NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 21:1-8

21:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) ouranon <3772> kainon <2537> kai <2532> ghn <1093> kainhn <2537> o <3588> gar <1063> prwtov <4413> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> prwth <4413> gh <1093> aphlyan <565> (5627) kai <2532> h <3588> yalassa <2281> ouk <3756> estin <1510> (5748) eti <2089>

21:2 kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> kainhn <2537> eidon <3708> (5627) katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316> htoimasmenhn <2090> (5772) wv <5613> numfhn <3565> kekosmhmenhn <2885> (5772) tw <3588> andri <435> authv <846>

21:3 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> megalhv <3173> ek <1537> tou <3588> yronou <2362> legoushv <3004> (5723) idou <2400> (5628) h <3588> skhnh <4633> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> skhnwsei <4637> (5692) met <3326> autwn <846> kai <2532> autoi <846> laoi <2992> autou <846> esontai <1510> (5704) kai <2532> autov <846> o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> estai <1510> (5704)

21:4 kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> oute <3777> penyov <3997> oute <3777> kraugh <2906> oute <3777> ponov <4192> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> ta <3588> prwta <4413> aphlyan <565> (5627)

21:5 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> idou <2400> (5628) kaina <2537> poiw <4160> (5719) panta <3956> kai <2532> legei <3004> (5719) graqon <1125> (5657) oti <3754> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> pistoi <4103> kai <2532> alhyinoi <228> eisin <1510> (5748)

21:6 kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> gegonan <1096> (5754) egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056> egw <1473> tw <3588> diqwnti <1372> (5723) dwsw <1325> (5692) ek <1537> thv <3588> phghv <4077> tou <3588> udatov <5204> thv <3588> zwhv <2222> dwrean <1432>

21:7 o <3588> nikwn <3528> (5723) klhronomhsei <2816> (5692) tauta <3778> kai <2532> esomai <1510> (5704) autw <846> yeov <2316> kai <2532> autov <846> estai <1510> (5704) moi <3427> uiov <5207>

21:8 toiv <3588> de <1161> deiloiv <1169> kai <2532> apistoiv <571> kai <2532> ebdelugmenoiv <948> (5772) kai <2532> foneusin <5406> kai <2532> pornoiv <4205> kai <2532> farmakoiv <5333> kai <2532> eidwlolatraiv <1496> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> qeudesin <5571> to <3588> merov <3313> autwn <846> en <1722> th <3588> limnh <3041> th <3588> kaiomenh <2545> (5746) puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> o <3739> estin <1510> (5748) o <3588> yanatov <2288> o <3588> deuterov <1208>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org