NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:69-75

26:69 o <3588> de <1161> petrov <4074> ekayhto <2521> (5711) exw <1854> en <1722> th <3588> aulh <833> kai <2532> proshlyen <4334> (5627) autw <846> mia <1520> paidiskh <3814> legousa <3004> (5723) kai <2532> su <4771> hsya <1510> (5713) meta <3326> ihsou <2424> tou <3588> galilaiou <1057>

26:70 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) emprosyen <1715> pantwn <3956> legwn <3004> (5723) ouk <3756> oida <1492> (5758) ti <5101> legeiv <3004> (5719)

26:71 exelyonta <1831> (5631) de <1161> eiv <1519> ton <3588> pulwna <4440> eiden <1492> (5627) auton <846> allh <243> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ekei <1563> outov <3778> hn <1510> (5713) meta <3326> ihsou <2424> tou <3588> nazwraiou <3480>

26:72 kai <2532> palin <3825> hrnhsato <720> (5662) meta <3326> orkou <3727> oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444>

26:73 meta <3326> mikron <3397> de <1161> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> estwtev <2476> (5761) eipon <2036> (5627) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> kai <2532> su <4771> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> h <3588> lalia <2981> sou <4675> dhlon <1212> se <4571> poiei <4160> (5719)

26:74 tote <5119> hrxato <756> (5662) katayematizein <2653> (5721) kai <2532> omnuein <3660> (5721) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)

26:75 kai <2532> emnhsyh <3415> (5681) o <3588> petrov <4074> tou <3588> rhmatov <4487> ihsou <2424> eirhkotov <2046> (5761) oti <3754> prin <4250> alektora <220> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> aparnhsh <533> (5695) me <3165> kai <2532> exelywn <1831> (5631) exw <1854> eklausen <2799> (5656) pikrwv <4090>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org