NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 23

23:1 <01285> tyrbb <05973> wme <02147> yrkz <01121> Nb <0478> jpsyla <0853> taw <05718> whyde <01121> Nb <04641> whyvem <0853> taw <05744> dbwe <01121> Nb <05838> whyrzelw <03076> Nnxwhy <01121> Nb <03458> laemsylw <03395> Mxry <01121> Nb <05838> whyrzel <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw <03077> edywhy <02388> qzxth <07637> tyebsh <08141> hnsbw (23:1)

23:2 <03389> Mlswry <0413> la <0935> wabyw <03478> larvyl <01> twbah <07218> ysarw <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkm <03881> Mywlh <0853> ta <06908> wubqyw <03063> hdwhyb <05437> wboyw (23:2)

23:3 <01732> dywd <01121> ynb <05921> le <03069> hwhy <01696> rbd <0834> rsak <04427> Klmy <04428> Klmh <01121> Nb <02009> hnh <01992> Mhl <0559> rmayw <04428> Klmh <05973> Me <0430> Myhlah <01004> tybb <01285> tyrb <06951> lhqh <03605> lk <03772> trkyw (23:3)

23:4 <05592> Mypoh <07778> yresl <03881> Mywllw <03548> Mynhkl <07676> tbsh <0935> yab <04480> Mkm <07992> tyslsh <06213> wvet <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz (23:4)

23:5 <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twruxb <05971> Meh <03605> lkw <03247> dwoyh <08179> resb <07992> tyslshw <04428> Klmh <01004> tybb <07992> tyslshw (23:5)

23:6 <03068> hwhy <04931> trmsm <08104> wrmsy <05971> Meh <03605> lkw <01992> hmh <06944> sdq <03588> yk <0935> waby <01992> hmh <03881> Mywll <08334> Mytrsmhw <03548> Mynhkh <0518> Ma <03588> yk <03068> hwhy <01004> tyb <0935> awby <0408> law (23:6)

23:7 <03318> wtaubw <0935> wabb <04428> Klmh <0854> ta <01961> wyhw <04191> tmwy <01004> tybh <0413> la <0935> abhw <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <05439> bybo <04428> Klmh <0853> ta <03881> Mywlh <05362> wpyqhw (23:7)

23:8 <04256> twqlxmh <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <06362> rjp <03808> al <03588> yk <07676> tbsh <03318> yauwy <05973> Me <07676> tbsh <0935> yab <0376> wysna <0853> ta <0376> sya <03947> wxqyw <03548> Nhkh <03077> edywhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03063> hdwhy <03605> lkw <03881> Mywlh <06213> wveyw (23:8)

23:9 <0430> Myhlah <01004> tyb <0834> rsa <01732> dywd <04428> Klml <0834> rsa <07982> Myjlsh <0853> taw <04043> twngmh <0853> taw <02595> Mytynxh <0853> ta <03967> twamh <08269> yrvl <03548> Nhkh <03077> edywhy <05414> Ntyw (23:9)

23:10 <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <01004> tyblw <04196> xbzml <08042> tylamvh <01004> tybh <03802> Ptk <05704> de <03233> tynmyh <01004> tybh <03802> Ptkm <03027> wdyb <07973> wxls <0376> syaw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <05975> dmeyw (23:10)

23:11 o <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <01121> wynbw <03077> edywhy <04886> whxsmyw <0853> wta <04427> wkylmyw <05715> twdeh <0853> taw <05145> rznh <0853> ta <05921> wyle <05414> wntyw <04428> Klmh <01121> Nb <0853> ta <03318> wayuwyw (23:11)

23:12 <03068> hwhy <01004> tyb <05971> Meh <0413> la <0935> awbtw <04428> Klmh <0853> ta <01984> Myllhmhw <07323> Myurh <05971> Meh <06963> lwq <0853> ta <06271> whylte <08085> emstw (23:12)

23:13 o <07195> rsq <07195> rsq <0559> rmatw <0899> hydgb <0853> ta <06271> whylte <07167> erqtw <01984> llhl <03045> Myeydwmw <07892> rysh <03627> ylkb <07891> Myrrwsmhw <02689> twruuxb <08628> eqwtw <08055> xmv <0776> Urah <05971> Me <03605> lkw <04428> Klmh <05921> le <02689> twruuxhw <08269> Myrvhw <03996> awbmb <05982> wdwme <05921> le <05975> dmwe <04428> Klmh <02009> hnhw <07200> artw (23:13)

23:14 <03068> hwhy <01004> tyb <04191> hwtymt <03808> al <03548> Nhkh <0559> rma <03588> yk <02719> brxb <04191> tmwy <0310> hyrxa <0935> abhw <07713> twrdvh <01004> tybm <0413> la <03318> hwayuwh <0413> Mhla <0559> rmayw <02428> lyxh <06485> ydwqp <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03548> Nhkh <03077> edywhy <03318> auwyw (23:14)

23:15 P <08033> Ms <04191> hwtymyw <04428> Klmh <01004> tyb <05483> Myowoh <08179> res <03996> awbm <0413> la <0935> awbtw <03027> Mydy <0> hl <07760> wmyvyw (23:15)

23:16 <03068> hwhyl <05971> Mel <01961> twyhl <04428> Klmh <0996> Nybw <05971> Meh <03605> lk <0996> Nybw <0996> wnyb <01285> tyrb <03077> edywhy <03772> trkyw (23:16)

23:17 <04196> twxbzmh <06440> ynpl <02026> wgrh <01168> lebh <03548> Nhk <04977> Ntm <0853> taw <07665> wrbs <06754> wymlu <0853> taw <04196> wytxbzm <0853> taw <05422> whutyw <01168> lebh <01004> tyb <05971> Meh <03605> lk <0935> wabyw (23:17)

23:18 <01732> dywd <03027> ydy <05921> le <07892> rysbw <08057> hxmvb <04872> hsm <08451> trwtb <03789> bwtkk <03068> hwhy <05930> twle <05927> twlehl <03068> hwhy <01004> tyb <05921> le <01732> dywd <02505> qlx <0834> rsa <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <03027> dyb <03068> hwhy <01004> tyb <06486> tdqp <03077> edywhy <07760> Mvyw (23:18)

23:19 <01697> rbd <03605> lkl <02931> amj <0935> aby <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <08179> yres <05921> le <07778> Myrewsh <05975> dmeyw (23:19)

23:20 <04467> hklmmh <03678> aok <05921> le <04428> Klmh <0853> ta <03427> wbyswyw <04428> Klmh <01004> tyb <05945> Nwyleh <08179> res <08432> Kwtb <0935> wabyw <03068> hwhy <01004> tybm <04428> Klmh <0853> ta <03381> drwyw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0853> taw <05971> Meb <04910> Mylswmh <0853> taw <0117> Myrydah <0853> taw <03967> twamh <08269> yrv <0853> ta <03947> xqyw (23:20)

23:21 o <02719> brxb <04191> wtymh <06271> whylte <0853> taw <08252> hjqs <05892> ryehw <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <08055> wxmvyw (23:21)

23:1 kai en tw etei tw ebdomw ekrataiwsen iwdae kai elaben touv ekatontarcouv ton azarian uion iwram kai ton ismahl uion iwanan kai ton azarian uion wbhd kai ton maasaian uion adaia kai ton elisafan uion zacaria met autou eiv oikon

23:2 kai ekuklwsan ton ioudan kai sunhgagon touv leuitav ek paswn twn polewn iouda kai arcontav patriwn tou israhl kai hlyon eiv ierousalhm

23:3 kai dieyento pasa ekklhsia iouda diayhkhn en oikw tou yeou meta tou basilewv kai edeixen autoiv ton uion tou basilewv kai eipen autoiv idou o uiov tou basilewv basileusatw kaywv elalhsen kuriov epi ton oikon dauid

23:4 nun o logov outov on poihsete to triton ex umwn eisporeuesywsan to sabbaton twn ierewn kai twn leuitwn kai eiv tav pulav twn eisodwn

23:5 kai to triton en oikw tou basilewv kai to triton en th pulh th mesh kai pav o laov en aulaiv oikou kuriou

23:6 kai mh eiselyetw eiv oikon kuriou ean mh oi iereiv kai oi leuitai kai oi leitourgountev twn leuitwn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai pav o laov fulassetw fulakav kuriou

23:7 kai kuklwsousin oi leuitai ton basilea kuklw androv skeuov en ceiri autou kai o eisporeuomenov eiv ton oikon apoyaneitai kai esontai meta tou basilewv eisporeuomenou kai ekporeuomenou

23:8 kai epoihsan oi leuitai kai pav iouda kata panta osa eneteilato iwdae o iereuv kai elabon ekastov touv andrav autou ap archv tou sabbatou ewv exodou tou sabbatou oti ou katelusen iwdae tav efhmeriav

23:9 kai edwken tav macairav kai touv yureouv kai ta opla a hn tou basilewv dauid en oikw tou yeou

23:10 kai esthsen panta ton laon ekaston en toiv oploiv autou apo thv wmiav tou oikou thv dexiav ewv thv wmiav thv aristerav tou yusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

23:11 kai exhgagen ton uion tou basilewv kai edwken ep auton to basileion kai ta marturia kai ebasileusan kai ecrisan auton iwdae kai oi uioi autou kai eipan zhtw o basileuv

23:12 kai hkousen goyolia thn fwnhn tou laou twn trecontwn kai exomologoumenwn kai ainountwn ton basilea kai eishlyen prov ton basilea eiv oikon kuriou

23:13 kai eiden kai idou o basileuv epi thv stasewv autou kai epi thv eisodou oi arcontev kai ai salpiggev peri ton basilea kai pav o laov hufranyh kai esalpisan en taiv salpigxin kai oi adontev en toiv organoiv wdoi kai umnountev ainon kai dierrhxen goyolia thn stolhn authv kai ebohsen kai eipen epitiyemenoi epitiyesye

23:14 kai exhlyen iwdae o iereuv kai eneteilato iwdae o iereuv toiv ekatontarcoiv kai toiv archgoiv thv dunamewv kai eipen autoiv ekbalete authn ektov tou oikou kai eiselyate opisw authv kai apoyanetw macaira oti eipen o iereuv mh apoyanetw en oikw kuriou

23:15 kai edwkan auth anesin kai dihlyen dia thv pulhv twn ippewn tou oikou tou basilewv kai eyanatwsan authn ekei

23:16 kai dieyeto iwdae diayhkhn ana meson autou kai tou laou kai tou basilewv einai laon tw kuriw

23:17 kai eishlyen pav o laov thv ghv eiv oikon baal kai katespasan auton kai ta yusiasthria kai ta eidwla autou eleptunan kai ton matyan ierea thv baal eyanatwsan enantion twn yusiasthriwn autou

23:18 kai eneceirhsen iwdae o iereuv ta erga oikou kuriou dia ceirov ierewn kai leuitwn kai anesthsen tav efhmeriav twn ierewn kai twn leuitwn av diesteilen dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautwmata kuriw kaywv gegraptai en nomw mwush en eufrosunh kai en wdaiv dia ceirov dauid

23:19 kai esthsan oi pulwroi epi tav pulav oikou kuriou kai ouk eiseleusetai akayartov eiv pan pragma

23:20 kai elaben touv patriarcav kai touv dunatouv kai touv arcontav tou laou kai panta ton laon thv ghv kai anebibasan ton basilea eiv oikon kuriou kai eishlyen dia thv pulhv thv eswterav eiv ton oikon tou basilewv kai ekayisan ton basilea epi ton yronon thv basileiav

23:21 kai hufranyh pav o laov thv ghv kai h poliv hsucasen kai thn goyolian eyanatwsan macairaTIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org