NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:2-8

2:2 legontev <3004> (5723) pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> tecyeiv <5088> (5685) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eidomen <1492> (5627) gar <1063> autou <846> ton <3588> astera <792> en <1722> th <3588> anatolh <395> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) proskunhsai <4352> (5658) autw <846>

2:3 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> basileuv <935> hrwdhv <2264> etaracyh <5015> (5681) kai <2532> pasa <3956> ierosoluma <2414> met <3326> autou <846>

2:4 kai <2532> sunagagwn <4863> (5631) pantav <3956> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> grammateiv <1122> tou <3588> laou <2992> epunyaneto <4441> (5711) par <3844> autwn <846> pou <4226> o <3588> cristov <5547> gennatai <1080> (5743)

2:5 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> outwv <3779> gar <1063> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396>

2:6 kai <2532> su <4771> bhyleem <965> gh <1093> iouda <2448> oudamwv <3760> elacisth <1646> ei <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> hgemosin <2232> iouda <2448> ek <1537> sou <4675> gar <1063> exeleusetai <1831> (5695) hgoumenov <2233> (5740) ostiv <3748> poimanei <4165> (5692) ton <3588> laon <2992> mou <3450> ton <3588> israhl <2474>

2:7 tote <5119> hrwdhv <2264> layra <2977> kalesav <2564> (5660) touv <3588> magouv <3097> hkribwsen <198> (5656) par <3844> autwn <846> ton <3588> cronon <5550> tou <3588> fainomenou <5316> (5730) asterov <792>

2:8 kai <2532> pemqav <3992> (5660) autouv <846> eiv <1519> bhyleem <965> eipen <2036> (5627) poreuyentev <4198> (5679) exetasate <1833> (5657) akribwv <199> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> epan <1875> de <1161> eurhte <2147> (5632) apaggeilate <518> (5657) moi <3427> opwv <3704> kagw <2504> elywn <2064> (5631) proskunhsw <4352> (5661) autw <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org