NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Daniel 12

12:1 <05612> rpob <03789> bwtk <04672> aumnh <03605> lk <05971> Kme <04422> jlmy <01931> ayhh <06256> tebw <01931> ayhh <06256> teh <05704> de <01471> ywg <01961> twyhm <01961> htyhn <03808> al <0834> rsa <06869> hru <06256> te <01961> htyhw <05971> Kme <01121> ynb <05921> le <05975> dmeh <01419> lwdgh <08269> rvh <04317> lakym <05975> dmey <01931> ayhh <06256> tebw (12:1)

12:2 o <05769> Mlwe <01860> Nwardl <02781> twprxl <0428> hlaw <05769> Mlwe <02416> yyxl <0428> hla <06974> wuyqy <06083> rpe <0127> tmda <03463> ynsym <07227> Mybrw (12:2)

12:3 P <05703> dew <05769> Mlwel <03556> Mybkwkk <07227> Mybrh <06663> yqydumw <07549> eyqrh <02096> rhzk <02094> wrhzy <07919> Mylkvmhw (12:3)

12:4 <01847> tedh <07235> hbrtw <07227> Mybr <07751> wjjsy <07093> Uq <06256> te <05704> de <05612> rpoh <02856> Mtxw <01697> Myrbdh <05640> Mto <01840> laynd <0859> htaw (12:4)

12:5 <02975> rayh <08193> tpvl <02008> hnh <0259> dxaw <02975> rayh <08193> tpvl <02008> hnh <0259> dxa <05975> Mydme <0312> Myrxa <08147> Myns <02009> hnhw <01840> laynd <0589> yna <07200> ytyarw (12:5)

12:6 <06382> twalph <07093> Uq <04970> ytm <05704> de <02975> rayh <04325> ymyml <04605> lemm <0834> rsa <0906> Mydbh <03847> swbl <0376> syal <0559> rmayw (12:6)

12:7 <0428> hla <03605> lk <03615> hnylkt <06944> sdq <05971> Me <03027> dy <05310> Upn <03615> twlkkw <02677> yuxw <04150> Mydewm <04150> dewml <03588> yk <05769> Mlweh <02416> yxb <07650> ebsyw <08064> Mymsh <0413> la <08040> wlamvw <03225> wnymy <07311> Mryw <02975> rayh <04325> ymyml <04605> lemm <0834> rsa <0906> Mydbh <03847> swbl <0376> syah <0853> ta <08085> emsaw (12:7)

12:8 P <0428> hla <0319> tyrxa <04100> hm <0113> ynda <0559> hrmaw <0995> Nyba <03808> alw <08085> ytems <0589> ynaw (12:8)

12:9 <07093> Uq <06256> te <05704> de <01697> Myrbdh <02856> Mymtxw <05640> Mymto <03588> yk <01840> laynd <01980> Kl <0559> rmayw (12:9)

12:10 <0995> wnyby <07919> Mylkvmhw <07563> Myesr <03605> lk <0995> wnyby <03808> alw <07563> Myesr <07561> weysrhw <07227> Mybr <06884> wpruyw <03835> wnbltyw <01305> wrrbty (12:10)

12:11 <08673> Myestw <03967> Mytam <0505> Pla <03117> Mymy <08074> Mms <08251> Uwqs <05414> ttlw <08548> dymth <05493> rowh <06256> temw (12:11)

12:12 <02568> hsmxw <07970> Mysls <03967> twam <07969> sls <0505> Pla <03117> Mymyl <05060> eygyw <02442> hkxmh <0835> yrsa (12:12)

12:13 <03117> Nymyh <07093> Uql <01486> Klrgl <05975> dmetw <05117> xwntw <07093> Uql <01980> Kl <0859> htaw (12:13)

12:1 kai en tw kairw ekeinw anasthsetai micahl o arcwn o megav o esthkwv epi touv uiouv tou laou sou kai estai kairov yliqewv yliqiv oia ou gegonen af ou gegenhtai eynov epi thv ghv ewv tou kairou ekeinou kai en tw kairw ekeinw swyhsetai o laov sou pav o eureyeiv gegrammenov en th biblw

12:2 kai polloi twn kayeudontwn en ghv cwmati exegeryhsontai outoi eiv zwhn aiwnion kai outoi eiv oneidismon kai eiv aiscunhn aiwnion

12:3 kai oi sunientev eklamqousin wv h lamprothv tou sterewmatov kai apo twn dikaiwn twn pollwn wv oi asterev eiv touv aiwnav kai eti

12:4 kai su danihl emfraxon touv logouv kai sfragison to biblion ewv kairou sunteleiav ewv didacywsin polloi kai plhyunyh h gnwsiv

12:5 kai eidon egw danihl kai idou duo eteroi eisthkeisan eiv enteuyen tou ceilouv tou potamou kai eiv enteuyen tou ceilouv tou potamou

12:6 kai eipen tw andri tw endedumenw ta baddin ov hn epanw tou udatov tou potamou ewv pote to perav wn eirhkav twn yaumasiwn

12:7 kai hkousa tou androv tou endedumenou ta baddin ov hn epanw tou udatov tou potamou kai uqwsen thn dexian autou kai thn aristeran autou eiv ton ouranon kai wmosen en tw zwnti ton aiwna oti eiv kairon kairwn kai hmisu kairou en tw suntelesyhnai diaskorpismon ceirov laou hgiasmenou gnwsontai panta tauta

12:8 kai egw hkousa kai ou sunhka kai eipa kurie ti ta escata toutwn

12:9 kai eipen deuro danihl oti empefragmenoi kai esfragismenoi oi logoi ewv kairou perav

12:10 eklegwsin kai ekleukanywsin kai purwywsin polloi kai anomhswsin anomoi kai ou sunhsousin pantev anomoi kai oi nohmonev sunhsousin

12:11 kai apo kairou parallaxewv tou endelecismou kai tou doyhnai bdelugma erhmwsewv hmerai ciliai diakosiai enenhkonta

12:12 makariov o upomenwn kai fyasav eiv hmerav ciliav triakosiav triakonta pente

12:13 kai su deuro kai anapauou eti gar hmerai eiv anaplhrwsin sunteleiav kai anasthsh eiv ton klhron sou eiv sunteleian hmerwnTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org