NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 5

5:1 pav <3956> gar <1063> arciereuv <749> ex <1537> anyrwpwn <444> lambanomenov <2983> (5746) uper <5228> anyrwpwn <444> kayistatai <2525> (5743) ta <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ina <2443> prosferh <4374> (5725) dwra <1435> [te] <5037> kai <2532> yusiav <2378> uper <5228> amartiwn <266>

5:2 metriopayein <3356> (5721) dunamenov <1410> (5740) toiv <3588> agnoousin <50> (5723) kai <2532> planwmenoiv <4105> (5746) epei <1893> kai <2532> autov <846> perikeitai <4029> (5736) asyeneian <769>

5:3 kai <2532> di <1223> authn <846> ofeilei <3784> (5719) kaywv <2531> peri <4012> tou <3588> laou <2992> outwv <3779> kai <2532> peri <4012> eautou <1438> prosferein <4374> (5721) peri <4012> amartiwn <266>

5:4 kai <2532> ouc <3756> eautw <1438> tiv <5100> lambanei <2983> (5719) thn <3588> timhn <5092> alla <235> kaloumenov <2564> (5746) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> kaywsper <2509> kai <2532> aarwn <2>

5:5 outwv <3779> kai <2532> o <3588> cristov <5547> ouc <3756> eauton <1438> edoxasen <1392> (5656) genhyhnai <1096> (5677) arcierea <749> all <235> o <3588> lalhsav <2980> (5660) prov <4314> auton <846> uiov <5207> mou <3450> ei <1510> (5748) su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> (5758) se <4571>

5:6 kaywv <2531> kai <2532> en <1722> eterw <2087> legei <3004> (5719) su <4771> iereuv <2409> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198>

5:7 ov <3739> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> thv <3588> sarkov <4561> autou <846> dehseiv <1162> te <5037> kai <2532> ikethriav <2428> prov <4314> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) swzein <4982> (5721) auton <846> ek <1537> yanatou <2288> meta <3326> kraughv <2906> iscurav <2478> kai <2532> dakruwn <1144> prosenegkav <4374> (5660) kai <2532> eisakousyeiv <1522> (5685) apo <575> thv <3588> eulabeiav <2124>

5:8 kaiper <2539> wn <1510> (5752) uiov <5207> emayen <3129> (5627) af <575> wn <3739> epayen <3958> (5627) thn <3588> upakohn <5218>

5:9 kai <2532> teleiwyeiv <5048> (5685) egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> upakouousin <5219> (5723) autw <846> aitiov <159> swthriav <4991> aiwniou <166>

5:10 prosagoreuyeiv <4316> (5685) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> arciereuv <749> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198>

5:11 peri <4012> ou <3739> poluv <4183> hmin <2254> o <3588> logov <3056> kai <2532> dusermhneutov <1421> legein <3004> (5721) epei <1893> nwyroi <3576> gegonate <1096> (5754) taiv <3588> akoaiv <189>

5:12 kai <2532> gar <1063> ofeilontev <3784> (5723) einai <1510> (5750) didaskaloi <1320> dia <1223> ton <3588> cronon <5550> palin <3825> creian <5532> ecete <2192> (5719) tou <3588> didaskein <1321> (5721) umav <5209> tina <5101> ta <3588> stoiceia <4747> thv <3588> archv <746> twn <3588> logiwn <3051> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> gegonate <1096> (5754) creian <5532> econtev <2192> (5723) galaktov <1051> ou <3756> stereav <4731> trofhv <5160>

5:13 pav <3956> gar <1063> o <3588> metecwn <3348> (5723) galaktov <1051> apeirov <552> logou <3056> dikaiosunhv <1343> nhpiov <3516> gar <1063> estin <1510> (5748)

5:14 teleiwn <5046> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> sterea <4731> trofh <5160> twn <3588> dia <1223> thn <3588> exin <1838> ta <3588> aisyhthria <145> gegumnasmena <1128> (5772) econtwn <2192> (5723) prov <4314> diakrisin <1253> kalou <2570> te <5037> kai <2532> kakou <2556>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org