NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:11

2:11 o <3588> de <1161> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> th <3588> skotia <4653> peripatei <4043> (5719) kai <2532> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4225> upagei <5217> (5719) oti <3754> h <3588> skotia <4653> etuflwsen <5186> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846>

1 John 3:10

3:10 en <1722> toutw <5129> fanera <5318> estin <1510> (5748) ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> diabolou <1228> pav <3956> o <3588> mh <3361> poiwn <4160> (5723) dikaiosunhn <1343> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> o <3588> mh <3361> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846>

1 John 3:15

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)

1 John 3:17

3:17 ov <3739> d <1161> an <302> ech <2192> (5725) ton <3588> bion <979> tou <3588> kosmou <2889> kai <2532> yewrh <2334> (5725) ton <3588> adelfon <80> autou <846> creian <5532> econta <2192> (5723) kai <2532> kleish <2808> (5661) ta <3588> splagcna <4698> autou <846> ap <575> autou <846> pwv <4459> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) en <1722> autw <846>

1 John 4:20

4:20 ean <1437> tiv <5100> eiph <2036> (5632) oti <3754> agapw <25> (5719) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846> mish <3404> (5725) qeusthv <5583> estin <1510> (5748) o <3588> gar <1063> mh <3361> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> on <3739> ewraken <3708> (5758) ton <3588> yeon <2316> on <3739> ouc <3756> ewraken <3708> (5758) ou <3756> dunatai <1410> (5736) agapan <25> (5721)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org