NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:10-11

2:10 o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> fwti <5457> menei <3306> (5719) kai <2532> skandalon <4625> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:11 o <3588> de <1161> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> th <3588> skotia <4653> peripatei <4043> (5719) kai <2532> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4225> upagei <5217> (5719) oti <3754> h <3588> skotia <4653> etuflwsen <5186> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org