> kafarnaoum <2584> thn <3588> parayalassian <3864> en <1722> orioiv <3725> zaboulwn <2194> kai <2532> nefyalim <3508>

4:14 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

4:15 gh <1093> zaboulwn <2194> kai <2532> gh <1093> nefyalim <3508> odon <3598> yalasshv <2281> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> galilaia <1056> twn <3588> eynwn <1484>

4:16 o <3588> laov <2992> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) en <1722> skotia <4653> fwv <5457> eiden <3708> (5627) mega <3173> kai <2532> toiv <3588> kayhmenoiv <2521> (5740) en <1722> cwra <5561> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> fwv <5457> aneteilen <393> (5656) autoiv <846>

4:17 apo <575> tote <5119> hrxato <756> (5662) o <3588> ihsouv <2424> khrussein <2784> (5721) kai <2532> legein <3004> (5721) metanoeite <3340> (5720) hggiken <1448> (5758) gar <1063> h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

4:18 peripatwn <4043> (5723) de <1161> para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) duo <1417> adelfouv <80> simwna <4613> ton <3588> legomenon <3004> (5746) petron <4074> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ballontav <906> (5723) amfiblhstron <293> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

4:19 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> alieiv <231> anyrwpwn <444>

4:20 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) ta <3588> diktua <1350> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

4:21 kai <2532> probav <4260> (5631) ekeiyen <1564> eiden <1492> (5627) allouv <243> duo <1417> adelfouv <80> iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> meta <3326> zebedaiou <2199> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350> autwn <846> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) autouv <846>

4:22 oi <3588> de <1161> euyewv <2112> afentev <863> (5631) to <3588> ploion <4143> kai <2532> ton <3588> patera <3962> autwn <846> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

4:23 kai <2532> perihgen <4013> (5707) en <1722> olh <3650> th <3588> galilaia <1056> didaskwn <1321> (5723) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> kai <2532> khrusswn <2784> (5723) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> yerapeuwn <2323> (5723) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119> en <1722> tw <3588> law <2992>

4:24 kai <2532> aphlyen <565> (5627) h <3588> akoh <189> autou <846> eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> surian <4947> kai <2532> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> basanoiv <931> sunecomenouv <4912> (5746) daimonizomenouv <1139> (5740) kai <2532> selhniazomenouv <4583> (5740) kai <2532> paralutikouv <3885> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

4:25 kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> dekapolewv <1179> kai <2532> ierosolumwn <2414> kai <2532> ioudaiav <2449> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org