NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 4:4

4:4 en <1722> w <3739> xenizontai <3579> (5743) mh <3361> suntrecontwn <4936> (5723) umwn <5216> eiv <1519> thn <3588> authn <846> thv <3588> aswtiav <810> anacusin <401> blasfhmountev <987> (5723)

1 Peter 4:12-19

4:12 agaphtoi <27> mh <3361> xenizesye <3579> (5744) th <3588> en <1722> umin <5213> purwsei <4451> prov <4314> peirasmon <3986> umin <5213> ginomenh <1096> (5740) wv <5613> xenou <3581> umin <5213> sumbainontov <4819> (5723)

4:13 alla <235> kayo <2526> koinwneite <2841> (5719) toiv <3588> tou <3588> cristou <5547> payhmasin <3804> cairete <5463> (5720) ina <2443> kai <2532> en <1722> th <3588> apokaluqei <602> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> carhte <5463> (5647) agalliwmenoi <21> (5740)

4:14 ei <1487> oneidizesye <3679> (5743) en <1722> onomati <3686> cristou <5547> makarioi <3107> oti <3754> to <3588> thv <3588> doxhv <1391> kai <2532> to <3588> tou <3588> yeou <2316> pneuma <4151> ef <1909> umav <5209> anapauetai <373> (5731)

4:15 mh <3361> gar <1063> tiv <5100> umwn <5216> pascetw <3958> (5720) wv <5613> foneuv <5406> h <2228> klepthv <2812> h <2228> kakopoiov <2555> h <2228> wv <5613> allotriepiskopov <244>

4:16 ei <1487> de <1161> wv <5613> cristianov <5546> mh <3361> aiscunesyw <153> (5744) doxazetw <1392> (5720) de <1161> ton <3588> yeon <2316> en <1722> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129>

4:17 oti <3754> [o] <3588> kairov <2540> tou <3588> arxasyai <756> (5670) to <3588> krima <2917> apo <575> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> de <1161> prwton <4412> af <575> hmwn <2257> ti <5101> to <3588> telov <5056> twn <3588> apeiyountwn <544> (5723) tw <3588> tou <3588> yeou <2316> euaggeliw <2098>

4:18 kai <2532> ei <1487> o <3588> dikaiov <1342> moliv <3433> swzetai <4982> (5743) o <3588> [de] <1161> asebhv <765> kai <2532> amartwlov <268> pou <4226> faneitai <5316> (5695)

4:19 wste <5620> kai <2532> oi <3588> pascontev <3958> (5723) kata <2596> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> pistw <4103> ktisth <2939> paratiyesywsan <3908> (5744) tav <3588> qucav <5590> en <1722> agayopoiia <16>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org