NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:17-21

3:17 ou <3756> gar <1063> apesteilen <649> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> krinh <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swyh <4982> (5686) o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846>

3:18 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ou <3756> krinetai <2919> (5743) o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) hdh <2235> kekritai <2919> (5769) oti <3754> mh <3361> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> monogenouv <3439> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316>

3:19 auth <3778> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> krisiv <2920> oti <3754> to <3588> fwv <5457> elhluyen <2064> (5754) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> hgaphsan <25> (5656) oi <3588> anyrwpoi <444> mallon <3123> to <3588> skotov <4655> h <2228> to <3588> fwv <5457> hn <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> ponhra <4190> ta <3588> erga <2041>

3:20 pav <3956> gar <1063> o <3588> faula <5337> prasswn <4238> (5723) misei <3404> (5719) to <3588> fwv <5457> kai <2532> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) prov <4314> to <3588> fwv <5457> ina <2443> mh <3361> elegcyh <1651> (5686) ta <3588> erga <2041> autou <846>

3:21 o <3588> de <1161> poiwn <4160> (5723) thn <3588> alhyeian <225> ercetai <2064> (5736) prov <4314> to <3588> fwv <5457> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) autou <846> ta <3588> erga <2041> oti <3754> en <1722> yew <2316> estin <1510> (5748) eirgasmena <2038> (5772)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org