NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 3

3:1 oyen <3606> adelfoi <80> agioi <40> klhsewv <2821> epouraniou <2032> metocoi <3353> katanohsate <2657> (5657) ton <3588> apostolon <652> kai <2532> arcierea <749> thv <3588> omologiav <3671> hmwn <2257> ihsoun <2424>

3:2 piston <4103> onta <1510> (5752) tw <3588> poihsanti <4160> (5660) auton <846> wv <5613> kai <2532> mwushv <3475> en <1722> [olw] <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

3:3 pleionov <4119> gar <1063> outov <3778> doxhv <1391> para <3844> mwushn <3475> hxiwtai <515> (5769) kay <2596> oson <3745> pleiona <4119> timhn <5092> ecei <2192> (5719) tou <3588> oikou <3624> o <3588> kataskeuasav <2680> (5660) auton <846>

3:4 pav <3956> gar <1063> oikov <3624> kataskeuazetai <2680> (5743) upo <5259> tinov <5100> o <3588> de <1161> panta <3956> kataskeuasav <2680> (5660) yeov <2316>

3:5 kai <2532> mwushv <3475> men <3303> pistov <4103> en <1722> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846> wv <5613> yerapwn <2324> eiv <1519> marturion <3142> twn <3588> lalhyhsomenwn <2980> (5702)

3:6 cristov <5547> de <1161> wv <5613> uiov <5207> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ou <3739> oikov <3624> esmen <1510> (5748) hmeiv <2249> ean <1437> thn <3588> parrhsian <3954> kai <2532> to <3588> kauchma <2745> thv <3588> elpidov <1680> [mecri <3360> telouv <5056> bebaian] <949> katascwmen <2722> (5632)

3:7 dio <1352> kaywv <2531> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661)

3:8 mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894> kata <2596> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> peirasmou <3986> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:9 ou <3757> epeirasan <3985> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> en <1722> dokimasia <1381> kai <2532> eidon <1492> (5627) ta <3588> erga <2041> mou <3450> tesserakonta <5062> eth <2094>

3:10 dio <1352> proswcyisa <4360> (5656) th <3588> genea <1074> tauth <3778> kai <2532> eipon <2036> (5627) aei <104> planwntai <4105> (5743) th <3588> kardia <2588> autoi <846> de <1161> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) tav <3588> odouv <3598> mou <3450>

3:11 wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

3:13 alla <235> parakaleite <3870> (5720) eautouv <1438> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> acriv <891> ou <3739> to <3588> shmeron <4594> kaleitai <2564> (5743) ina <2443> mh <3361> sklhrunyh <4645> (5686) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> apath <539> thv <3588> amartiav <266>

3:14 metocoi <3353> gar <1063> tou <3588> cristou <5547> gegonamen <1096> (5754) eanper <1437> thn <3588> archn <746> thv <3588> upostasewv <5287> mecri <3360> telouv <5056> bebaian <949> katascwmen <2722> (5632)

3:15 en <1722> tw <3588> legesyai <3004> (5745) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894>

3:16 tinev <5100> gar <1063> akousantev <191> (5660) parepikranan <3893> (5656) all <235> ou <3756> pantev <3956> oi <3588> exelyontev <1831> (5631) ex <1537> aiguptou <125> dia <1223> mwusewv <3475>

3:17 tisin <5101> de <1161> proswcyisen <4360> (5656) tesserakonta <5062> eth <2094> ouci <3780> toiv <3588> amarthsasin <264> (5660) wn <3739> ta <3588> kwla <2966> epesen <4098> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:18 tisin <5101> de <1161> wmosen <3660> (5656) mh <3361> eiseleusesyai <1525> (5696) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> ei <1487> mh <3361> toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660)

3:19 kai <2532> blepomen <991> (5719) oti <3754> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675) eiselyein <1525> (5629) di <1223> apistian <570>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org