NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:27-31

2:27 oti <3754> ouk <3756> egkataleiqeiv <1459> (5692) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> eiv <1519> adhn <86> oude <3761> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

2:28 egnwrisav <1107> (5656) moi <3427> odouv <3598> zwhv <2222> plhrwseiv <4137> (5692) me <3165> eufrosunhv <2167> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4675>

2:29 andrev <435> adelfoi <80> exon <1832> (5901) eipein <2036> (5629) meta <3326> parrhsiav <3954> prov <4314> umav <5209> peri <4012> tou <3588> patriarcou <3966> dauid <1138> oti <3754> kai <2532> eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> etafh <2290> (5648) kai <2532> to <3588> mnhma <3418> autou <846> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254> acri <891> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

2:30 profhthv <4396> oun <3767> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> eidwv <1492> (5761) oti <3754> orkw <3727> wmosen <3660> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> ek <1537> karpou <2590> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> kayisai <2523> (5658) epi <1909> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

2:31 proidwn <4275> (5631) elalhsen <2980> (5656) peri <4012> thv <3588> anastasewv <386> tou <3588> cristou <5547> oti <3754> oute <3777> egkateleifyh <1459> (5681) eiv <1519> adhn <86> oute <3777> h <3588> sarx <4561> autou <846> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org