NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 40

40:1 <04714> Myrum <04428> Klml <0113> Mhyndal <0644> hpahw <04714> Myrum <04428> Klm <04945> hqsm <02398> wajx <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa <01961> yhyw (40:1)

40:2 <0644> Mypwah <08269> rv <05921> lew <04945> Myqsmh <08269> rv <05921> le <05631> wyoyro <08147> yns <05921> le <06547> herp <07107> Puqyw (40:2)

40:3 <08033> Ms <0631> rwoa <03130> Powy <0834> rsa <04725> Mwqm <05470> rhoh <01004> tyb <0413> la <02876> Myxbjh <08269> rv <01004> tyb <04929> rmsmb <0853> Mta <05414> Ntyw (40:3)

40:4 <04929> rmsmb <03117> Mymy <01961> wyhyw <0853> Mta <08334> trsyw <0854> Mta <03130> Powy <0853> ta <02876> Myxbjh <08269> rv <06485> dqpyw (40:4)

40:5 <05470> rhoh <01004> tybb <0631> Myrwoa <0834> rsa <04714> Myrum <04428> Klml <0834> rsa <0644> hpahw <04945> hqsmh <02472> wmlx <06623> Nwrtpk <0582> sya <0259> dxa <03915> hlylb <02472> wmlx <0582> sya <08147> Mhyns <02472> Mwlx <02492> wmlxyw (40:5)

40:6 <02196> Mypez <02005> Mnhw <0853> Mta <07200> aryw <01242> rqbb <03130> Powy <0413> Mhyla <0935> abyw (40:6)

40:7 <03117> Mwyh <07451> Myer <06440> Mkynp <04069> ewdm <0559> rmal <0113> wynda <01004> tyb <04929> rmsmb <0854> wta <0834> rsa <06547> herp <05631> yoyro <0853> ta <07592> lasyw (40:7)

40:8 <0> yl <04994> an <05608> wrpo <06623> Mynrtp <0430> Myhlal <03808> awlh <03130> Powy <0413> Mhla <0559> rmayw <0853> wta <0369> Nya <06622> rtpw <02492> wnmlx <02472> Mwlx <0413> wyla <0559> wrmayw (40:8)

40:9 <06440> ynpl <01612> Npg <02009> hnhw <02472> ymwlxb <0> wl <0559> rmayw <03130> Powyl <02472> wmlx <0853> ta <04945> Myqsmh <08269> rv <05608> rpoyw (40:9)

40:10 <06025> Mybne <0811> hytlksa <01310> wlysbh <05322> hun <05927> htle <06524> txrpk <01931> ayhw <08299> Mgyrv <07969> hsls <01612> Npgbw (40:10)

40:11 <06547> herp <03709> Pk <05921> le <03563> owkh <0853> ta <05414> Ntaw <06547> herp <03563> owk <0413> la <0853> Mta <07818> jxvaw <06025> Mybneh <0853> ta <03947> xqaw <03027> ydyb <06547> herp <03563> owkw (40:11)

40:12 <01992> Mh <03117> Mymy <07969> tsls <08299> Mygrvh <07969> tsls <06623> wnrtp <02088> hz <03130> Powy <0> wl <0559> rmayw (40:12)

40:13 <04945> whqsm <01961> tyyh <0834> rsa <07223> Nwsarh <04941> jpsmk <03027> wdyb <06547> herp <03563> owk <05414> ttnw <03653> Knk <05921> le <07725> Kbyshw <07218> Ksar <0853> ta <06547> herp <05375> avy <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb (40:13)

40:14 <02088> hzh <01004> tybh <04480> Nm <03318> yntauwhw <06547> herp <0413> la <02142> yntrkzhw <02617> dox <05978> ydme <04994> an <06213> tyvew <0> Kl <03190> bjyy <0834> rsak <0854> Kta <02142> yntrkz <0518> Ma <03588> yk (40:14)

40:15 <0953> rwbb <0853> yta <07760> wmv <03588> yk <03972> hmwam <06213> ytyve <03808> al <06311> hp <01571> Mgw <05680> Myrbeh <0776> Uram <01589> ytbng <01589> bng <03588> yk (40:15)

40:16 <07218> ysar <05921> le <02751> yrx <05536> ylo <07969> hsls <02009> hnhw <02472> ymwlxb <0589> yna <0637> Pa <03130> Powy <0413> la <0559> rmayw <06622> rtp <02896> bwj <03588> yk <0644> Mypah <08269> rv <07200> aryw (40:16)

40:17 <07218> ysar <05921> lem <05536> loh <04480> Nm <0853> Mta <0398> lka <05775> Pwehw <0644> hpa <04639> hvem <06547> herp <03978> lkam <03605> lkm <05945> Nwyleh <05536> lobw (40:17)

40:18 <01992> Mh <03117> Mymy <07969> tsls <05536> Myloh <07969> tsls <06623> wnrtp <02088> hz <0559> rmayw <03130> Powy <06030> Neyw (40:18)

40:19 <05921> Kylem <01320> Krvb <0853> ta <05775> Pweh <0398> lkaw <06086> Ue <05921> le <0853> Ktwa <08518> hltw <05921> Kylem <07218> Ksar <0853> ta <06547> herp <05375> avy <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb (40:19)

40:20 <05650> wydbe <08432> Kwtb <0644> Mypah <08269> rv <07218> sar <0853> taw <04945> Myqsmh <08269> rv <07218> sar <0853> ta <05375> avyw <05650> wydbe <03605> lkl <04960> htsm <06213> veyw <06547> herp <0853> ta <03205> tdlh <03117> Mwy <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw (40:20)

40:21 <06547> herp <03709> Pk <05921> le <03563> owkh <05414> Ntyw <04945> whqsm <05921> le <04945> Myqsmh <08269> rv <0853> ta <07725> bsyw (40:21)

40:22 <03130> Powy <0> Mhl <06622> rtp <0834> rsak <08518> hlt <0644> Mypah <08269> rv <0853> taw (40:22)

40:23 P <07911> whxksyw <03130> Powy <0853> ta <04945> Myqsmh <08269> rv <02142> rkz <03808> alw (40:23)

40:1 egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocoov tou basilewv aiguptou kai o arcisitopoiov tw kuriw autwn basilei aiguptou

40:2 kai wrgisyh faraw epi toiv dusin eunoucoiv autou epi tw arcioinocow kai epi tw arcisitopoiw

40:3 kai eyeto autouv en fulakh para tw desmofulaki eiv to desmwthrion eiv ton topon ou iwshf aphkto ekei

40:4 kai sunesthsen o arcidesmwthv tw iwshf autouv kai paresth autoiv hsan de hmerav en th fulakh

40:5 kai eidon amfoteroi enupnion ekaterov enupnion en mia nukti orasiv tou enupniou autou o arcioinocoov kai o arcisitopoiov oi hsan tw basilei aiguptou oi ontev en tw desmwthriw

40:6 eishlyen de prov autouv iwshf to prwi kai eiden autouv kai hsan tetaragmenoi

40:7 kai hrwta touv eunoucouv faraw oi hsan met autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuyrwpa shmeron

40:8 oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiv iwshf ouci dia tou yeou h diasafhsiv autwn estin dihghsasye oun moi

40:9 kai dihghsato o arcioinocoov to enupnion autou tw iwshf kai eipen en tw upnw mou hn ampelov enantion mou

40:10 en de th ampelw treiv puymenev kai auth yallousa anenhnocuia blastouv pepeiroi oi botruev stafulhv

40:11 kai to pothrion faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeyliqa authn eiv to pothrion kai edwka to pothrion eiv tav ceirav faraw

40:12 kai eipen autw iwshf touto h sugkrisiv autou oi treiv puymenev treiv hmerai eisin

40:13 eti treiv hmerai kai mnhsyhsetai faraw thv archv sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiv to pothrion faraw eiv thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wv hsya oinocown

40:14 alla mnhsyhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiv en emoi eleov kai mnhsyhsh peri emou faraw kai exaxeiv me ek tou ocurwmatov toutou

40:15 oti kloph eklaphn ek ghv ebraiwn kai wde ouk epoihsa ouden all enebalon me eiv ton lakkon touton

40:16 kai eiden o arcisitopoiov oti orywv sunekrinen kai eipen tw iwshf kagw eidon enupnion kai wmhn tria kana condritwn airein epi thv kefalhv mou

40:17 en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuv faraw esyiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsyien auta apo tou kanou tou epanw thv kefalhv mou

40:18 apokriyeiv de iwshf eipen autw auth h sugkrisiv autou ta tria kana treiv hmerai eisin

40:19 eti triwn hmerwn afelei faraw thn kefalhn sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai fagetai ta ornea tou ouranou tav sarkav sou apo sou

40:20 egeneto de en th hmera th trith hmera genesewv hn faraw kai epoiei poton pasi toiv paisin autou kai emnhsyh thv archv tou arcioinocoou kai thv archv tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou

40:21 kai apekatesthsen ton arcioinocoon epi thn archn autou kai edwken to pothrion eiv thn ceira faraw

40:22 ton de arcisitopoion ekremasen kaya sunekrinen autoiv iwshf

40:23 ouk emnhsyh de o arcioinocoov tou iwshf alla epelayeto autouTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org