NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Deuteronomy 8

8:1 <01> Mkytbal <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <03423> Mtsryw <0935> Mtabw <07235> Mtybrw <02421> Nwyxt <04616> Neml <06213> twvel <08104> Nwrmst <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <04687> hwumh <03605> lk (8:1)

8:2 <03808> al <0518> Ma <04687> *wytwum {wtwum} <08104> rmsth <03824> Kbblb <0834> rsa <0853> ta <03045> tedl <05254> Ktonl <06031> Ktne <04616> Neml <04057> rbdmb <08141> hns <0705> Myebra <02088> hz <0430> Kyhla <03068> hwhy <01980> Kkylh <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lk <0853> ta <02142> trkzw (8:2)

8:3 <0120> Mdah <02421> hyxy <03068> hwhy <06310> yp <04161> auwm <03605> lk <05921> le <03588> yk <0120> Mdah <02421> hyxy <0905> wdbl <03899> Mxlh <05921> le <03808> al <03588> yk <03045> Kedwh <04616> Neml <01> Kytba <03045> Nwedy <03808> alw <03045> tedy <03808> al <0834> rsa <04478> Nmh <0853> ta <0398> Klkayw <07456> Kberyw <06031> Kneyw (8:3)

8:4 <08141> hns <0705> Myebra <02088> hz <01216> hqub <03808> al <07272> Klgrw <05921> Kylem <01086> htlb <03808> al <08071> Ktlmv (8:4)

8:5 <03256> Kroym <0430> Kyhla <03068> hwhy <01121> wnb <0853> ta <0376> sya <03256> royy <0834> rsak <03588> yk <03824> Kbbl <05973> Me <03045> tedyw (8:5)

8:6 <0853> wta <03372> harylw <01870> wykrdb <01980> tkll <0430> Kyhla <03069> hwhy <04687> twum <0853> ta <08104> trmsw (8:6)

8:7 <02022> rhbw <01237> heqbb <03318> Myauy <08415> tmhtw <05869> tnye <04325> Mym <05158> ylxn <0776> Ura <02896> hbwj <0776> Ura <0413> la <0935> Kaybm <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk (8:7)

8:8 <01706> sbdw <08081> Nms <02132> tyz <0776> Ura <07416> Nwmrw <08384> hnatw <01612> Npgw <08184> hrevw <02406> hjx <0776> Ura (8:8)

8:9 <05178> tsxn <02672> buxt <02042> hyrrhmw <01270> lzrb <068> hynba <0834> rsa <0776> Ura <0> hb <03605> lk <02637> roxt <03808> al <03899> Mxl <0> hb <0398> lkat <04544> tnkomb <03808> al <0834> rsa <0776> Ura (8:9)

8:10 <0> Kl <05414> Ntn <0834> rsa <02896> hbjh <0776> Urah <05921> le <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <01288> tkrbw <07646> tebvw <0398> tlkaw (8:10)

8:11 <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <02708> wytqxw <04941> wyjpsmw <04687> wytwum <08104> rms <01115> ytlbl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh (8:11)

8:12 <03427> tbsyw <01129> hnbt <02896> Mybwj <01004> Mytbw <07646> tebvw <0398> lkat <06435> Np (8:12)

8:13 <07235> hbry <0> Kl <0834> rsa <03605> lkw <0> Kl <07235> hbry <02091> bhzw <03701> Pokw <07235> Nybry <06629> Knauw <01241> Krqbw (8:13)

8:14 <05650> Mydbe <01004> tybm <04714> Myrum <0776> Uram <03318> Kayuwmh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> txksw <03824> Kbbl <07311> Mrw (8:14)

8:15 <02496> symlxh <06697> rwum <04325> Mym <0> Kl <03318> ayuwmh <04325> Mym <0369> Nya <0834> rsa <06774> Nwamuw <06137> brqew <08314> Prv <05175> sxn <03372> arwnhw <01419> ldgh <04057> rbdmb <01980> Kkylwmh (8:15)

8:16 <0319> Ktyrxab <03190> Kbjyhl <05254> Kton <04616> Nemlw <06031> Ktne <04616> Neml <01> Kytba <03045> Nwedy <03808> al <0834> rsa <04057> rbdmb <04478> Nm <0398> Klkamh (8:16)

8:17 <02088> hzh <02428> lyxh <0853> ta <0> yl <06213> hve <03027> ydy <06108> Muew <03581> yxk <03824> Kbblb <0559> trmaw (8:17)

8:18 P <02088> hzh <03117> Mwyk <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsa <01285> wtyrb <0853> ta <06965> Myqh <04616> Neml <02428> lyx <06213> twvel <03581> xk <0> Kl <05414> Ntnh <01931> awh <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <02142> trkzw (8:18)

8:19 <06> Nwdbat <06> dba <03588> yk <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> ytdeh <0> Mhl <07812> tywxtshw <05647> Mtdbew <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tklhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <07911> xkst <07911> xks <0518> Ma <01961> hyhw (8:19)

8:20 P <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> Nwemst <03808> al <06118> bqe <06> Nwdbat <03651> Nk <06440> Mkynpm <06> dybam <03068> hwhy <0834> rsa <01471> Mywgk (8:20)

8:1 pasav tav entolav av egw entellomai umin shmeron fulaxesye poiein ina zhte kai poluplasiasyhte kai eiselyhte kai klhronomhshte thn ghn hn kuriov o yeov umwn wmosen toiv patrasin umwn

8:2 kai mnhsyhsh pasan thn odon hn hgagen se kuriov o yeov sou en th erhmw opwv an kakwsh se kai ekpeirash se kai diagnwsyh ta en th kardia sou ei fulaxh tav entolav autou h ou

8:3 kai ekakwsen se kai elimagconhsen se kai eqwmisen se to manna o ouk eidhsan oi paterev sou ina anaggeilh soi oti ouk ep artw monw zhsetai o anyrwpov all epi panti rhmati tw ekporeuomenw dia stomatov yeou zhsetai o anyrwpov

8:4 ta imatia sou ou katetribh apo sou oi podev sou ouk etulwyhsan idou tessarakonta eth

8:5 kai gnwsh th kardia sou oti wv ei tiv paideusai anyrwpov ton uion autou outwv kuriov o yeov sou paideusei se

8:6 kai fulaxh tav entolav kuriou tou yeou sou poreuesyai en taiv odoiv autou kai fobeisyai auton

8:7 o gar kuriov o yeov sou eisagei se eiv ghn agayhn kai pollhn ou ceimarroi udatwn kai phgai abusswn ekporeuomenai dia twn pediwn kai dia twn orewn

8:8 gh purou kai kriyhv ampeloi sukai roai gh elaiav elaiou kai melitov

8:9 gh ef hv ou meta ptwceiav fagh ton arton sou kai ouk endehyhsh ouden ep authv gh hv oi liyoi sidhrov kai ek twn orewn authv metalleuseiv calkon

8:10 kai fagh kai emplhsyhsh kai euloghseiv kurion ton yeon sou epi thv ghv thv agayhv hv edwken soi

8:11 prosece seautw mh epilayh kuriou tou yeou sou tou mh fulaxai tav entolav autou kai ta krimata kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

8:12 mh fagwn kai emplhsyeiv kai oikiav kalav oikodomhsav kai katoikhsav en autaiv

8:13 kai twn bown sou kai twn probatwn sou plhyunyentwn soi arguriou kai crusiou plhyunyentov soi kai pantwn oswn soi estai plhyunyentwn soi

8:14 uqwyhv th kardia kai epilayh kuriou tou yeou sou tou exagagontov se ek ghv aiguptou ex oikou douleiav

8:15 tou agagontov se dia thv erhmou thv megalhv kai thv foberav ekeinhv ou ofiv daknwn kai skorpiov kai diqa ou ouk hn udwr tou exagagontov soi ek petrav akrotomou phghn udatov

8:16 tou qwmisantov se to manna en th erhmw o ouk eidhsan oi paterev sou ina kakwsh se kai ekpeirash se kai eu se poihsh ep escatwn twn hmerwn sou

8:17 mh eiphv en th kardia sou h iscuv mou kai to kratov thv ceirov mou epoihsen moi thn dunamin thn megalhn tauthn

8:18 kai mnhsyhsh kuriou tou yeou sou oti autov soi didwsin iscun tou poihsai dunamin kai ina sthsh thn diayhkhn autou hn wmosen kuriov toiv patrasin sou wv shmeron

8:19 kai estai ean lhyh epilayh kuriou tou yeou sou kai poreuyhv opisw yewn eterwn kai latreushv autoiv kai proskunhshv autoiv diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisye

8:20 kaya kai ta loipa eynh osa kuriov apolluei pro proswpou umwn outwv apoleisye any wn ouk hkousate thv fwnhv kuriou tou yeou umwnTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org