NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:11-19

3:11 oti <3754> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> aggelia <31> hn <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> ina <2443> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240>

3:12 ou <3756> kaywv <2531> kain <2535> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> hn <1510> (5713) kai <2532> esfaxen <4969> (5656) ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> carin <5484> tinov <5101> esfaxen <4969> (5656) auton <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> hn <1510> (5713) ta <3588> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> dikaia <1342>

3:13 mh <3361> yaumazete <2296> (5720) adelfoi <80> ei <1487> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>

3:14 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> metabebhkamen <3327> (5758) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> oti <3754> agapwmen <25> (5719) touv <3588> adelfouv <80> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) menei <3306> (5719) en <1722> tw <3588> yanatw <2288>

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)

3:16 en <1722> toutw <5129> egnwkamen <1097> (5758) thn <3588> agaphn <26> oti <3754> ekeinov <1565> uper <5228> hmwn <2257> thn <3588> quchn <5590> autou <846> eyhken <5087> (5656) kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) uper <5228> twn <3588> adelfwn <80> tav <3588> qucav <5590> yeinai <5087> (5629)

3:17 ov <3739> d <1161> an <302> ech <2192> (5725) ton <3588> bion <979> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> yewrh <2334> (5725) ton <3588> adelfon <80> autou <846> creian <5532> econta <2192> (5723) kai <2532> kleish <2808> (5661) ta <3588> splagcna <4698> autou <846> ap <575> autou <846> pwv <4459> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) en <1722> autw <846>

3:18 teknia <5040> mh <3361> agapwmen <25> (5725) logw <3056> mhde <3366> th <3588> glwssh <1100> alla <235> en <1722> ergw <2041> kai <2532> alhyeia <225>

3:19 en <1722> toutw <5129> gnwsomeya <1097> (5695) oti <3754> ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> esmen <1510> (5748) kai <2532> emprosyen <1715> autou <846> peisomen <3982> (5692) thn <3588> kardian <2588> hmwn <2257>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org