NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 3

3:1 en <1722> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> paraginetai <3854> (5736) iwannhv <2491> o <3588> baptisthv <910> khrusswn <2784> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> thv <3588> ioudaiav <2449>

3:2 legwn <3004> (5723) metanoeite <3340> (5720) hggiken <1448> (5758) gar <1063> h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

3:3 outov <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> rhyeiv <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

3:4 autov <846> de <1161> o <3588> iwannhv <2491> eicen <2192> (5707) to <3588> enduma <1742> autou <846> apo <575> tricwn <2359> kamhlou <2574> kai <2532> zwnhn <2223> dermatinhn <1193> peri <4012> thn <3588> osfun <3751> autou <846> h <3588> de <1161> trofh <5160> hn <1510> (5713) autou <846> akridev <200> kai <2532> meli <3192> agrion <66>

3:5 tote <5119> exeporeueto <1607> (5711) prov <4314> auton <846> ierosoluma <2414> kai <2532> pasa <3956> h <3588> ioudaia <2449> kai <2532> pasa <3956> h <3588> pericwrov <4066> tou <3588> iordanou <2446>

3:6 kai <2532> ebaptizonto <907> (5712) en <1722> tw <3588> iordanh <2446> potamw <4215> up <5259> autou <846> exomologoumenoi <1843> (5734) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

3:7 idwn <1492> (5631) de <1161> pollouv <4183> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523> ercomenouv <2064> (5740) epi <1909> to <3588> baptisma <908> eipen <2036> (5627) autoiv <846> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> tiv <5101> upedeixen <5263> (5656) umin <5213> fugein <5343> (5629) apo <575> thv <3588> melloushv <3195> (5723) orghv <3709>

3:8 poihsate <4160> (5657) oun <3767> karpon <2590> axion <514> thv <3588> metanoiav <3341>

3:9 kai <2532> mh <3361> doxhte <1380> (5661) legein <3004> (5721) en <1722> eautoiv <1438> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> abraam <11> legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> dunatai <1410> (5736) o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> liywn <3037> toutwn <5130> egeirai <1453> (5658) tekna <5043> tw <3588> abraam <11>

3:10 hdh <2235> de <1161> h <3588> axinh <513> prov <4314> thn <3588> rizan <4491> twn <3588> dendrwn <1186> keitai <2749> (5736) pan <3956> oun <3767> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

3:11 egw <1473> men <3303> umav <5209> baptizw <907> (5719) en <1722> udati <5204> eiv <1519> metanoian <3341> o <3588> de <1161> opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) iscuroterov <2478> mou <3450> estin <1510> (5748) ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> ta <3588> upodhmata <5266> bastasai <941> (5658) autov <846> umav <5209> baptisei <907> (5692) en <1722> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> puri <4442>

3:12 ou <3739> to <3588> ptuon <4425> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> diakayariei <1245> (5692) thn <3588> alwna <257> autou <846> kai <2532> sunaxei <4863> (5692) ton <3588> siton <4621> autou <846> eiv <1519> thn <3588> apoyhkhn <596> to <3588> de <1161> acuron <892> katakausei <2618> (5692) puri <4442> asbestw <762>

3:13 tote <5119> paraginetai <3854> (5736) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> epi <1909> ton <3588> iordanhn <2446> prov <4314> ton <3588> iwannhn <2491> tou <3588> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846>

3:14 o <3588> de <1161> diekwluen <1254> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) egw <1473> creian <5532> ecw <2192> (5719) upo <5259> sou <4675> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> su <4771> erch <2064> (5736) prov <4314> me <3165>

3:15 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> afev <863> (5628) arti <737> outwv <3779> gar <1063> prepon <4241> (5901) estin <1510> (5748) hmin <2254> plhrwsai <4137> (5658) pasan <3956> dikaiosunhn <1343> tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846>

3:16 baptisyeiv <907> (5685) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> euyuv <2117> anebh <305> (5627) apo <575> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> idou <2400> (5628) hnewcyhsan <455> (5681) oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> eiden <1492> (5627) pneuma <4151> yeou <2316> katabainon <2597> (5723) wsei <5616> peristeran <4058> ercomenon <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

3:17 kai <2532> idou <2400> (5628) fwnh <5456> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> w <3739> eudokhsa <2106> (5656)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org