NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

2 Chronicles 14

14:1 P <08141> Myns <06235> rve <0776> Urah <08252> hjqs <03117> wymyb <08478> wytxt <01121> wnb <0609> aoa <04427> Klmyw <01732> dywd <05892> ryeb <0853> wta <06912> wrbqyw <01> wytba <05973> Me <029> hyba <07901> bksyw <13:23> (14:1)

14:2 <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyhw <02896> bwjh <0609> aoa <06213> veyw <14:1> (14:2)

14:3 <0842> Myrsah <0853> ta <01438> edgyw <04676> twbumh <0853> ta <07665> rbsyw <01116> twmbhw <05236> rknh <04196> twxbzm <0853> ta <05493> royw <14:2> (14:3)

14:4 <04687> hwumhw <08451> hrwth <06213> twvelw <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <01875> swrdl <03063> hdwhyl <0559> rmayw <14:3> (14:4)

14:5 <06440> wynpl <04467> hklmmh <08252> jqstw <02553> Mynmxh <0853> taw <01116> twmbh <0853> ta <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkm <05493> royw <14:4> (14:5)

14:6 <0> wl <03068> hwhy <05117> xynh <03588> yk <0428> hlah <08141> Mynsb <04421> hmxlm <05973> wme <0369> Nyaw <0776> Urah <08252> hjqs <03588> yk <03063> hdwhyb <04694> hrwum <05892> yre <01129> Nbyw <14:5> (14:6)

14:7 P <06743> wxyluyw <01129> wnbyw <05439> bybom <0> wnl <05117> xnyw <01875> wnsrd <0430> wnyhla <03068> hwhy <0853> ta <01875> wnsrd <03588> yk <06440> wnynpl <0776> Urah <05750> wndwe <01280> Myxyrbw <01817> Mytld <04026> Myldgmw <02346> hmwx <05437> bonw <0428> hlah <05892> Myreh <0853> ta <01129> hnbn <03063> hdwhyl <0559> rmayw <14:6> (14:7)

14:8 <02428> lyx <01368> yrwbg <0428> hla <03605> lk <0505> Pla <08084> Mynwmsw <03967> Mytam <07198> tsq <01869> ykrdw <04043> Ngm <05375> yavn <01144> Nmynbmw o <0505> Pla <03967> twam <07969> sls <03063> hdwhym <07420> xmrw <06793> hnu <05375> avn <02428> lyx <0609> aoal <01961> yhyw <14:7> (14:8)

14:9 <04762> hsrm <05704> de <0935> abyw <03967> twam <07969> sls <04818> twbkrmw <0505> Mypla <0505> Pla <02428> lyxb <03569> yswkh <02226> xrz <0413> Mhyla <03318> auyw <14:8> (14:9)

14:10 <04762> hsrml <06859> htpu <01516> aygb <04421> hmxlm <06186> wkreyw <06440> wynpl <0609> aoa <03318> auyw <14:9> (14:10)

14:11 o <0582> swna <05973> Kme <06113> ruey <0408> la <0859> hta <0430> wnyhla <03068> hwhy <02088> hzh <01995> Nwmhh <05921> le <0935> wnab <08034> Kmsbw <08172> wnesn <05921> Kyle <03588> yk <0430> wnyhla <03068> hwhy <05826> wnrze <03581> xk <0369> Nyal <07227> br <0996> Nyb <05826> rwzel <05973> Kme <0369> Nya <03068> hwhy <0559> rmayw <0430> wyhla <03068> hwhy <0413> la <0609> aoa <07121> arqyw <14:10> (14:11)

14:12 <03569> Myswkh <05127> wonyw <03063> hdwhy <06440> ynplw <0609> aoa <06440> ynpl <03569> Myswkh <0853> ta <03069> hwhy <05062> Pgyw <14:11> (14:12)

14:13 <03966> dam <07235> hbrh <07998> lls <05375> wavyw <04264> whnxm <06440> ynplw <03068> hwhy <06440> ynpl <07665> wrbsn <03588> yk <04241> hyxm <01992> Mhl <0369> Nyal <03569> Myswkm <05307> lpyw <01642> rrgl <05704> de <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <0609> aoa <07291> Mpdryw <14:12> (14:13)

14:14 <0> Mhb <01961> htyh <07227> hbr <0961> hzb <03588> yk <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <0962> wzbyw <05921> Mhyle <03068> hwhy <06343> dxp <01961> hyh <03588> yk <01642> rrg <05439> twbybo <05892> Myreh <03605> lk <0853> ta <05221> wkyw <14:13> (14:14)

14:15 o <03389> Mlswry <07725> wbsyw <01581> Mylmgw <07230> brl <06629> Nau <07617> wbsyw <05221> wkh <04735> hnqm <0168> ylha <01571> Mgw <14:14> (14:15)

14:1 (13:23) kai apeyanen abia meta twn paterwn autou kai eyaqan auton en polei dauid kai ebasileusen asa uiov autou ant autou en taiv hmeraiv asa hsucasen h gh iouda eth deka

14:2 (14:1) kai epoihsen to kalon kai to euyev enwpion kuriou yeou autou

14:3 (14:2) kai apesthsen ta yusiasthria twn allotriwn kai ta uqhla kai sunetriqen tav sthlav kai exekoqen ta alsh

14:4 (14:3) kai eipen tw iouda ekzhthsai ton kurion yeon twn paterwn autwn kai poihsai ton nomon kai tav entolav

14:5 (14:4) kai apesthsen apo paswn twn polewn iouda ta yusiasthria kai ta eidwla kai eirhneusen

14:6 (14:5) poleiv teichreiv en gh iouda oti eirhneusen h gh kai ouk hn autw polemov en toiv etesin toutoiv oti katepausen autw kuriov

14:7 (14:6) kai eipen tw iouda oikodomhswmen tav poleiv tautav kai poihswmen teich kai purgouv kai pulav kai moclouv en w thv ghv kurieusomen oti kaywv exezhthsamen kurion yeon hmwn exezhthsen hmav kai katepausen hmav kukloyen kai euodwsen hmin

14:8 (14:7) kai egeneto tw asa dunamiv oploforwn airontwn yureouv kai dorata en gh iouda triakosiai ciliadev kai en gh beniamin peltastai kai toxotai diakosiai kai penthkonta ciliadev pantev outoi polemistai dunamewv

14:9 (14:8) kai exhlyen ep autouv zare o aiyioq en dunamei en ciliaiv ciliasin kai armasin triakosioiv kai hlyen ewv marisa

14:10 (14:9) kai exhlyen asa eiv sunanthsin autw kai paretaxato polemon en th faraggi kata borran marishv

14:11 (14:10) kai ebohsen asa prov kurion yeon autou kai eipen kurie ouk adunatei para soi swzein en polloiv kai en oligoiv katiscuson hmav kurie o yeov hmwn oti epi soi pepoiyamen kai epi tw onomati sou hlyamen epi to plhyov to polu touto kurie o yeov hmwn mh katiscusatw prov se anyrwpov

14:12 (14:11) kai epataxen kuriov touv aiyiopav enantion iouda kai efugon oi aiyiopev

14:13 (14:12) kai katediwxen asa kai o laov autou ewv gedwr kai epeson aiyiopev wste mh einai en autoiv peripoihsin oti sunetribhsan enwpion kuriou kai enantion thv dunamewv autou kai eskuleusan skula polla

14:14 (14:13) kai exekoqan tav kwmav autwn kuklw gedwr oti egenhyh ekstasiv kuriou ep autouv kai eskuleusan pasav tav poleiv autwn oti polla skula egenhyh autoiv

14:15 (14:14) kai ge skhnav kthsewn touv amazoneiv exekoqan kai elabon probata polla kai kamhlouv kai epestreqan eiv ierousalhmTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org