NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 2

2:1 tou <3588> de <1161> ihsou <2424> gennhyentov <1080> (5685) en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> en <1722> hmeraiv <2250> hrwdou <2264> tou <3588> basilewv <935> idou <2400> (5628) magoi <3097> apo <575> anatolwn <395> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> ierosoluma <2414>

2:2 legontev <3004> (5723) pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> tecyeiv <5088> (5685) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eidomen <1492> (5627) gar <1063> autou <846> ton <3588> astera <792> en <1722> th <3588> anatolh <395> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) proskunhsai <4352> (5658) autw <846>

2:3 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> basileuv <935> hrwdhv <2264> etaracyh <5015> (5681) kai <2532> pasa <3956> ierosoluma <2414> met <3326> autou <846>

2:4 kai <2532> sunagagwn <4863> (5631) pantav <3956> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> grammateiv <1122> tou <3588> laou <2992> epunyaneto <4441> (5711) par <3844> autwn <846> pou <4226> o <3588> cristov <5547> gennatai <1080> (5743)

2:5 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> outwv <3779> gar <1063> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396>

2:6 kai <2532> su <4771> bhyleem <965> gh <1093> iouda <2448> oudamwv <3760> elacisth <1646> ei <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> hgemosin <2232> iouda <2448> ek <1537> sou <4675> gar <1063> exeleusetai <1831> (5695) hgoumenov <2233> (5740) ostiv <3748> poimanei <4165> (5692) ton <3588> laon <2992> mou <3450> ton <3588> israhl <2474>

2:7 tote <5119> hrwdhv <2264> layra <2977> kalesav <2564> (5660) touv <3588> magouv <3097> hkribwsen <198> (5656) par <3844> autwn <846> ton <3588> cronon <5550> tou <3588> fainomenou <5316> (5730) asterov <792>

2:8 kai <2532> pemqav <3992> (5660) autouv <846> eiv <1519> bhyleem <965> eipen <2036> (5627) poreuyentev <4198> (5679) exetasate <1833> (5657) akribwv <199> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> epan <1875> de <1161> eurhte <2147> (5632) apaggeilate <518> (5657) moi <3427> opwv <3704> kagw <2504> elywn <2064> (5631) proskunhsw <4352> (5661) autw <846>

2:9 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) tou <3588> basilewv <935> eporeuyhsan <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) o <3588> asthr <792> on <3739> eidon <1492> (5627) en <1722> th <3588> anatolh <395> prohgen <4254> (5707) autouv <846> ewv <2193> elywn <2064> (5631) estayh <2476> (5681) epanw <1883> ou <3757> hn <1510> (5713) to <3588> paidion <3813>

2:10 idontev <1492> (5631) de <1161> ton <3588> astera <792> ecarhsan <5463> (5644) caran <5479> megalhn <3173> sfodra <4970>

2:11 kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eidon <3708> (5627) to <3588> paidion <3813> meta <3326> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> pesontev <4098> (5631) prosekunhsan <4352> (5656) autw <846> kai <2532> anoixantev <455> (5660) touv <3588> yhsaurouv <2344> autwn <846> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> dwra <1435> cruson <5557> kai <2532> libanon <3030> kai <2532> smurnan <4666>

2:12 kai <2532> crhmatisyentev <5537> (5685) kat <2596> onar <3677> mh <3361> anakamqai <344> (5658) prov <4314> hrwdhn <2264> di <1223> allhv <243> odou <3598> anecwrhsan <402> (5656) eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> autwn <846>

2:13 anacwrhsantwn <402> (5660) de <1161> autwn <846> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> feuge <5343> (5720) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> isyi <1510> (5749) ekei <1563> ewv <2193> an <302> eipw <2036> (5632) soi <4671> mellei <3195> (5719) gar <1063> hrwdhv <2264> zhtein <2212> (5721) to <3588> paidion <3813> tou <3588> apolesai <622> (5658) auto <846>

2:14 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> aigupton <125>

2:15 kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> teleuthv <5054> hrwdou <2264> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) ex <1537> aiguptou <125> ekalesa <2564> (5656) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

2:16 tote <5119> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) oti <3754> enepaicyh <1702> (5681) upo <5259> twn <3588> magwn <3097> eyumwyh <2373> (5681) lian <3029> kai <2532> aposteilav <649> (5660) aneilen <337> (5627) pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> touv <3588> en <1722> bhyleem <965> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> orioiv <3725> authv <846> apo <575> dietouv <1332> kai <2532> katwterw <2736> kata <2596> ton <3588> cronon <5550> on <3739> hkribwsen <198> (5656) para <3844> twn <3588> magwn <3097>

2:17 tote <5119> eplhrwyh <4137> (5681) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> ieremiou <2408> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

2:18 fwnh <5456> en <1722> rama <4471> hkousyh <191> (5681) klauymov <2805> kai <2532> odurmov <3602> poluv <4183> rachl <4478> klaiousa <2799> (5723) ta <3588> tekna <5043> authv <846> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) paraklhyhnai <3870> (5683) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748)

2:19 teleuthsantov <5053> (5660) de <1161> tou <3588> hrwdou <2264> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> en <1722> aiguptw <125>

2:20 legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> ghn <1093> israhl <2474> teynhkasin <2348> (5758) gar <1063> oi <3588> zhtountev <2212> (5723) thn <3588> quchn <5590> tou <3588> paidiou <3813>

2:21 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ghn <1093> israhl <2474>

2:22 akousav <191> (5660) de <1161> oti <3754> arcelaov <745> basileuei <936> (5719) thv <3588> ioudaiav <2449> anti <473> tou <3588> patrov <3962> autou <846> hrwdou <2264> efobhyh <5399> (5675) ekei <1563> apelyein <565> (5629) crhmatisyeiv <5537> (5685) de <1161> kat <2596> onar <3677> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> thv <3588> galilaiav <1056>

2:23 kai <2532> elywn <2064> (5631) katwkhsen <2730> (5656) eiv <1519> polin <4172> legomenhn <3004> (5746) nazaret <3478> opwv <3704> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> oti <3754> nazwraiov <3480> klhyhsetai <2564> (5701)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org