NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 19

19:1 <03478> larvy <05387> yayvn <0413> la <07015> hnyq <05375> av <0859> htaw (19:1)

19:2 <01482> hyrwg <07235> htbr <03715> Myrpk <08432> Kwtb <07257> hubr <0738> twyra <0996> Nyb <03833> aybl <0517> Kma <04100> hm <0559> trmaw (19:2)

19:3 <0398> lka <0120> Mda <02964> Prj <02963> Prjl <03925> dmlyw <01961> hyh <03715> rypk <01482> hyrgm <0259> dxa <05927> letw (19:3)

19:4 <04714> Myrum <0776> Ura <0413> la <02397> Myxxb <0935> whabyw <08610> vptn <07845> Mtxsb <01471> Mywg <0413> wyla <08085> wemsyw (19:4)

19:5 <07760> whtmv <03715> rypk <01482> hyrgm <0259> dxa <03947> xqtw <08615> htwqt <06> hdba <03176> hlxwn <03588> yk <07200> artw (19:5)

19:6 <0398> lka <0120> Mda <02964> Prj <02963> Prjl <03925> dmlyw <01961> hyh <03715> rypk <0738> twyra <08432> Kwtb <01980> Klhtyw (19:6)

19:7 <07581> wtgas <06963> lwqm <04393> halmw <0776> Ura <03456> Mstw <02717> byrxh <05892> Mhyrew <0490> wytwnmla <03045> edyw (19:7)

19:8 <08610> vptn <07845> Mtxsb <07568> Mtsr <05921> wyle <06566> wvrpyw <04082> twnydmm <05439> bybo <01471> Mywg <05921> wyle <05414> wntyw (19:8)

19:9 P <03478> larvy <02022> yrh <0413> la <05750> dwe <06963> wlwq <08085> emsy <03808> al <04616> Neml <04686> twdumb <0935> whaby <0894> lbb <04428> Klm <0413> la <0935> whabyw <02397> Myxxb <05474> rgwob <05414> whntyw (19:9)

19:10 <07227> Mybr <04325> Mymm <01961> htyh <06058> hpnew <06509> hyrp <08362> hlwts <04325> Mym <05921> le <01818> Kmdb <01612> Npgk <0517> Kma (19:10)

19:11 <01808> wytyld <07230> brb <01363> whbgb <07200> aryw <05688> Mytbe <0996> Nyb <05921> le <06967> wtmwq <01361> hbgtw <04910> Mylsm <07626> yjbs <0413> la <05797> ze <04294> twjm <0> hl <01961> wyhyw (19:11)

19:12 <0398> whtlka <0784> sa <05797> hze <04294> hjm <03001> wsbyw <06561> wqrpth <06529> hyrp <03001> sybwh <06921> Mydqh <07307> xwrw <07993> hklsh <0776> Ural <02534> hmxb <05428> sttw (19:12)

19:13 <06772> amuw <06723> hyu <0776> Urab <04057> rbdmb <08362> hlwts <06258> htew (19:13)

19:14 P <07015> hnyql <01961> yhtw <01931> ayh <07015> hnyq <04910> lwsml <07626> jbs <05797> ze <04294> hjm <0> hb <01961> hyh <03808> alw <0398> hlka <06529> hyrp <0905> hydb <04294> hjmm <0784> sa <03318> autw (19:14)

19:1 kai su labe yrhnon epi ton arconta tou israhl

19:2 kai ereiv ti h mhthr sou skumnov en mesw leontwn egenhyh en mesw leontwn eplhyunen skumnouv authv

19:3 kai apephdhsen eiv twn skumnwn authv lewn egeneto kai emayen tou arpazein arpagmata anyrwpouv efagen

19:4 kai hkousan kat autou eynh en th diafyora autwn sunelhmfyh kai hgagon auton en khmw eiv ghn aiguptou

19:5 kai eiden oti apwstai ap authv kai apwleto h upostasiv authv kai elaben allon ek twn skumnwn authv leonta etaxen auton

19:6 kai anestrefeto en mesw leontwn lewn egeneto kai emayen arpazein arpagmata anyrwpouv efagen

19:7 kai enemeto tw yrasei autou kai tav poleiv autwn exhrhmwsen kai hfanisen ghn kai to plhrwma authv apo fwnhv wrumatov autou

19:8 kai edwkan ep auton eynh ek cwrwn kukloyen kai exepetasan ep auton diktua autwn en diafyora autwn sunelhmfyh

19:9 kai eyento auton en khmw kai en galeagra hlyen prov basilea babulwnov kai eishgagen auton eiv fulakhn opwv mh akousyh h fwnh autou epi ta orh tou israhl

19:10 h mhthr sou wv ampelov wv anyov en roa en udati pefuteumenh o karpov authv kai o blastov authv egeneto ex udatov pollou

19:11 kai egeneto auth rabdov iscuov epi fulhn hgoumenwn kai uqwyh tw megeyei authv en mesw stelecwn kai eiden to megeyov authv en plhyei klhmatwn authv

19:12 kai kateklasyh en yumw epi ghn errifh kai anemov o kauswn exhranen ta eklekta authv exedikhyh kai exhranyh h rabdov iscuov authv pur anhlwsen authn

19:13 kai nun pefuteukan authn en th erhmw en gh anudrw

19:14 kai exhlyen pur ek rabdou eklektwn authv kai katefagen authn kai ouk hn en auth rabdov iscuov fulh eiv parabolhn yrhnou estin kai estai eiv yrhnonTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org