NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Corinthians 9

9:1 peri <4012> men <3303> gar <1063> thv <3588> diakoniav <1248> thv <3588> eiv <1519> touv <3588> agiouv <40> perisson <4053> moi <3427> estin <1510> (5748) to <3588> grafein <1125> (5721) umin <5213>

9:2 oida <1492> (5758) gar <1063> thn <3588> proyumian <4288> umwn <5216> hn <3739> uper <5228> umwn <5216> kaucwmai <2744> (5736) makedosin <3110> oti <3754> acaia <882> pareskeuastai <3903> (5769) apo <575> perusi <4070> kai <2532> to <3588> umwn <5216> zhlov <2205> hreyisen <2042> (5656) touv <3588> pleionav <4119>

9:3 epemqa <3992> (5656) de <1161> touv <3588> adelfouv <80> ina <2443> mh <3361> to <3588> kauchma <2745> hmwn <2257> to <3588> uper <5228> umwn <5216> kenwyh <2758> (5686) en <1722> tw <3588> merei <3313> toutw <5129> ina <2443> kaywv <2531> elegon <3004> (5707) pareskeuasmenoi <3903> (5772) hte <1510> (5753)

9:4 mh <3361> pwv <4458> ean <1437> elywsin <2064> (5632) sun <4862> emoi <1698> makedonev <3110> kai <2532> eurwsin <2147> (5632) umav <5209> aparaskeuastouv <532> kataiscunywmen <2617> (5686) hmeiv <2249> ina <2443> mh <3361> legwmen <3004> (5725) umeiv <5210> en <1722> th <3588> upostasei <5287> tauth <3778>

9:5 anagkaion <316> oun <3767> hghsamhn <2233> (5662) parakalesai <3870> (5658) touv <3588> adelfouv <80> ina <2443> proelywsin <4281> (5632) eiv <1519> umav <5209> kai <2532> prokatartiswsin <4294> (5661) thn <3588> proephggelmenhn <4279> (5768) eulogian <2129> umwn <5216> tauthn <3778> etoimhn <2092> einai <1510> (5750) outwv <3779> wv <5613> eulogian <2129> kai <2532> mh <3361> wv <5613> pleonexian <4124>

9:6 touto <5124> de <1161> o <3588> speirwn <4687> (5723) feidomenwv <5340> feidomenwv <5340> kai <2532> yerisei <2325> (5692) kai <2532> o <3588> speirwn <4687> (5723) ep <1909> eulogiaiv <2129> ep <1909> eulogiaiv <2129> kai <2532> yerisei <2325> (5692)

9:7 ekastov <1538> kaywv <2531> prohrhtai <4255> (5764) th <3588> kardia <2588> mh <3361> ek <1537> luphv <3077> h <2228> ex <1537> anagkhv <318> ilaron <2431> gar <1063> dothn <1395> agapa <25> (5719) o <3588> yeov <2316>

9:8 dunatei <1414> (5719) de <1161> o <3588> yeov <2316> pasan <3956> carin <5485> perisseusai <4052> (5658) eiv <1519> umav <5209> ina <2443> en <1722> panti <3956> pantote <3842> pasan <3956> autarkeian <841> econtev <2192> (5723) perisseuhte <4052> (5725) eiv <1519> pan <3956> ergon <2041> agayon <18>

9:9 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) eskorpisen <4650> (5656) edwken <1325> (5656) toiv <3588> penhsin <3993> h <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

9:10 o <3588> de <1161> epicorhgwn <2023> (5723) sperma <4690> tw <3588> speironti <4687> (5723) kai <2532> arton <740> eiv <1519> brwsin <1035> corhghsei <5524> (5692) kai <2532> plhyunei <4129> (5692) ton <3588> sporon <4703> umwn <5216> kai <2532> auxhsei <837> (5692) ta <3588> genhmata <1081> thv <3588> dikaiosunhv <1343> umwn <5216>

9:11 en <1722> panti <3956> ploutizomenoi <4148> (5746) eiv <1519> pasan <3956> aplothta <572> htiv <3748> katergazetai <2716> (5736) di <1223> hmwn <2257> eucaristian <2169> tw <3588> yew <2316>

9:12 oti <3754> h <3588> diakonia <1248> thv <3588> leitourgiav <3009> tauthv <3778> ou <3756> monon <3440> estin <1510> (5748) prosanaplhrousa <4322> (5723) ta <3588> usterhmata <5303> twn <3588> agiwn <40> alla <235> kai <2532> perisseuousa <4052> (5723) dia <1223> pollwn <4183> eucaristiwn <2169> tw <3588> yew <2316>

9:13 dia <1223> thv <3588> dokimhv <1382> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> doxazontev <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> th <3588> upotagh <5292> thv <3588> omologiav <3671> umwn <5216> eiv <1519> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> aplothti <572> thv <3588> koinwniav <2842> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956>

9:14 kai <2532> autwn <846> dehsei <1162> uper <5228> umwn <5216> epipoyountwn <1971> (5723) umav <5209> dia <1223> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) carin <5485> tou <3588> yeou <2316> ef <1909> umin <5213>

9:15 cariv <5485> tw <3588> yew <2316> epi <1909> th <3588> anekdihghtw <411> autou <846> dwrea <1431>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org