NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 7

7:1 P <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <08104> rmsl <06942> wsdq <01121> wnb <0499> rzela <0853> taw <01389> hebgb <041> bdnyba <01004> tyb <0413> la <0853> wta <0935> wabyw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> wleyw <07157> Myrey <0> tyrq <0376> ysna <0935> wabyw (7:1)

7:2 o <03068> hwhy <0310> yrxa <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <05091> whnyw <08141> hns <06242> Myrve <01961> wyhyw <03117> Mymyh <07235> wbryw <07157> Myrey <0> tyrqb <0727> Nwrah <03427> tbs <03117> Mwym <01961> yhyw (7:2)

7:3 <06430> Mytslp <03027> dym <0853> Mkta <05337> luyw <0905> wdbl <05647> whdbew <03068> hwhy <0413> la <03824> Mkbbl <03559> wnykhw <06252> twrtsehw <08432> Mkkwtm <05236> rknh <0430> yhla <0853> ta <05493> wryoh <03068> hwhy <0413> la <07725> Mybs <0859> Mta <03824> Mkbbl <03605> lkb <0518> Ma <0559> rmal <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw (7:3)

7:4 P <0905> wdbl <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbeyw <06252> trtseh <0853> taw <01168> Mylebh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <05493> wryoyw (7:4)

7:5 <03068> hwhy <0413> la <01157> Mkdeb <06419> llptaw <04709> htpumh <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <06908> wubq <08050> lawms <0559> rmayw (7:5)

7:6 <04709> hpumb <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <08050> lawms <08199> jpsyw <03068> hwhyl <02398> wnajx <08033> Ms <0559> wrmayw <01931> awhh <03117> Mwyb <06684> wmwuyw <03068> hwhy <06440> ynpl <08210> wkpsyw <04325> Mym <07579> wbasyw <04709> htpumh <06908> wubqyw (7:6)

7:7 <06430> Mytslp <06440> ynpm <03372> waryw <03478> larvy <01121> ynb <08085> wemsyw <03478> larvy <0413> la <06430> Mytslp <05633> ynro <05927> wleyw <04709> htpumh <03478> larvy <01121> ynb <06908> wubqth <03588> yk <06430> Mytslp <08085> wemsyw (7:7)

7:8 <06430> Mytslp <03027> dym <03467> wnesyw <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <02199> qezm <04480> wnmm <02790> srxt <0408> la <08050> lawms <0413> la <03478> larvy <01121> ynb <0559> wrmayw (7:8)

7:9 <03068> hwhy <06030> whneyw <03478> larvy <01157> deb <03068> hwhy <0413> la <08050> lawms <02199> qezyw <03068> hwhyl <03632> lylk <05930> hlwe <05927> *whleyw {hleyw} <0259> dxa <02461> blx <02924> hlj <08050> lawms <03947> xqyw (7:9)

7:10 <03478> larvy <06440> ynpl <05062> wpgnyw <02000> Mmhyw <06430> Mytslp <05921> le <01931> awhh <03117> Mwyb <01419> lwdg <06963> lwqb <03068> hwhy <07481> Meryw <03478> larvyb <04421> hmxlml <05066> wsgn <06430> Mytslpw <05930> hlweh <05927> hlem <08050> lawms <01961> yhyw (7:10)

7:11 <01033> rk <0> tybl <08478> txtm <05704> de <05221> Mwkyw <06430> Mytslp <0853> ta <07291> wpdryw <04709> hpumh <04480> Nm <03478> larvy <0582> ysna <03318> wauyw (7:11)

7:12 <03068> hwhy <05826> wnrze <02008> hnh <05704> de <0559> rmayw <072> rzeh <0> Nba <08034> hms <0853> ta <07121> arqyw <08129> Nsh <0996> Nybw <04709> hpumh <0996> Nyb <07760> Mvyw <0259> txa <068> Nba <08050> lawms <03947> xqyw (7:12)

7:13 <08050> lawms <03117> ymy <03605> lk <06430> Mytslpb <03068> hwhy <03027> dy <01961> yhtw <03478> larvy <01366> lwbgb <0935> awbl <05750> dwe <03254> wpoy <03808> alw <06430> Mytslph <03665> wenkyw (7:13)

7:14 <0567> yrmah <0996> Nybw <03478> larvy <0996> Nyb <07965> Mwls <01961> yhyw <06430> Mytslp <03027> dym <03478> larvy <05337> lyuh <01366> Nlwbg <0853> taw <01661> tg <05704> dew <06138> Nwrqem <03478> larvyl <03478> larvy <0853> tam <06430> Mytslp <03947> wxql <0834> rsa <05892> Myreh <07725> hnbstw (7:14)

7:15 <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <03478> larvy <0853> ta <08050> lawms <08199> jpsyw (7:15)

7:16 <0428> hlah <04725> twmwqmh <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <0853> ta <08199> jpsw <04709> hpumhw <01537> lglghw <01008> la <0> tyb <05437> bbow <08141> hnsb <08141> hns <01767> ydm <01980> Klhw (7:16)

7:17 P <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> Nbyw <03478> larvy <0853> ta <08199> jps <08033> Msw <01004> wtyb <08033> Ms <03588> yk <07414> htmrh <08666> wtbstw (7:17)

7:1 kai ercontai oi andrev kariayiarim kai anagousin thn kibwton diayhkhv kuriou kai eisagousin authn eiv oikon aminadab ton en tw bounw kai ton eleazar uion autou hgiasan fulassein thn kibwton diayhkhv kuriou

7:2 kai egenhyh af hv hmerav hn h kibwtov en kariayiarim eplhyunan ai hmerai kai egenonto eikosi eth kai epebleqen pav oikov israhl opisw kuriou

7:3 kai eipen samouhl prov panta oikon israhl legwn ei en olh kardia umwn umeiv epistrefete prov kurion perielete touv yeouv touv allotriouv ek mesou umwn kai ta alsh kai etoimasate tav kardiav umwn prov kurion kai douleusate autw monw kai exeleitai umav ek ceirov allofulwn

7:4 kai perieilon oi uioi israhl tav baalim kai ta alsh astarwy kai edouleusan kuriw monw

7:5 kai eipen samouhl ayroisate panta israhl eiv masshfay kai proseuxomai peri umwn prov kurion

7:6 kai sunhcyhsan eiv masshfay kai udreuontai udwr kai execean enwpion kuriou epi thn ghn kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai eipan hmarthkamen enwpion kuriou kai edikazen samouhl touv uiouv israhl eiv masshfay

7:7 kai hkousan oi allofuloi oti sunhyroisyhsan pantev oi uioi israhl eiv masshfay kai anebhsan satrapai allofulwn epi israhl kai akouousin oi uioi israhl kai efobhyhsan apo proswpou allofulwn

7:8 kai eipan oi uioi israhl prov samouhl mh parasiwphshv af hmwn tou mh boan prov kurion yeon sou kai swsei hmav ek ceirov allofulwn

7:9 kai elaben samouhl arna galayhnon ena kai anhnegken auton olokautwsin sun panti tw law tw kuriw kai ebohsen samouhl prov kurion peri israhl kai ephkousen autou kuriov

7:10 kai hn samouhl anaferwn thn olokautwsin kai allofuloi proshgon eiv polemon epi israhl kai ebronthsen kuriov en fwnh megalh en th hmera ekeinh epi touv allofulouv kai sunecuyhsan kai eptaisan enwpion israhl

7:11 kai exhlyan andrev israhl ek masshfay kai katediwxan touv allofulouv kai epataxan autouv ewv upokatw tou baiycor

7:12 kai elaben samouhl liyon ena kai esthsen auton ana meson masshfay kai ana meson thv palaiav kai ekalesen to onoma autou abenezer liyov tou bohyou kai eipen ewv entauya ebohyhsen hmin kuriov

7:13 kai etapeinwsen kuriov touv allofulouv kai ou proseyento eti proselyein eiv orion israhl kai egenhyh ceir kuriou epi touv allofulouv pasav tav hmerav tou samouhl

7:14 kai apedoyhsan ai poleiv av elabon oi allofuloi para twn uiwn israhl kai apedwkan autav tw israhl apo askalwnov ewv azob kai to orion israhl afeilanto ek ceirov allofulwn kai hn eirhnh ana meson israhl kai ana meson tou amorraiou

7:15 kai edikazen samouhl ton israhl pasav tav hmerav thv zwhv autou

7:16 kai eporeueto kat eniauton eniauton kai ekuklou baiyhl kai thn galgala kai thn masshfay kai edikazen ton israhl en pasi toiv hgiasmenoiv toutoiv

7:17 h de apostrofh autou eiv armayaim oti ekei hn o oikov autou kai edikazen ekei ton israhl kai wkodomhsen ekei yusiasthrion tw kuriwTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org