NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 29

29:1 <03157> laerzyb <0834> rsa <05869> Nyeb <02583> Mynx <03478> larvyw <0663> hqpa <04264> Mhynxm <03605> lk <0853> ta <06430> Mytslp <06908> wubqyw (29:1)

29:2 <0397> syka <05973> Me <0314> hnrxab <05674> Myrbe <0376> wysnaw <01732> dwdw <0505> Myplalw <03967> twaml <05674> Myrbe <06430> Mytslp <05633> ynrow (29:2)

29:3 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05307> wlpn <03117> Mwym <03972> hmwam <0> wb <04672> ytaum <03808> alw <08141> Myns <02088> hz <0176> wa <03117> Mymy <02088> hz <0854> yta <01961> hyh <0834> rsa <03478> larvy <04428> Klm <07586> lwas <05650> dbe <01732> dwd <02088> hz <03808> awlh <06430> Mytslp <08269> yrv <0413> la <0397> syka <0559> rmayw <0428> hlah <05680> Myrbeh <04100> hm <06430> Mytslp <08269> yrv <0559> wrmayw (29:3)

29:4 <01992> Mhh <0582> Mysnah <07218> ysarb <03808> awlh <0113> wynda <0413> la <02088> hz <07521> hurty <04100> hmbw <04421> hmxlmb <07854> Njvl <0> wnl <01961> hyhy <03808> alw <04421> hmxlmb <05973> wnme <03381> dry <03808> alw <08033> Ms <06485> wtdqph <0834> rsa <04725> wmwqm <0413> la <07725> bsyw <0376> syah <0853> ta <07725> bsh <06430> Mytslp <08269> yrv <0> wl <0559> wrmayw <06430> Mytslp <08269> yrv <05921> wyle <07107> wpuqyw (29:4)

29:5 o <07233> *wytbbrb {wtbbrb} <01732> dwdw <0505> wyplab <07586> lwas <05221> hkh <0559> rmal <04246> twlxmb <0> wl <06030> wney <0834> rsa <01732> dwd <02088> hz <03808> awlh (29:5)

29:6 <0859> hta <02896> bwj <03808> al <05633> Mynroh <05869> ynyebw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <0413> yla <0935> Kab <03117> Mwym <07451> her <0> Kb <04672> ytaum <03808> al <03588> yk <04264> hnxmb <0854> yta <0935> Kabw <03318> Ktau <05869> ynyeb <02896> bwjw <0859> hta <03477> rsy <03588> yk <03068> hwhy <02416> yx <0413> wyla <0559> rmayw <01732> dwd <0413> la <0397> syka <07121> arqyw (29:6)

29:7 o <06430> Mytslp <05633> ynro <05869> ynyeb <07451> er <06213> hvet <03808> alw <07965> Mwlsb <01980> Klw <07725> bws <06258> htew (29:7)

29:8 <04428> Klmh <0113> ynda <0341> ybyab <03898> ytmxlnw <0935> awba <03808> al <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <06440> Kynpl <01961> ytyyh <0834> rsa <03117> Mwym <05650> Kdbeb <04672> taum <04100> hmw <06213> ytyve <04100> hm <03588> yk <0397> syka <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw (29:8)

29:9 <04421> hmxlmb <05973> wnme <05927> hley <03808> al <0559> wrma <06430> Mytslp <08269> yrv <0389> Ka <0430> Myhla <04397> Kalmk <05869> ynyeb <0859> hta <02896> bwj <03588> yk <03045> ytedy <01732> dwd <0413> la <0559> rmayw <0397> syka <06030> Neyw (29:9)

29:10 <01980> wklw <0> Mkl <0215> rwaw <01242> rqbb <07925> Mtmkshw <0854> Kta <0935> wab <0834> rsa <0113> Kynda <05650> ydbew <01242> rqbb <07925> Mksh <06258> htew (29:10)

29:11 o <03157> laerzy <05927> wle <06430> Mytslpw <06430> Mytslp <0776> Ura <0413> la <07725> bwsl <01242> rqbb <01980> tkll <0582> wysnaw <01931> awh <01732> dwd <07925> Mksyw (29:11)

29:1 kai sunayroizousin allofuloi pasav tav parembolav autwn eiv afek kai israhl parenebalen en aendwr th en iezrael

29:2 kai satrapai allofulwn pareporeuonto eiv ekatontadav kai ciliadav kai dauid kai oi andrev autou pareporeuonto ep escatwn meta agcouv

29:3 kai eipon oi satrapai twn allofulwn tinev oi diaporeuomenoi outoi kai eipen agcouv prov touv strathgouv twn allofulwn ouc outov dauid o doulov saoul basilewv israhl gegonen mey hmwn hmerav touto deuteron etov kai ouc eurhka en autw ouyen af hv hmerav enepesen prov me kai ewv thv hmerav tauthv

29:4 kai eluphyhsan ep autw oi strathgoi twn allofulwn kai legousin autw apostreqon ton andra eiv ton topon autou ou katesthsav auton ekei kai mh ercesyw mey hmwn eiv ton polemon kai mh ginesyw epiboulov thv parembolhv kai en tini diallaghsetai outov tw kuriw autou ouci en taiv kefalaiv twn andrwn ekeinwn

29:5 ouc outov dauid w exhrcon en coroiv legontev epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou

29:6 kai ekalesen agcouv ton dauid kai eipen autw zh kuriov oti euyhv su kai agayov en ofyalmoiv mou kai h exodov sou kai h eisodov sou met emou en th parembolh kai oti ouc eurhka kata sou kakian af hv hmerav hkeiv prov me ewv thv shmeron hmerav kai en ofyalmoiv twn satrapwn ouk agayov su

29:7 kai nun anastrefe kai poreuou eiv eirhnhn kai ou mh poihseiv kakian en ofyalmoiv twn satrapwn twn allofulwn

29:8 kai eipen dauid prov agcouv ti pepoihka soi kai ti eurev en tw doulw sou af hv hmerav hmhn enwpion sou kai ewv thv hmerav tauthv oti ou mh elyw polemhsai touv ecyrouv tou kuriou mou tou basilewv

29:9 kai apekriyh agcouv prov dauid oida oti agayov su en ofyalmoiv mou all oi satrapai twn allofulwn legousin ouc hxei mey hmwn eiv polemon

29:10 kai nun oryrison to prwi su kai oi paidev tou kuriou sou oi hkontev meta sou kai poreuesye eiv ton topon ou katesthsa umav ekei kai logon loimon mh yhv en kardia sou oti agayov su enwpion mou kai oryrisate en th odw kai fwtisatw umin kai poreuyhte

29:11 kai wryrisen dauid autov kai oi andrev autou apelyein kai fulassein thn ghn twn allofulwn kai oi allofuloi anebhsan polemein epi israhlTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org