NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:7-11

14:7 elegen <3004> (5707) de <1161> prov <4314> touv <3588> keklhmenouv <2564> (5772) parabolhn <3850> epecwn <1907> (5723) pwv <4459> tav <3588> prwtoklisiav <4411> exelegonto <1586> (5710) legwn <3004> (5723) prov <4314> autouv <846>

14:8 otan <3752> klhyhv <2564> (5686) upo <5259> tinov <5100> eiv <1519> gamouv <1062> mh <3361> katakliyhv <2625> (5686) eiv <1519> thn <3588> prwtoklisian <4411> mhpote <3379> entimoterov <1784> sou <4675> h <1510> (5753) keklhmenov <2564> (5772) up <5259> autou <846>

14:9 kai <2532> elywn <2064> (5631) o <3588> se <4571> kai <2532> auton <846> kalesav <2564> (5660) erei <2046> (5692) soi <4671> dov <1325> (5628) toutw <5129> topon <5117> kai <2532> tote <5119> arxh <756> (5672) meta <3326> aiscunhv <152> ton <3588> escaton <2078> topon <5117> katecein <2722> (5721)

14:10 all <235> otan <3752> klhyhv <2564> (5686) poreuyeiv <4198> (5679) anapese <377> (5628) eiv <1519> ton <3588> escaton <2078> topon <5117> ina <2443> otan <3752> elyh <2064> (5632) o <3588> keklhkwv <2564> (5761) se <4571> erei <3004> (5692) soi <4671> file <5384> prosanabhyi <4320> (5628) anwteron <511> tote <5119> estai <1510> (5704) soi <4671> doxa <1391> enwpion <1799> pantwn <3956> twn <3588> sunanakeimenwn <4873> (5740) soi <4671>

14:11 oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> o <3588> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org