NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:53--8:11

7:53 [[kai <2532> eporeuyhsan <4198> (5675) ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou]] <846>

8:1 [[ihsouv <2424> de <1161> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn]] <1636>

8:2 [[oryrou <3722> de <1161> palin <3825> paregeneto <3854> (5633) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> [kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> kai <2532> kayisav <2523> (5660) edidasken <1321> (5707) autouv]]] <846>

8:3 [[agousin <71> (5719) de <1161> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> gunaika <1135> epi <1909> moiceia <3430> kateilhmmenhn <2638> (5772) kai <2532> sthsantev <2476> (5660) authn <846> en <1722> mesw]] <3319>

8:4 [[legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> auth <3778> h <3588> gunh <1135> kateilhptai <2638> (5769) ep <1909> autofwrw <1888> moiceuomenh]] <3431> (5746)

8:5 [[en <1722> de <1161> tw <3588> nomw <3551> [hmin] <2254> mwushv <3475> eneteilato <1781> (5662) tav <3588> toiautav <5108> liyazein <3034> (5721) su <4771> oun <3767> ti <5101> legeiv]] <3004> (5719)

8:6 [[[touto <5124> de <1161> elegon <3004> (5707) peirazontev <3985> (5723) auton <846> ina <2443> ecwsin <2192> (5725) kathgorein <2723> (5721) autou] <846> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> katw <2736> kuqav <2955> (5660) tw <3588> daktulw <1147> kategrafen <1125> (5707) eiv <1519> thn <3588> ghn]] <1093>

8:7 [[wv <5613> de <1161> epemenon <1961> (5707) erwtwntev <2065> (5723) [auton] <846> anekuqen <352> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) [autoiv] <846> o <3588> anamarthtov <361> umwn <5216> prwtov <4413> ep <1909> authn <846> baletw <906> (5628) liyon]] <3037>

8:8 [[kai <2532> palin <3825> katakuqav <2955> (5660) egrafen <1125> (5707) eiv <1519> thn <3588> ghn]] <1093>

8:9 [[oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) exhrconto <1831> (5711) eiv <1520> kay <2596> eiv <1520> arxamenoi <756> (5671) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> kateleifyh <2641> (5681) monov <3441> kai <2532> h <3588> gunh <1135> en <1722> mesw <3319> ousa <1510> (5752)]]

8:10 [[anakuqav <352> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <846> gunai <1135> pou <4226> eisin <1510> (5748) oudeiv <3762> se <4571> katekrinen]] <2632> (5656)

8:11 [[h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) oudeiv <3762> kurie <2962> eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> oude <3761> egw <1473> se <4571> katakrinw <2632> (5719) poreuou <4198> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> mhketi <3371> amartane]] <264> (5720)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org