NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Esther 6

6:1 <04428> Klmh <06440> ynpl <07121> Myarqn <01961> wyhyw <03117> Mymyh <01697> yrbd <02146> twnrkzh <05612> rpo <0853> ta <0935> aybhl <0559> rmayw <04428> Klmh <08142> tns <05074> hddn <01931> awhh <03915> hlylb (6:1)

6:2 <0325> swrwsxa <04428> Klmb <03027> dy <07971> xlsl <01245> wsqb <0834> rsa <05592> Poh <08104> yrmsm <04428> Klmh <05631> yoyro <08147> yns <08657> srtw <0904> antgb <05921> le <04782> ykdrm <05046> dygh <0834> rsa <03789> bwtk <04672> aumyw (6:2)

6:3 <01697> rbd <05973> wme <06213> hven <03808> al <08334> wytrsm <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw <02088> hz <05921> le <04782> ykdrml <01420> hlwdgw <03366> rqy <06213> hven <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw (6:3)

6:4 <0> wl <03559> Nykh <0834> rsa <06086> Ueh <05921> le <04782> ykdrm <0853> ta <08518> twltl <04428> Klml <0559> rmal <02435> hnwuyxh <04428> Klmh <01004> tyb <02691> ruxl <0935> ab <02001> Nmhw <02691> ruxb <04310> ym <04428> Klmh <0559> rmayw (6:4)

6:5 <0935> awby <04428> Klmh <0559> rmayw <02691> ruxb <05975> dme <02001> Nmh <02009> hnh <0413> wyla <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw (6:5)

6:6 <04480> ynmm <03148> rtwy <03366> rqy <06213> twvel <04428> Klmh <02654> Upxy <04310> yml <03820> wblb <02001> Nmh <0559> rmayw <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syab <06213> twvel <04100> hm <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <02001> Nmh <0935> awbyw (6:6)

6:7 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> sya <04428> Klmh <0413> la <02001> Nmh <0559> rmayw (6:7)

6:8 <07218> wsarb <04438> twklm <03804> rtk <05414> Ntn <0834> rsaw <04428> Klmh <05921> wyle <07392> bkr <0834> rsa <05483> owow <04428> Klmh <0> wb <03847> sbl <0834> rsa <04438> twklm <03830> swbl <0935> wayby (6:8)

6:9 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <06440> wynpl <07121> warqw <05892> ryeh <07339> bwxrb <05483> owoh <05921> le <07392> whbykrhw <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syah <0853> ta <03847> wsyblhw <06579> Mymtrph <04428> Klmh <08269> yrvm <0376> sya <03027> dy <05921> le <05483> owohw <03830> swblh <05414> Nwtnw (6:9)

6:10 <01696> trbd <0834> rsa <03605> lkm <01697> rbd <05307> lpt <0408> la <04428> Klmh <08179> resb <03427> bswyh <03064> ydwhyh <04782> ykdrml <03651> Nk <06213> hvew <01696> trbd <0834> rsak <05483> owoh <0853> taw <03830> swblh <0853> ta <03947> xq <04116> rhm <02001> Nmhl <04428> Klmh <0559> rmayw (6:10)

6:11 <03366> wrqyb <02654> Upx <04428> Klmh <0834> rsa <0376> syal <06213> hvey <03602> hkk <06440> wynpl <07121> arqyw <05892> ryeh <07339> bwxrb <07392> whbykryw <04782> ykdrm <0853> ta <03847> sblyw <05483> owoh <0853> taw <03830> swblh <0853> ta <02001> Nmh <03947> xqyw (6:11)

6:12 <07218> sar <02645> ywpxw <057> lba <01004> wtyb <0413> la <01765> Pxdn <02001> Nmhw <04428> Klmh <08179> res <0413> la <04782> ykdrm <07725> bsyw (6:12)

6:13 <06440> wynpl <05307> lwpt <05307> lwpn <03588> yk <0> wl <03201> lkwt <03808> al <06440> wynpl <05307> lpnl <02490> twlxh <0834> rsa <04782> ykdrm <03064> Mydwhyh <02233> erzm <0518> Ma <0802> wtsa <02238> srzw <02450> wymkx <0> wl <0559> wrmayw <07136> whrq <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0157> wybha <03605> lklw <0802> wtsa <02238> srzl <02001> Nmh <05608> rpoyw (6:13)

6:14 <0635> rtoa <06213> htve <0834> rsa <04960> htsmh <0413> la <02001> Nmh <0853> ta <0935> aybhl <0926> wlhbyw <05060> weygh <04428> Klmh <05631> yoyrow <05973> wme <01696> Myrbdm <05750> Mdwe (6:14)

6:1 o de kuriov apesthsen ton upnon apo tou basilewv thn nukta ekeinhn kai eipen tw didaskalw autou eisferein grammata mnhmosuna twn hmerwn anaginwskein autw

6:2 euren de ta grammata ta grafenta peri mardocaiou wv aphggeilen tw basilei peri twn duo eunoucwn tou basilewv en tw fulassein autouv kai zhthsai epibalein tav ceirav artaxerxh

6:3 eipen de o basileuv tina doxan h carin epoihsamen tw mardocaiw kai eipan oi diakonoi tou basilewv ouk epoihsav autw ouden

6:4 en de tw punyanesyai ton basilea peri thv eunoiav mardocaiou idou aman en th aulh eipen de o basileuv tiv en th aulh o de aman eishlyen eipein tw basilei kremasai ton mardocaion epi tw xulw w htoimasen

6:5 kai eipan oi diakonoi tou basilewv idou aman esthken en th aulh kai eipen o basileuv kalesate auton

6:6 eipen de o basileuv tw aman ti poihsw tw anyrwpw on egw yelw doxasai eipen de en eautw aman tina yelei o basileuv doxasai ei mh eme

6:7 eipen de prov ton basilea anyrwpon on o basileuv yelei doxasai

6:8 enegkatwsan oi paidev tou basilewv stolhn bussinhn hn o basileuv periballetai kai ippon ef on o basileuv epibainei

6:9 kai dotw eni twn filwn tou basilewv twn endoxwn kai stolisatw ton anyrwpon on o basileuv agapa kai anabibasatw auton epi ton ippon kai khrussetw dia thv plateiav thv polewv legwn outwv estai panti anyrwpw on o basileuv doxazei

6:10 eipen de o basileuv tw aman kaywv elalhsav outwv poihson tw mardocaiw tw ioudaiw tw yerapeuonti en th aulh kai mh parapesatw sou logov wn elalhsav

6:11 elaben de aman thn stolhn kai ton ippon kai estolisen ton mardocaion kai anebibasen auton epi ton ippon kai dihlyen dia thv plateiav thv polewv kai ekhrussen legwn outwv estai panti anyrwpw on o basileuv yelei doxasai

6:12 epestreqen de o mardocaiov eiv thn aulhn aman de upestreqen eiv ta idia lupoumenov kata kefalhv

6:13 kai dihghsato aman ta sumbebhkota autw zwsara th gunaiki autou kai toiv filoiv kai eipan prov auton oi filoi kai h gunh ei ek genouv ioudaiwn mardocaiov hrxai tapeinousyai enwpion autou peswn pesh ou mh dunh auton amunasyai oti yeov zwn met autou

6:14 eti autwn lalountwn paraginontai oi eunoucoi epispeudontev ton aman epi ton poton on htoimasen esyhrTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org