NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 6

6:1 <02320> Mysdx <07651> hebs <06430> Mytslp <07704> hdvb <03068> hwhy <0727> Nwra <01961> yhyw (6:1)

6:2 <04725> wmwqml <07971> wnxlsn <04100> hmb <03045> wnedwh <03068> hwhy <0727> Nwral <06213> hven <04100> hm <0559> rmal <07080> Mymoqlw <03548> Mynhkl <06430> Mytslp <07121> warqyw (6:2)

6:3 <04480> Mkm <03027> wdy <05493> rwot <03808> al <04100> hml <0> Mkl <03045> edwnw <07495> waprt <0227> za <0817> Msa <0> wl <07725> wbyst <07725> bsh <03588> yk <07387> Mqyr <0853> wta <07971> wxlst <0408> la <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <0853> ta <07971> Myxlsm <0518> Ma <0559> wrmayw (6:3)

6:4 <05633> Mkynrolw <03605> Mlkl <0259> txa <04046> hpgm <03588> yk <02091> bhz <05909> yrbke <02568> hsmxw <02091> bhz <06076> *yrxj {ylpe} <02568> hsmx <06430> Mytslp <05633> ynro <04557> rpom <0559> wrmayw <0> wl <07725> bysn <0834> rsa <0817> Msah <04100> hm <0559> wrmayw (6:4)

6:5 <0776> Mkura <05921> lemw <0430> Mkyhla <05921> lemw <05921> Mkylem <03027> wdy <0853> ta <07043> lqy <0194> ylwa <03519> dwbk <03478> larvy <0430> yhlal <05414> Mttnw <0776> Urah <0853> ta <07843> Mtyxsmh <05909> Mkyrbke <06754> ymluw <06076> *Mkyrxj {Mkylpe} <06754> ymlu <06213> Mtyvew (6:5)

6:6 <01980> wklyw <07971> Mwxlsyw <0> Mhb <05953> lleth <0834> rsak <03808> awlh <03820> Mbl <0853> ta <06547> herpw <04713> Myrum <03513> wdbk <0834> rsak <03824> Mkbbl <0853> ta <03513> wdbkt <04100> hmlw (6:6)

6:7 <01004> htybh <0310> Mhyrxam <01121> Mhynb <07725> Mtbyshw <05699> hlgeb <06510> twrph <0853> ta <0631> Mtroaw <05923> le <05921> Mhyle <05927> hle <03808> al <0834> rsa <05763> twle <06510> twrp <08147> ytsw <0259> txa <02319> hsdx <05699> hlge <06213> wvew <03947> wxq <06258> htew (6:7)

6:8 <01980> Klhw <0853> wta <07971> Mtxlsw <06654> wdum <0712> zgrab <07760> wmyvt <0817> Msa <0> wl <07725> Mtbsh <0834> rsa <02091> bhzh <03627> ylk <0853> taw <05699> hlgeh <0413> la <0853> wta <05414> Mttnw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <03947> Mtxqlw (6:8)

6:9 <0> wnl <01961> hyh <01931> awh <04745> hrqm <0> wnb <05060> hegn <03027> wdy <03808> al <03588> yk <03045> wnedyw <03808> al <0518> Maw <02063> tazh <01419> hlwdgh <07451> herh <0853> ta <0> wnl <06213> hve <01931> awh <01053> sms <0> tyb <05927> hley <01366> wlwbg <01870> Krd <0518> Ma <07200> Mtyarw (6:9)

6:10 <01004> tybb <03607> wlk <01121> Mhynb <0853> taw <05699> hlgeb <0631> Mwroayw <05763> twle <06510> twrp <08147> yts <03947> wxqyw <03651> Nk <0376> Mysnah <06213> wveyw (6:10)

6:11 <02914> Mhyrxj <06754> ymlu <0853> taw <02091> bhzh <05909> yrbke <0853> taw <0712> zgrah <0853> taw <05699> hlgeh <0413> la <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <07760> wmvyw (6:11)

6:12 <01053> sms <0> tyb <01366> lwbg <05704> de <0310> Mhyrxa <01980> Myklh <06430> Mytslp <05633> ynrow <08040> lwamvw <03225> Nymy <05493> wro <03808> alw <01600> wegw <01980> Klh <01980> wklh <0259> txa <04546> hlomb <01053> sms <0> tyb <01870> Krd <05921> le <01870> Krdb <06510> twrph <03474> hnrsyw (6:12)

6:13 <07200> twarl <08055> wxmvyw <0727> Nwrah <0853> ta <07200> waryw <05869> Mhynye <0853> ta <05375> wavyw <06010> qmeb <02406> Myjx <07105> ryuq <07114> Myruq <01053> sms <0> tybw (6:13)

6:14 o <03068> hwhyl <05930> hle <05927> wleh <06510> twrph <0853> taw <05699> hlgeh <06086> yue <0853> ta <01234> weqbyw <01419> hlwdg <068> Nba <08033> Msw <08033> Ms <05975> dmetw <01030> ysmsh <0> tyb <03091> eswhy <07704> hdv <0413> la <0935> hab <05699> hlgehw (6:14)

6:15 <03068> hwhyl <01931> awhh <03117> Mwyb <02077> Myxbz <02076> wxbzyw <05930> twle <05927> wleh <01053> sms <0> tyb <0376> ysnaw <01419> hlwdgh <068> Nbah <0413> la <07760> wmvyw <02091> bhz <03627> ylk <0> wb <0834> rsa <0854> wta <0834> rsa <0712> zgrah <0853> taw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <03381> wdyrwh <03881> Mywlhw (6:15)

6:16 o <01931> awhh <03117> Mwyb <06138> Nwrqe <07725> wbsyw <07200> war <06430> Mytslp <05633> ynro <02568> hsmxw (6:16)

6:17 o <0259> dxa <06138> Nwrqel <0259> dxa <01661> tgl <0259> dxa <0831> Nwlqsal <0259> dxa <05804> hzel <0259> dxa <0795> dwdsal <03068> hwhyl <0817> Msa <06430> Mytslp <07725> wbysh <0834> rsa <02091> bhzh <02914> yrxj <0428> hlaw (6:17)

6:18 <01030> ysmsh <0> tyb <03091> eswhy <07704> hdvb <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05921> hyle <03240> wxynh <0834> rsa <01419> hlwdgh <059> lba <05704> dew <06521> yzrph <03724> rpk <05704> dew <04013> rubm <05892> ryem <05633> Mynroh <02568> tsmxl <06430> Mytslp <05892> yre <03605> lk <04557> rpom <02091> bhzh <05909> yrbkew (6:18)

6:19 <01419> hlwdg <04347> hkm <05971> Meb <03068> hwhy <05221> hkh <03588> yk <05971> Meh <056> wlbatyw <0376> sya <0505> Pla <02572> Mysmx <0376> sya <07657> Myebs <05971> Meb <05221> Kyw <03068> hwhy <0727> Nwrab <07200> war <03588> yk <01053> sms <0> tyb <0582> ysnab <05221> Kyw (6:19)

6:20 o <05921> wnylem <05927> hley <04310> ym <0413> law <02088> hzh <06918> swdqh <0430> Myhlah <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> dmel <03201> lkwy <04310> ym <01053> sms <0> tyb <0376> ysna <0559> wrmayw (6:20)

6:21 <0413> Mkyla <0853> wta <05927> wleh <03381> wdr <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <06430> Mytslp <07725> wbsh <0559> rmal <07157> Myrey <0> tyrq <03427> ybswy <0413> la <04397> Mykalm <07971> wxlsyw (6:21)

6:1 kai hn h kibwtov en agrw twn allofulwn epta mhnav kai exezesen h gh autwn muav

6:2 kai kalousin allofuloi touv iereiv kai touv manteiv kai touv epaoidouv autwn legontev ti poihswmen th kibwtw kuriou gnwrisate hmin en tini aposteloumen authn eiv ton topon authv

6:3 kai eipan ei exapestellete umeiv thn kibwton diayhkhv kuriou yeou israhl mh dh exaposteilhte authn kenhn alla apodidontev apodote auth thv basanou kai tote iayhsesye kai exilasyhsetai umin mh ouk aposth h ceir autou af umwn

6:4 kai legousin ti to thv basanou apodwsomen auth kai eipan kat ariymon twn satrapwn twn allofulwn pente edrav crusav oti ptaisma en umin kai toiv arcousin umwn kai tw law

6:5 kai muv crusouv omoiwma twn muwn umwn twn diafyeirontwn thn ghn kai dwsete tw kuriw doxan opwv koufish thn ceira autou af umwn kai apo twn yewn umwn kai apo thv ghv umwn

6:6 kai ina ti barunete tav kardiav umwn wv ebarunen aiguptov kai faraw thn kardian autwn ouci ote enepaixen autoiv exapesteilan autouv kai aphlyon

6:7 kai nun labete kai poihsate amaxan kainhn kai duo boav prwtotokousav aneu twn teknwn kai zeuxate tav boav en th amaxh kai apagagete ta tekna apo opisyen autwn eiv oikon

6:8 kai lhmqesye thn kibwton kai yhsete authn epi thn amaxan kai ta skeuh ta crusa apodwsete auth thv basanou kai yhsete en yemati bersecyan ek merouv authv kai exaposteleite authn kai apelasate authn kai apeleusetai

6:9 kai oqesye ei eiv odon oriwn authv poreusetai kata baiysamuv autov pepoihken hmin thn kakian tauthn thn megalhn kai ean mh kai gnwsomeya oti ou ceir autou hptai hmwn alla sumptwma touto gegonen hmin

6:10 kai epoihsan oi allofuloi outwv kai elabon duo boav prwtotokousav kai ezeuxan autav en th amaxh kai ta tekna autwn apekwlusan eiv oikon

6:11 kai eyento thn kibwton epi thn amaxan kai to yema ergab kai touv muv touv crusouv

6:12 kai kateuyunan ai boev en th odw eiv odon baiysamuv en tribw eni eporeuonto kai ekopiwn kai ou meyistanto dexia oude aristera kai oi satrapai twn allofulwn eporeuonto opisw authv ewv oriwn baiysamuv

6:13 kai oi en baiysamuv eyerizon yerismon purwn en koiladi kai hran ofyalmouv autwn kai eidon kibwton kuriou kai hufranyhsan eiv apanthsin authv

6:14 kai h amaxa eishlyen eiv agron wshe ton en baiysamuv kai esthsan ekei par auth liyon megan kai scizousin ta xula thv amaxhv kai tav boav anhnegkan eiv olokautwsin tw kuriw

6:15 kai oi leuitai anhnegkan thn kibwton tou kuriou kai to yema ergab met authv kai ta ep authv skeuh ta crusa kai eyento epi tou liyou tou megalou kai oi andrev baiysamuv anhnegkan olokautwseiv kai yusiav en th hmera ekeinh tw kuriw

6:16 kai oi pente satrapai twn allofulwn ewrwn kai anestreqan eiv askalwna th hmera ekeinh

6:17 kai autai ai edrai ai crusai av apedwkan oi allofuloi thv basanou tw kuriw thv azwtou mian thv gazhv mian thv askalwnov mian thv gey mian thv akkarwn mian

6:18 kai muv oi crusoi kat ariymon paswn polewn twn allofulwn twn pente satrapwn ek polewv esterewmenhv kai ewv kwmhv tou ferezaiou kai ewv liyou tou megalou ou epeyhkan ep autou thn kibwton diayhkhv kuriou tou en agrw wshe tou baiysamusitou

6:19 kai ouk hsmenisan oi uioi ieconiou en toiv andrasin baiysamuv oti eidan kibwton kuriou kai epataxen en autoiv ebdomhkonta andrav kai penthkonta ciliadav andrwn kai epenyhsen o laov oti epataxen kuriov en tw law plhghn megalhn sfodra

6:20 kai eipan oi andrev oi ek baiysamuv tiv dunhsetai dielyein enwpion kuriou tou agiou toutou kai prov tina anabhsetai kibwtov kuriou af hmwn

6:21 kai apostellousin aggelouv prov touv katoikountav kariayiarim legontev apestrofasin allofuloi thn kibwton kuriou katabhte kai anagagete authn prov eautouvTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org