NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:7-21

4:7 agaphtoi <27> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> oti <3754> h <3588> agaph <26> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kai <2532> pav <3956> o <3588> agapwn <25> (5723) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> gegennhtai <1080> (5769) kai <2532> ginwskei <1097> (5719) ton <3588> yeon <2316>

4:8 o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ouk <3756> egnw <1097> (5627) ton <3588> yeon <2316> oti <3754> o <3588> yeov <2316> agaph <26> estin <1510> (5748)

4:9 en <1722> toutw <5129> efanerwyh <5319> (5681) h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ton <3588> uion <5207> autou <846> ton <3588> monogenh <3439> apestalken <649> (5758) o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> zhswmen <2198> (5661) di <1223> autou <846>

4:10 en <1722> toutw <5129> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> ouc <3756> oti <3754> hmeiv <2249> hgaphkamen <25> (5758) ton <3588> yeon <2316> all <235> oti <3754> autov <846> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248> kai <2532> apesteilen <649> (5656) ton <3588> uion <5207> autou <846> ilasmon <2434> peri <4012> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257>

4:11 agaphtoi <27> ei <1487> outwv <3779> o <3588> yeov <2316> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248> kai <2532> hmeiv <2249> ofeilomen <3784> (5719) allhlouv <240> agapan <25> (5721)

4:12 yeon <2316> oudeiv <3762> pwpote <4455> teyeatai <2300> (5766) ean <1437> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> o <3588> yeov <2316> en <1722> hmin <2254> menei <3306> (5719) kai <2532> h <3588> agaph <26> autou <846> teteleiwmenh <5048> (5772) en <1722> hmin <2254> estin <1510> (5748)

4:13 en <1722> toutw <5129> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> en <1722> autw <846> menomen <3306> (5719) kai <2532> autov <846> en <1722> hmin <2254> oti <3754> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> dedwken <1325> (5758) hmin <2254>

4:14 kai <2532> hmeiv <2249> teyeameya <2300> (5766) kai <2532> marturoumen <3140> (5719) oti <3754> o <3588> pathr <3962> apestalken <649> (5758) ton <3588> uion <5207> swthra <4990> tou <3588> kosmou <2889>

4:15 ov <3739> ean <1437> omologhsh <3670> (5661) oti <3754> ihsouv <2424> [cristov] <5547> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> yeov <2316> en <1722> autw <846> menei <3306> (5719) kai <2532> autov <846> en <1722> tw <3588> yew <2316>

4:16 kai <2532> hmeiv <2249> egnwkamen <1097> (5758) kai <2532> pepisteukamen <4100> (5758) thn <3588> agaphn <26> hn <3739> ecei <2192> (5719) o <3588> yeov <2316> en <1722> hmin <2254> o <3588> yeov <2316> agaph <26> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> th <3588> agaph <26> en <1722> tw <3588> yew <2316> menei <3306> (5719) kai <2532> o <3588> yeov <2316> en <1722> autw <846> [menei] <3306> (5719)

4:17 en <1722> toutw <5129> teteleiwtai <5048> (5769) h <3588> agaph <26> mey <3326> hmwn <2257> ina <2443> parrhsian <3954> ecwmen <2192> (5725) en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> krisewv <2920> oti <3754> kaywv <2531> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) kai <2532> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> toutw <5129>

4:18 fobov <5401> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> agaph <26> all <235> h <3588> teleia <5046> agaph <26> exw <1854> ballei <906> (5719) ton <3588> fobon <5401> oti <3754> o <3588> fobov <5401> kolasin <2851> ecei <2192> (5719) o <3588> de <1161> foboumenov <5399> (5740) ou <3756> teteleiwtai <5048> (5769) en <1722> th <3588> agaph <26>

4:19 hmeiv <2249> agapwmen <25> (5719) <25> (5725) oti <3754> autov <846> prwtov <4413> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248>

4:20 ean <1437> tiv <5100> eiph <2036> (5632) oti <3754> agapw <25> (5719) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846> mish <3404> (5725) qeusthv <5583> estin <1510> (5748) o <3588> gar <1063> mh <3361> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> on <3739> ewraken <3708> (5758) ton <3588> yeon <2316> on <3739> ouc <3756> ewraken <3708> (5758) ou <3756> dunatai <1410> (5736) agapan <25> (5721)

4:21 kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> ecomen <2192> (5719) ap <575> autou <846> ina <2443> o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> yeon <2316> agapa <25> (5725) kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org