NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:35-45

10:35 kai <2532> prosporeuontai <4365> (5736) autw <846> iakwbov <2385> kai <2532> iwannhv <2491> oi <3588> [duo] <1417> uioi <5207> zebedaiou <2199> legontev <3004> (5723) autw <846> didaskale <1320> yelomen <2309> (5719) ina <2443> o <3739> ean <1437> aithswmen <154> (5661) se <4571> poihshv <4160> (5661) hmin <2254>

10:36 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> yelete <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) umin <5213>

10:37 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> dov <1325> (5628) hmin <2254> ina <2443> eiv <1520> sou <4675> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> eiv <1520> ex <1537> aristerwn <710> kayiswmen <2523> (5661) en <1722> th <3588> doxh <1391> sou <4675>

10:38 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ouk <3756> oidate <1492> (5758) ti <5101> aiteisye <154> (5731) dunasye <1410> (5736) piein <4095> (5629) to <3588> pothrion <4221> o <3739> egw <1473> pinw <4095> (5719) h <2228> to <3588> baptisma <908> o <3739> egw <1473> baptizomai <907> (5743) baptisyhnai <907> (5683)

10:39 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> dunameya <1410> (5736) o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> to <3588> pothrion <4221> o <3739> egw <1473> pinw <4095> (5719) piesye <4095> (5695) kai <2532> to <3588> baptisma <908> o <3739> egw <1473> baptizomai <907> (5743) baptisyhsesye <907> (5701)

10:40 to <3588> de <1161> kayisai <2523> (5658) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> h <2228> ex <1537> euwnumwn <2176> ouk <3756> estin <1510> (5748) emon <1699> dounai <1325> (5629) all <235> oiv <3739> htoimastai <2090> (5769)

10:41 kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> deka <1176> hrxanto <756> (5662) aganaktein <23> (5721) peri <4012> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>

10:42 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) autoiv <846> oidate <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> dokountev <1380> (5723) arcein <757> (5721) twn <3588> eynwn <1484> katakurieuousin <2634> (5719) autwn <846> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173> autwn <846> katexousiazousin <2715> (5719) autwn <846>

10:43 ouc <3756> outwv <3779> de <1161> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> all <235> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) megav <3173> genesyai <1096> (5635) en <1722> umin <5213> estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

10:44 kai <2532> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> einai <1510> (5750) prwtov <4413> estai <1510> (5704) pantwn <3956> doulov <1401>

10:45 kai <2532> gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ouk <3756> hlyen <2064> (5627) diakonhyhnai <1247> (5683) alla <235> diakonhsai <1247> (5658) kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> quchn <5590> autou <846> lutron <3083> anti <473> pollwn <4183>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org