NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 42

42:1 <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <0347> bwya <06030> Neyw (42:1)

42:2 <04209> hmzm <04480> Kmm <01219> ruby <03808> alw <03201> lkwt <03605> lk <03588> yk <03045> *ytedy {tedy} (42:2)

42:3 <03045> eda <03808> alw <04480> ynmm <06381> twalpn <0995> Nyba <03808> alw <05046> ytdgh <03651> Nkl <01847> ted <01097> ylb <06098> hue <05956> Mylem <02088> hz <04310> ym (42:3)

42:4 <03045> yneydwhw <07592> Klasa <01696> rbda <0595> yknaw <04994> an <08085> ems (42:4)

42:5 <07200> Ktar <05869> ynye <06258> htew <08088> Kytems <0241> Nza <08085> emsl (42:5)

42:6 P <0665> rpaw <06083> rpe <05921> le <05162> ytmxnw <03988> oama <03651> Nk <05921> le (42:6)

42:7 <0347> bwya <05650> ydbek <03559> hnwkn <0413> yla <01696> Mtrbd <03808> al <03588> yk <07453> Kyer <08147> ynsbw <0> Kb <0639> ypa <02734> hrx <08489> ynmyth <0464> zpyla <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <0347> bwya <0413> la <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <03068> hwhy <01696> rbd <0310> rxa <01961> yhyw (42:7)

42:8 <0347> bwya <05650> ydbek <03559> hnwkn <0413> yla <01696> Mtrbd <03808> al <03588> yk <05039> hlbn <05973> Mkme <06213> twve <01115> ytlbl <05375> ava <06440> wynp <0518> Ma <03588> yk <05921> Mkyle <06419> llpty <05650> ydbe <0347> bwyaw <01157> Mkdeb <05930> hlwe <05927> Mtylehw <0347> bwya <05650> ydbe <0413> la <01980> wklw <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <0> Mkl <03947> wxq <06258> htew (42:8)

42:9 <0347> bwya <06440> ynp <0853> ta <03068> hwhy <05375> avyw <03068> hwhy <0413> Mhyla <01696> rbd <0834> rsak <06213> wveyw <05284> ytmenh <06691> rpu <07747> yxwsh <01085> ddlbw <08489> ynmyth <0464> zpyla <01980> wklyw (42:9)

42:10 <04932> hnsml <0347> bwyal <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <03254> Poyw <07453> wher <01157> deb <06419> wllpthb <0347> bwya <07622> *twbs {tybs} <0853> ta <07725> bs <03068> hwhyw (42:10)

42:11 o <0259> dxa <02091> bhz <05141> Mzn <0376> syaw <0259> txa <07192> hjyvq <0376> sya <0> wl <05414> wntyw <05921> wyle <03068> hwhy <0935> aybh <0834> rsa <07451> herh <03605> lk <05921> le <0853> wta <05162> wmxnyw <0> wl <05110> wdnyw <01004> wtybb <03899> Mxl <05973> wme <0398> wlkayw <06440> Mynpl <03045> wyedy <03605> lkw <0269> *wytwyxa {wytyxa} <03605> lkw <0251> wyxa <03605> lk <0413> wyla <0935> wabyw (42:11)

42:12 <0860> twnwta <0505> Plaw <01241> rqb <06776> dmu <0505> Plaw <01581> Mylmg <0505> Mypla <08337> tssw <06629> Nau <0505> Pla <06240> rve <0702> hebra <0> wl <01961> yhyw <07225> wtsarm <0347> bwya <0319> tyrxa <0853> ta <01288> Krb <03068> hwhyw (42:12)

42:13 <01323> twnb <07969> swlsw <01121> Mynb <07658> hnebs <0> wl <01961> yhyw (42:13)

42:14 <07163> Kwph <0> Nrq <07992> tysylsh <08034> Msw <07103> heyuq <08145> tynsh <08034> Msw <03224> hmymy <0259> txah <08034> Ms <07121> arqyw (42:14)

42:15 o <0251> Mhyxa <08432> Kwtb <05159> hlxn <01> Mhyba <01992> Mhl <05414> Ntyw <0776> Urah <03605> lkb <0347> bwya <01323> twnbk <03303> twpy <0802> Mysn <04672> aumn <03808> alw (42:15)

42:16 <01755> twrd <0702> hebra <01121> wynb <01121> ynb <0853> taw <01121> wynb <0853> ta <07200> *haryw {aryw} <08141> hns <0705> Myebraw <03967> ham <02063> taz <0310> yrxa <0347> bwya <02421> yxyw (42:16)

42:17 <03117> Mymy <07649> ebvw <02205> Nqz <0347> bwya <04191> tmyw (42:17)

42:1 upolabwn de iwb legei tw kuriw

42:2 oida oti panta dunasai adunatei de soi ouyen

42:3 tiv gar estin o kruptwn se boulhn feidomenov de rhmatwn kai se oietai kruptein tiv de anaggelei moi a ouk hdein megala kai yaumasta a ouk hpistamhn

42:4 akouson de mou kurie ina kagw lalhsw erwthsw de se su de me didaxon

42:5 akohn men wtov hkouon sou to proteron nuni de o ofyalmov mou eoraken se

42:6 dio efaulisa emauton kai etakhn hghmai de emauton ghn kai spodon

42:7 egeneto de meta to lalhsai ton kurion panta ta rhmata tauta tw iwb eipen o kuriov elifav tw yaimanith hmartev su kai oi duo filoi sou ou gar elalhsate enwpion mou alhyev ouden wsper o yerapwn mou iwb

42:8 nun de labete epta moscouv kai epta kriouv kai poreuyhte prov ton yeraponta mou iwb kai poihsei karpwsin peri umwn iwb de o yerapwn mou euxetai peri umwn oti ei mh proswpon autou lhmqomai ei mh gar di auton apwlesa an umav ou gar elalhsate alhyev kata tou yerapontov mou iwb

42:9 eporeuyh de elifav o yaimanithv kai baldad o saucithv kai swfar o minaiov kai epoihsan kaywv sunetaxen autoiv o kuriov kai elusen thn amartian autoiv dia iwb

42:10 o de kuriov huxhsen ton iwb euxamenou de autou kai peri twn filwn autou afhken autoiv thn amartian edwken de o kuriov dipla osa hn emprosyen iwb eiv diplasiasmon

42:11 hkousan de pantev oi adelfoi autou kai ai adelfai autou panta ta sumbebhkota autw kai hlyon prov auton kai pantev osoi hdeisan auton ek prwtou fagontev de kai piontev par autw parekalesan auton kai eyaumasan epi pasin oiv ephgagen autw o kuriov edwken de autw ekastov amnada mian kai tetradracmon crusoun ashmon

42:12 o de kuriov euloghsen ta escata iwb h ta emprosyen hn de ta kthnh autou probata muria tetrakiscilia kamhloi exakisciliai zeugh bown cilia onoi yhleiai nomadev ciliai

42:13 gennwntai de autw uioi epta kai yugaterev treiv

42:14 kai ekalesen thn men prwthn hmeran thn de deuteran kasian thn de trithn amalyeiav kerav

42:15 kai ouc eureyhsan kata tav yugaterav iwb beltiouv autwn en th up ouranon edwken de autaiv o pathr klhronomian en toiv adelfoiv

42:16 ezhsen de iwb meta thn plhghn eth ekaton ebdomhkonta ta de panta ezhsen eth diakosia tessarakonta oktw kai eiden iwb touv uiouv autou kai touv uiouv twn uiwn autou tetarthn genean

42:17 kai eteleuthsen iwb presbuterov kai plhrhv hmerwn (42:17a) gegraptai de auton palin anasthsesyai mey wn o kuriov anisthsin (42:17b) outov ermhneuetai ek thv suriakhv biblou en men gh katoikwn th ausitidi epi toiv orioiv thv idoumaiav kai arabiav prouphrcen de autw onoma iwbab (42:17c) labwn de gunaika arabissan genna uion w onoma ennwn hn de autov patrov men zare twn hsau uiwn uiov mhtrov de bosorrav wste einai auton pempton apo abraam (42:17d) kai outoi oi basileiv oi basileusantev en edwm hv kai autov hrxen cwrav prwtov balak o tou bewr kai onoma th polei autou dennaba meta de balak iwbab o kaloumenov iwb meta de touton asom o uparcwn hgemwn ek thv yaimanitidov cwrav meta de touton adad uiov barad o ekkoqav madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geyyaim (42:17e) oi de elyontev prov auton filoi elifav twn hsau uiwn yaimanwn basileuv baldad o saucaiwn turannov swfar o minaiwn basileuvTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org