NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 79

79:1 <05856> Myyel <03389> Mlswry <0853> ta <07760> wmv <06944> Ksdq <01964> lkyh <0853> ta <02930> wamj <05159> Ktlxnb <01471> Mywg <0935> wab <0430> Myhla <0623> Poal <04210> rwmzm (79:1)

79:2 <0776> Ura <02416> wtyxl <02623> Kydyox <01320> rvb <08064> Mymsh <05775> Pwel <03978> lkam <05650> Kydbe <05038> tlbn <0853> ta <05414> wntn (79:2)

79:3 <06912> rbwq <0369> Nyaw <03389> Mlswry <05439> twbybo <04325> Mymk <01818> Mmd <08210> wkps (79:3)

79:4 <05439> wnytwbybol <07047> olqw <03933> gel <07934> wnynksl <02781> hprx <01961> wnyyh (79:4)

79:5 <07068> Ktanq <0784> sa <03644> wmk <01197> rebt <05331> xunl <0599> Pnat <03068> hwhy <04100> hm <05704> de (79:5)

79:6 <07121> warq <03808> al <08034> Kmsb <0834> rsa <04467> twklmm <05921> lew <03045> Kwedy <03808> al <0834> rsa <01471> Mywgh <0413> la <02534> Ktmx <08210> Kps (79:6)

79:7 <08074> wmsh <05116> whwn <0853> taw <03290> bqey <0853> ta <0398> lka <03588> yk (79:7)

79:8 <03966> dam <01809> wnwld <03588> yk <07356> Kymxr <06923> wnwmdqy <04118> rhm <07223> Mynsar <05771> tnwe <0> wnl <02142> rkzt <0408> la (79:8)

79:9 <08034> Kms <04616> Neml <02403> wnytajx <05921> le <03722> rpkw <05337> wnlyuhw <08034> Kms <03519> dwbk <01697> rbd <05921> le <03468> wnesy <0430> yhla <05826> wnrze (79:9)

79:10 <08210> Kwpsh <05650> Kydbe <01818> Md <05360> tmqn <05869> wnynyel <01471> *Mywgb {Myygb} <03045> edwy <0430> Mhyhla <0346> hya <01471> Mywgh <0559> wrmay <04100> hml (79:10)

79:11 <08546> htwmt <01121> ynb <03498> rtwh <02220> Kewrz <01433> ldgk <0616> ryoa <0603> tqna <06440> Kynpl <0935> awbt (79:11)

79:12 <0136> ynda <02778> Kwprx <0834> rsa <02781> Mtprx <02436> Mqyx <0413> la <07659> Mytebs <07934> wnynksl <07725> bshw (79:12)

79:13 <08416> Ktlht <05608> rpon <01755> rdw <01755> rdl <05769> Mlwel <0> Kl <03034> hdwn <04830> Ktyerm <06629> Nauw <05971> Kme <0587> wnxnaw (79:13)

79:1 (78:1) qalmov tw asaf o yeov hlyosan eynh eiv thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eyento ierousalhm eiv opwrofulakion

79:2 (78:2) eyento ta ynhsimaia twn doulwn sou brwmata toiv peteinoiv tou ouranou tav sarkav twn osiwn sou toiv yhrioiv thv ghv

79:3 (78:3) execean to aima autwn wv udwr kuklw ierousalhm kai ouk hn o yaptwn

79:4 (78:4) egenhyhmen oneidov toiv geitosin hmwn mukthrismov kai cleuasmov toiv kuklw hmwn

79:5 (78:5) ewv pote kurie orgisyhsh eiv telov ekkauyhsetai wv pur o zhlov sou

79:6 (78:6) ekceon thn orghn sou epi eynh ta mh ginwskonta se kai epi basileiav ai to onoma sou ouk epekalesanto

79:7 (78:7) oti katefagon ton iakwb kai ton topon autou hrhmwsan

79:8 (78:8) mh mnhsyhv hmwn anomiwn arcaiwn tacu prokatalabetwsan hmav oi oiktirmoi sou oti eptwceusamen sfodra

79:9 (78:9) bohyhson hmin o yeov o swthr hmwn eneka thv doxhv tou onomatov sou kurie rusai hmav kai ilasyhti taiv amartiaiv hmwn eneka tou onomatov sou

79:10 (78:10) mhpote eipwsin ta eynh pou estin o yeov autwn kai gnwsyhtw en toiv eynesin enwpion twn ofyalmwn hmwn h ekdikhsiv tou aimatov twn doulwn sou tou ekkecumenou

79:11 (78:11) eiselyatw enwpion sou o stenagmov twn pepedhmenwn kata thn megalwsunhn tou bracionov sou peripoihsai touv uiouv twn teyanatwmenwn

79:12 (78:12) apodov toiv geitosin hmwn eptaplasiona eiv ton kolpon autwn ton oneidismon autwn on wneidisan se kurie

79:13 (78:13) hmeiv de laov sou kai probata thv nomhv sou anyomologhsomeya soi eiv ton aiwna eiv genean kai genean exaggeloumen thn ainesin souTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org