NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 12

12:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (12:1)

12:2 <01992> Mh <04805> yrm <01004> tyb <03588> yk <08085> wems <03808> alw <08085> emsl <0> Mhl <0241> Mynza <07200> war <03808> alw <07200> twarl <0> Mhl <05869> Mynye <0834> rsa <03427> bsy <0859> hta <04805> yrmh <01004> tyb <08432> Kwtb <0120> Mda <01121> Nb (12:2)

12:3 <01992> hmh <04805> yrm <01004> tyb <03588> yk <07200> wary <0194> ylwa <05869> Mhynyel <0312> rxa <04725> Mwqm <0413> la <04725> Kmwqmm <01540> tylgw <05869> Mhynyel <03119> Mmwy <01540> hlgw <01473> hlwg <03627> ylk <0> Kl <06213> hve <0120> Mda <01121> Nb <0859> htaw (12:3)

12:4 <01473> hlwg <04161> yauwmk <05869> Mhynyel <06153> breb <03318> aut <0859> htaw <05869> Mhynyel <03119> Mmwy <01473> hlwg <03627> ylkk <03627> Kylk <03318> tauwhw (12:4)

12:5 <0> wb <03318> tauwhw <07023> ryqb <0> Kl <02864> rtx <05869> Mhynyel (12:5)

12:6 <03478> larvy <01004> tybl <05414> Kyttn <04159> tpwm <03588> yk <0776> Urah <0853> ta <07200> hart <03808> alw <03680> hokt <06440> Kynp <03318> ayuwt <05939> hjleb <05375> avt <03802> Ptk <05921> le <05869> Mhynyel (12:6)

12:7 P <05869> Mhynyel <05375> ytavn <03802> Ptk <05921> le <03318> ytauwh <05939> hjleb <03027> dyb <07023> ryqb <0> yl <02864> ytrtx <06153> brebw <03119> Mmwy <01473> hlwg <03627> ylkk <03318> ytauwh <03627> ylk <06680> ytywu <0834> rsak <03651> Nk <06213> veaw (12:7)

12:8 <0559> rmal <01242> rqbb <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (12:8)

12:9 <06213> hve <0859> hta <04100> hm <04805> yrmh <01004> tyb <03478> larvy <01004> tyb <0413> Kyla <0559> wrma <03808> alh <0120> Mda <01121> Nb (12:9)

12:10 <08432> Mkwtb <01992> hmh <0834> rsa <03478> larvy <01004> tyb <03605> lkw <03389> Mlswryb <02088> hzh <04853> avmh <05387> ayvnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rma (12:10)

12:11 <01980> wkly <07628> ybsb <01473> hlwgb <0> Mhl <06213> hvey <03651> Nk <06213> ytyve <0834> rsak <04159> Mktpwm <0589> yna <0559> rma (12:11)

12:12 <0776> Urah <0853> ta <01931> awh <05869> Nyel <07200> hary <03808> al <0834> rsa <03282> Ney <03680> hoky <06440> wynp <0> wb <03318> ayuwhl <02864> wrtxy <07023> ryqb <03318> auyw <05939> hjleb <05375> avy <03802> Ptk <0413> la <08432> Mkwtb <0834> rsa <05387> ayvnhw (12:12)

12:13 <04191> twmy <08033> Msw <07200> hary <03808> al <0853> htwaw <03778> Mydvk <0776> Ura <0894> hlbb <0853> wta <0935> ytabhw <04686> ytdwumb <08610> vptnw <05921> wyle <07568> ytsr <0853> ta <06566> ytvrpw (12:13)

12:14 <0310> Mhyrxa <07324> qyra <02719> brxw <07307> xwr <03605> lkl <02219> hrza <0102> wypga <03605> lkw <05828> *wrze {hrze} <05439> wytbybo <0834> rsa <03605> lkw (12:14)

12:15 <0776> twurab <0853> Mtwa <02219> ytyrzw <01471> Mywgb <0853> Mtwa <06327> yuyphb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw (12:15)

12:16 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> wedyw <08033> Ms <0935> wab <0834> rsa <01471> Mywgb <08441> Mhytwbewt <03605> lk <0853> ta <05608> wrpoy <04616> Neml <01698> rbdmw <07458> berm <02719> brxm <04557> rpom <0376> ysna <01992> Mhm <03498> ytrtwhw (12:16)

12:17 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (12:17)

12:18 <08354> htst <01674> hgadbw <07269> hzgrb <04325> Kymymw <0398> lkat <07494> serb <03899> Kmxl <0120> Mda <01121> Nb (12:18)

12:19 <0> hb <03427> Mybsyh <03605> lk <02555> omxm <04393> halmm <0776> hura <03456> Mst <04616> Neml <08354> wtsy <08078> Nwmmsb <04325> Mhymymw <0398> wlkay <01674> hgadb <03899> Mmxl <03478> larvy <0776> tmda <0413> la <03389> Mlswry <03427> ybswyl <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0127> Urah <05971> Me <0413> la <0559> trmaw (12:19)

12:20 P <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <01961> hyht <08077> hmms <0776> Urahw <02717> hnbrxt <03427> twbswnh <05892> Myrehw (12:20)

12:21 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (12:21)

12:22 <02377> Nwzx <03605> lk <06> dbaw <03117> Mymyh <0748> wkray <0559> rmal <03478> larvy <0127> tmda <05921> le <0> Mkl <02088> hzh <04912> lsmh <04100> hm <0120> Mda <01121> Nb (12:22)

12:23 <02377> Nwzx <03605> lk <01697> rbdw <03117> Mymyh <07126> wbrq <0413> Mhyla <01696> rbd <0518> Ma <03588> yk <03478> larvyb <05750> dwe <0853> wta <04911> wlsmy <03808> alw <02088> hzh <04912> lsmh <0853> ta <07673> ytbsh <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rma <03651> Nkl (12:23)

12:24 <03478> larvy <01004> tyb <08432> Kwtb <02509> qlx <04738> Moqmw <07723> aws <02377> Nwzx <03605> lk <05750> dwe <01961> hyhy <03808> al <03588> yk (12:24)

12:25 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <06213> wytyvew <01697> rbd <01696> rbda <04805> yrmh <01004> tyb <03117> Mkymyb <03588> yk <05750> dwe <04900> Ksmt <03808> al <06213> hveyw <01697> rbd <01696> rbda <0834> rsa <0853> ta <01696> rbda <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk (12:25)

12:26 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (12:26)

12:27 <05012> abn <01931> awh <07350> twqwxr <06256> Mytelw <07227> Mybr <03117> Mymyl <02372> hzx <01931> awh <0834> rsa <02377> Nwzxh <0559> Myrma <03478> larvy <01004> tyb <02009> hnh <0120> Mda <01121> Nb (12:27)

12:28 o <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <06213> hveyw <01697> rbd <01696> rbda <0834> rsa <01697> yrbd <03605> lk <05750> dwe <04900> Ksmt <03808> al <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rma <03651> Nkl (12:28)

12:1 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

12:2 uie anyrwpou en mesw twn adikiwn autwn su katoikeiv oi ecousin ofyalmouv tou blepein kai ou blepousin kai wta ecousin tou akouein kai ouk akouousin dioti oikov parapikrainwn estin

12:3 kai su uie anyrwpou poihson seautw skeuh aicmalwsiav hmerav enwpion autwn kai aicmalwteuyhsh ek tou topou sou eiv eteron topon enwpion autwn opwv idwsin dioti oikov parapikrainwn estin

12:4 kai exoiseiv ta skeuh sou wv skeuh aicmalwsiav hmerav kat ofyalmouv autwn kai su exeleush esperav wv ekporeuetai aicmalwtov

12:5 enwpion autwn dioruxon seautw eiv ton toicon kai diexeleush di autou

12:6 enwpion autwn ep wmwn analhmfyhsh kai kekrummenov exeleush to proswpon sou sugkaluqeiv kai ou mh idhv thn ghn dioti terav dedwka se tw oikw israhl

12:7 kai epoihsa outwv kata panta osa eneteilato moi kai skeuh exhnegka wv skeuh aicmalwsiav hmerav kai esperav diwruxa emautw ton toicon kai kekrummenov exhlyon ep wmwn anelhmfyhn enwpion autwn

12:8 kai egeneto logov kuriou prov me to prwi legwn

12:9 uie anyrwpou ouk eipan prov se o oikov tou israhl oikov o parapikrainwn ti su poieiv

12:10 eipon prov autouv tade legei kuriov kuriov o arcwn kai o afhgoumenov en ierousalhm kai panti oikw israhl oi eisin en mesw autwn

12:11 eipon oti egw terata poiw en mesw authv on tropon pepoihka outwv estai autoiv en metoikesia kai en aicmalwsia poreusontai

12:12 kai o arcwn en mesw autwn ep wmwn aryhsetai kai kekrummenov exeleusetai dia tou toicou kai dioruxei tou exelyein auton di autou to proswpon autou sugkaluqei opwv mh orayh ofyalmw kai autov thn ghn ouk oqetai

12:13 kai ekpetasw to diktuon mou ep auton kai sullhmfyhsetai en th perioch mou kai axw auton eiv babulwna eiv ghn caldaiwn kai authn ouk oqetai kai ekei teleuthsei

12:14 kai pantav touv kuklw autou touv bohyouv autou kai pantav touv antilambanomenouv autou diasperw eiv panta anemon kai romfaian ekkenwsw opisw autwn

12:15 kai gnwsontai dioti egw kuriov en tw diaskorpisai me autouv en toiv eynesin kai diasperw autouv en taiv cwraiv

12:16 kai upoleiqomai ex autwn andrav ariymw ek romfaiav kai ek limou kai ek yanatou opwv ekdihgwntai pasav tav anomiav autwn en toiv eynesin ou eishlyosan ekei kai gnwsontai oti egw kuriov

12:17 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

12:18 uie anyrwpou ton arton sou met odunhv fagesai kai to udwr sou meta basanou kai yliqewv piesai

12:19 kai ereiv prov ton laon thv ghv tade legei kuriov toiv katoikousin ierousalhm epi thv ghv tou israhl touv artouv autwn met endeiav fagontai kai to udwr autwn meta afanismou piontai opwv afanisyh h gh sun plhrwmati authv en asebeia gar pantev oi katoikountev en auth

12:20 kai ai poleiv autwn ai katoikoumenai exerhmwyhsontai kai h gh eiv afanismon estai kai epignwsesye dioti egw kuriov

12:21 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

12:22 uie anyrwpou tiv umin h parabolh auth epi thv ghv tou israhl legontev makran ai hmerai apolwlen orasiv

12:23 dia touto eipon prov autouv tade legei kuriov apostreqw thn parabolhn tauthn kai ouketi mh eipwsin thn parabolhn tauthn oikov tou israhl oti lalhseiv prov autouv hggikasin ai hmerai kai logov pashv orasewv

12:24 oti ouk estai eti pasa orasiv qeudhv kai manteuomenov ta prov carin en mesw twn uiwn israhl

12:25 dioti egw kuriov lalhsw touv logouv mou lalhsw kai poihsw kai ou mh mhkunw eti oti en taiv hmeraiv umwn oikov o parapikrainwn lalhsw logon kai poihsw legei kuriov

12:26 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

12:27 uie anyrwpou idou oikov israhl o parapikrainwn legontev legousin h orasiv hn outov ora eiv hmerav pollav kai eiv kairouv makrouv outov profhteuei

12:28 dia touto eipon prov autouv tade legei kuriov ou mh mhkunwsin ouketi pantev oi logoi mou ouv an lalhsw lalhsw kai poihsw legei kuriovTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org