NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:14-20

20:14 tauta <5023> eipousa <2036> (5631) estrafh <4762> (5648) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748)

20:15 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) tina <5101> zhteiv <2212> (5719) ekeinh <1565> dokousa <1380> (5723) oti <3754> o <3588> khpourov <2780> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ebastasav <941> (5656) auton <846> eipe <2036> (5628) moi <3427> pou <4226> eyhkav <5087> (5656) auton <846> kagw <2504> auton <846> arw <142> (5692)

20:16 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mariam <3137> strafeisa <4762> (5651) ekeinh <1565> legei <3004> (5719) autw <846> ebraisti <1447> rabbouni <4462> o <3588> legetai <3004> (5743) didaskale <1320>

20:17 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mh <3361> mou <3450> aptou <680> (5732) oupw <3768> gar <1063> anabebhka <305> (5758) prov <4314> ton <3588> patera <3962> poreuou <4198> (5737) de <1161> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> mou <3450> kai <2532> eipe <2036> (5628) autoiv <846> anabainw <305> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> patera <3962> umwn <5216> kai <2532> yeon <2316> mou <3450> kai <2532> yeon <2316> umwn <5216>

20:18 ercetai <2064> (5736) mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> aggellousa <32> (5723) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oti <3754> ewraka <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> tauta <5023> eipen <2036> (5627) auth <846>

20:19 oushv <1510> (5752) oun <3767> oqiav <3798> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> th <3588> mia <1520> sabbatwn <4521> kai <2532> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) opou <3699> hsan <1510> (5713) oi <3588> mayhtai <3101> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> eirhnh <1515> umin <5213>

20:20 kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) edeixen <1166> (5656) kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> pleuran <4125> autoiv <846> ecarhsan <5463> (5644) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) ton <3588> kurion <2962>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org