NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:33-37

9:33 kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> kai <2532> en <1722> th <3588> oikia <3614> genomenov <1096> (5637) ephrwta <1905> (5707) autouv <846> ti <5101> en <1722> th <3588> odw <3598> dielogizesye <1260> (5711)

9:34 oi <3588> de <1161> esiwpwn <4623> (5707) prov <4314> allhlouv <240> gar <1063> dielecyhsan <1256> (5675) en <1722> th <3588> odw <3598> tiv <5101> meizwn <3187>

9:35 kai <2532> kayisav <2523> (5660) efwnhsen <5455> (5656) touv <3588> dwdeka <1427> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ei <1487> tiv <5100> yelei <2309> (5719) prwtov <4413> einai <1510> (5750) estai <1510> (5704) pantwn <3956> escatov <2078> kai <2532> pantwn <3956> diakonov <1249>

9:36 kai <2532> labwn <2983> (5631) paidion <3813> esthsen <2476> (5656) auto <846> en <1722> mesw <3319> autwn <846> kai <2532> enagkalisamenov <1723> (5666) auto <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

9:37 ov <3739> an <302> [en] <1520> twn <3588> toioutwn <5108> paidiwn <3813> dexhtai <1209> (5667) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> eme <1691> decetai <1209> (5736) kai <2532> ov <3739> an <302> eme <1691> dechtai <1209> (5741) ouk <3756> eme <1691> decetai <1209> (5736) alla <235> ton <3588> aposteilanta <649> (5660) me <3165>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org