NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Zechariah 5

5:1 <05774> hpe <04039> hlgm <02009> hnhw <07200> haraw <05869> ynye <05375> avaw <07725> bwsaw (5:1)

5:2 <0520> hmab <06235> rve <07341> hbxrw <0520> hmab <06242> Myrve <0753> hkra <05774> hpe <04039> hlgm <07200> har <0589> yna <0559> rmaw <07200> har <0859> hta <04100> hm <0413> yla <0559> rmayw (5:2)

5:3 <05352> hqn <03644> hwmk <02088> hzm <07650> ebsnh <03605> lkw <05352> hqn <03644> hwmk <02088> hzm <01589> bngh <03605> lk <03588> yk <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <03318> tauwyh <0423> hlah <02063> taz <0413> yla <0559> rmayw (5:3)

5:4 <068> wynba <0854> taw <06086> wyue <0854> taw <03615> wtlkw <01004> wtyb <08432> Kwtb <03885> hnlw <08267> rqsl <08034> ymsb <07650> ebsnh <01004> tyb <0413> law <01590> bngh <01004> tyb <0413> la <0935> habw <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <03318> hytauwh (5:4)

5:5 <02063> tazh <03318> tauwyh <04100> hm <07200> harw <05869> Kynye <04994> an <05375> av <0413> yla <0559> rmayw <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <03318> auyw (5:5)

5:6 <0776> Urah <03605> lkb <05869> Mnye <02063> taz <0559> rmayw <03318> tauwyh <0374> hpyah <02063> taz <0559> rmayw <01931> ayh <04100> hm <0559> rmaw (5:6)

5:7 <0374> hpyah <08432> Kwtb <03427> tbswy <0259> txa <0802> hsa <02063> tazw <05375> tavn <05777> trpe <03603> rkk <02009> hnhw (5:7)

5:8 o <06310> hyp <0413> la <05777> trpeh <068> Nba <0853> ta <07993> Klsyw <0374> hpyah <08432> Kwt <0413> la <0853> hta <07993> Klsyw <07564> hesrh <02063> taz <0559> rmayw (5:8)

5:9 <08064> Mymsh <0996> Nybw <0776> Urah <0996> Nyb <0374> hpyah <0853> ta <05375> hnavtw <02624> hdyoxh <03671> ypnkk <03671> Mypnk <02007> hnhlw <03671> Mhypnkb <07307> xwrw <03318> twauwy <0802> Mysn <08147> Myts <02009> hnhw <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw (5:9)

5:10 <0374> hpyah <0853> ta <01980> twklwm <01992> hmh <0575> hna <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw (5:10)

5:11 o <04369> htnkm <05921> le <08033> Ms <03240> hxynhw <03559> Nkwhw <08152> rens <0776> Urab <01004> tyb <0> hl <01129> twnbl <0413> yla <0559> rmayw (5:11)

5:1 kai epestreqa kai hra touv ofyalmouv mou kai eidon kai idou drepanon petomenon

5:2 kai eipen prov me ti su blepeiv kai eipa egw orw drepanon petomenon mhkov phcewn eikosi kai platov phcewn deka

5:3 kai eipen prov me auth h ara h ekporeuomenh epi proswpon pashv thv ghv dioti pav o klepthv ek toutou ewv yanatou ekdikhyhsetai kai pav o epiorkov ek toutou ewv yanatou ekdikhyhsetai

5:4 kai exoisw auto legei kuriov pantokratwr kai eiseleusetai eiv ton oikon tou kleptou kai eiv ton oikon tou omnuontov tw onomati mou epi qeudei kai katalusei en mesw tou oikou autou kai suntelesei auton kai ta xula autou kai touv liyouv autou

5:5 kai exhlyen o aggelov o lalwn en emoi kai eipen prov me anableqon toiv ofyalmoiv sou kai ide ti to ekporeuomenon touto

5:6 kai eipa ti estin kai eipen touto to metron to ekporeuomenon kai eipen auth h adikia autwn en pash th gh

5:7 kai idou talanton molibou exairomenon kai idou mia gunh ekayhto en mesw tou metrou

5:8 kai eipen auth estin h anomia kai erriqen authn en mesw tou metrou kai erriqen ton liyon tou molibou eiv to stoma authv

5:9 kai hra touv ofyalmouv mou kai eidon kai idou duo gunaikev ekporeuomenai kai pneuma en taiv pteruxin autwn kai autai eicon pterugav wv pterugav epopov kai anelabon to metron ana meson thv ghv kai ana meson tou ouranou

5:10 kai eipa prov ton aggelon ton lalounta en emoi pou autai apoferousin to metron

5:11 kai eipen prov me oikodomhsai autw oikian en gh babulwnov kai etoimasai kai yhsousin auto ekei epi thn etoimasian autouTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org