NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 13

13:1 <05079> hdnlw <02403> tajxl <03389> Mlswry <03427> ybsylw <01732> dywd <01004> tybl <06605> xtpn <04726> rwqm <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (13:1)

13:2 <0776> Urah <04480> Nm <05674> rybea <02932> hamjh <07307> xwr <0853> taw <05030> Myaybnh <0853> ta <01571> Mgw <05750> dwe <02142> wrkzy <03808> alw <0776> Urah <04480> Nm <06091> Mybueh <08034> twms <0853> ta <03772> tyrka <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (13:2)

13:3 <05012> wabnhb <03205> wydly <0517> wmaw <01> whyba <01856> whrqdw <03068> hwhy <08034> Msb <01696> trbd <08267> rqs <03588> yk <02421> hyxt <03808> al <03205> wydly <0517> wmaw <01> wyba <0413> wyla <0559> wrmaw <05750> dwe <0376> sya <05012> abny <03588> yk <01961> hyhw (13:3)

13:4 <03584> sxk <04616> Neml <08181> rev <0155> trda <03847> wsbly <03808> alw <05012> wtabnhb <02384> wnyzxm <0376> sya <05030> Myaybnh <0954> wsby <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (13:4)

13:5 <05271> yrwenm <07069> ynnqh <0120> Mda <03588> yk <0595> ykna <0127> hmda <05647> dbe <0376> sya <0595> ykna <05030> aybn <03808> al <0559> rmaw (13:5)

13:6 o <0157> ybham <01004> tyb <05221> ytykh <0834> rsa <0559> rmaw <03027> Kydy <0996> Nyb <0428> hlah <04347> twkmh <04100> hm <0413> wyla <0559> rmaw (13:6)

13:7 <06819> Myreuh <05921> le <03027> ydy <07725> ytbshw <06629> Nauh <06327> Nyuwptw <07462> herh <0853> ta <05221> Kh <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <05997> ytyme <01397> rbg <05921> lew <07473> yer <05921> le <05782> yrwe <02719> brx (13:7)

13:8 <0> hb <03498> rtwy <07992> tyslshw <01478> wewgy <03772> wtrky <0> hb <08147> Myns <06310> yp <03068> hwhy <05002> Man <0776> Urah <03605> lkb <01961> hyhw (13:8)

13:9 o <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmay <01931> awhw <01931> awh <05971> yme <0559> ytrma <0853> wta <06030> hnea <0589> ynaw <08034> ymsb <07121> arqy <01931> awh <02091> bhzh <0853> ta <0974> Nxbk <0974> Mytnxbw <03701> Pokh <0853> ta <06884> Pruk <06884> Mytpruw <0784> sab <07992> tyslsh <0853> ta <0935> ytabhw (13:9)

13:1 en th hmera ekeinh estai pav topov dianoigomenov en tw oikw dauid

13:2 kai estai en th hmera ekeinh legei kuriov exoleyreusw ta onomata twn eidwlwn apo thv ghv kai ouketi estai autwn mneia kai touv qeudoprofhtav kai to pneuma to akayarton exarw apo thv ghv

13:3 kai estai ean profhteush anyrwpov eti kai erei prov auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsantev auton ou zhsh oti qeudh elalhsav ep onomati kuriou kai sumpodiousin auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsantev auton en tw profhteuein auton

13:4 kai estai en th hmera ekeinh kataiscunyhsontai oi profhtai ekastov ek thv orasewv autou en tw profhteuein auton kai endusontai derrin tricinhn any wn eqeusanto

13:5 kai erei ouk eimi profhthv egw dioti anyrwpov ergazomenov thn ghn egw eimi oti anyrwpov egennhsen me ek neothtov mou

13:6 kai erw prov auton ti ai plhgai autai ana meson twn ceirwn sou kai erei av eplhghn en tw oikw tw agaphtw mou

13:7 romfaia exegeryhti epi touv poimenav mou kai ep andra polithn mou legei kuriov pantokratwr pataxate touv poimenav kai ekspasate ta probata kai epaxw thn ceira mou epi touv poimenav

13:8 kai estai en pash th gh legei kuriov ta duo merh exoleyreuyhsetai kai ekleiqei to de triton upoleifyhsetai en auth

13:9 kai diaxw to triton dia purov kai purwsw autouv wv puroutai to argurion kai dokimw autouv wv dokimazetai to crusion autov epikalesetai to onoma mou kagw epakousomai autw kai erw laov mou outov estin kai autov erei kuriov o yeov mouTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org