NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 1:8-13

1:8 prov <4314> de <1161> ton <3588> uion <5207> o <3588> yronov <2362> sou <4675> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> [tou <3588> aiwnov] <165> kai <2532> h <3588> rabdov <4464> thv <3588> euyuthtov <2118> rabdov <4464> thv <3588> basileiav <932> autou <846>

1:9 hgaphsav <25> (5656) dikaiosunhn <1343> kai <2532> emishsav <3404> (5656) anomian <458> dia <1223> touto <5124> ecrisen <5548> (5656) se <4571> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4675> elaion <1637> agalliasewv <20> para <3844> touv <3588> metocouv <3353> sou <4675>

1:10 kai <2532> su <4771> kat <2596> arcav <746> kurie <2962> thn <3588> ghn <1093> eyemeliwsav <2311> (5656) kai <2532> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4675> eisin <1510> (5748) oi <3588> ouranoi <3772>

1:11 autoi <846> apolountai <622> (5698) su <4771> de <1161> diameneiv <1265> (5719) kai <2532> pantev <3956> wv <5613> imation <2440> palaiwyhsontai <3822> (5701)

1:12 kai <2532> wsei <5616> peribolaion <4018> elixeiv <1667> (5692) autouv <846> wv <5613> imation <2440> kai <2532> allaghsontai <236> (5691) su <4771> de <1161> o <3588> autov <846> ei <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> eth <2094> sou <4675> ouk <3756> ekleiqousin <1587> (5692)

1:13 prov <4314> tina <5101> de <1161> twn <3588> aggelwn <32> eirhken <2046> (5758) pote <4218> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org