NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 27

27:1 <03027> wdym <04422> ytjlmnw <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <05750> dwe <01245> ynsqbl <07586> lwas <04480> ynmm <02976> sawnw <06430> Mytslp <0776> Ura <0413> la <04422> jlma <04422> jlmh <03588> yk <02896> bwj <0> yl <0369> Nya <07586> lwas <03027> dyb <0259> dxa <03117> Mwy <05595> hpoa <06258> hte <03820> wbl <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw (27:1)

27:2 <01661> tg <04428> Klm <04582> Kwem <01121> Nb <0397> syka <0413> la <05973> wme <0834> rsa <0376> sya <03967> twam <08337> ssw <01931> awh <05674> rbeyw <01732> dwd <06965> Mqyw (27:2)

27:3 <03762> tylmrkh <05037> lbn <0802> tsa <026> lygybaw <03159> tylaerzyh <0293> Menyxa <0802> wysn <08147> ytsw <01732> dwd <01004> wtybw <0376> sya <0376> wysnaw <01931> awh <01661> tgb <0397> syka <05973> Me <01732> dwd <03427> bsyw (27:3)

27:4 o <01245> wsqbl <05750> dwe <03254> *Poy {Powy} <03808> alw <01661> tg <01732> dwd <01272> xrb <03588> yk <07586> lwasl <05046> dgyw (27:4)

27:5 <05973> Kme <04467> hklmmh <05892> ryeb <05650> Kdbe <03427> bsy <04100> hmlw <08033> Ms <03427> hbsaw <07704> hdvh <05892> yre <0259> txab <04725> Mwqm <0> yl <05414> wnty <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <0397> syka <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw (27:5)

27:6 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03063> hdwhy <04428> yklml <06860> glqu <01961> htyh <03651> Nkl <06860> glqu <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <0397> syka <0> wl <05414> Ntyw (27:6)

27:7 <02320> Mysdx <0702> hebraw <03117> Mymy <06430> Mytslp <07704> hdvb <01732> dwd <03427> bsy <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <01961> yhyw (27:7)

27:8 <04714> Myrum <0776> Ura <05704> dew <07793> hrws <0935> Kawb <05769> Mlwem <0834> rsa <0776> Urah <03427> twbsy <02007> hnh <03588> yk <06003> yqlmehw <01511> *yrzghw {yzrghw} <01651> yrwsgh <0413> la <06584> wjspyw <0582> wysnaw <01732> dwd <05927> leyw (27:8)

27:9 <0397> syka <0413> la <0935> abyw <07725> bsyw <0899> Mydgbw <01581> Mylmgw <02543> Myrmxw <01241> rqbw <06629> Nau <03947> xqlw <0802> hsaw <0376> sya <02421> hyxy <03808> alw <0776> Urah <0853> ta <01732> dwd <05221> hkhw (27:9)

27:10 <07017> ynyqh <05045> bgn <0413> law <03397> ylamxryh <05045> bgn <05921> lew <03063> hdwhy <05045> bgn <05921> le <01732> dwd <0559> rmayw <03117> Mwyh <06584> Mtjsp <0408> la <0397> syka <0559> rmayw (27:10)

27:11 <06430> Mytslp <07704> hdvb <03427> bsy <0834> rsa <03117> Mymyh <03605> lk <04941> wjpsm <03541> hkw <01732> dwd <06213> hve <03541> hk <0559> rmal <05921> wnyle <05046> wdgy <06435> Np <0559> rmal <01661> tg <0935> aybhl <01732> dwd <02421> hyxy <03808> al <0802> hsaw <0376> syaw (27:11)

27:12 P <05769> Mlwe <05650> dbel <0> yl <01961> hyhw <03478> larvyb <05971> wmeb <0887> syabh <0887> sabh <0559> rmal <01732> dwdb <0397> syka <0539> Nmayw (27:12)

27:1 kai eipen dauid en th kardia autou legwn nun prosteyhsomai en hmera mia eiv ceirav saoul kai ouk estin moi agayon ean mh swyw eiv ghn allofulwn kai anh saoul tou zhtein me eiv pan orion israhl kai swyhsomai ek ceirov autou

27:2 kai anesth dauid kai oi tetrakosioi andrev met autou kai eporeuyh prov agcouv uion ammac basilea gey

27:3 kai ekayisen dauid meta agcouv en gey autov kai oi andrev autou ekastov kai o oikov autou kai dauid kai amfoterai ai gunaikev autou acinaam h iezrahlitiv kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou

27:4 kai anhggelh tw saoul oti pefeugen dauid eiv gey kai ou proseyeto eti zhtein auton

27:5 kai eipen dauid prov agcouv ei dh eurhken o doulov sou carin en ofyalmoiv sou dotwsan dh moi topon en mia twn polewn twn kat agron kai kayhsomai ekei kai ina ti kayhtai o doulov sou en polei basileuomenh meta sou

27:6 kai edwken autw en th hmera ekeinh thn sekelak dia touto egenhyh sekelak tw basilei thv ioudaiav ewv thv hmerav tauthv

27:7 kai egenhyh o ariymov twn hmerwn wn ekayisen dauid en agrw twn allofulwn tessarav mhnav

27:8 kai anebainen dauid kai oi andrev autou kai epetiyento epi panta ton gesiri kai epi ton amalhkithn kai idou h gh katwkeito apo anhkontwn h apo gelamqour teteicismenwn kai ewv ghv aiguptou

27:9 kai etupte thn ghn kai ouk ezwogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onouv kai kamhlouv kai imatismon kai anestreqan kai hrconto prov agcouv

27:10 kai eipen agcouv prov dauid epi tina epeyesye shmeron kai eipen dauid prov agcouv kata noton thv ioudaiav kai kata noton iesmega kai kata noton tou kenezi

27:11 kai andra kai gunaika ouk ezwogonhsen tou eisagagein eiv gey legwn mh anaggeilwsin eiv gey kay hmwn legontev tade dauid poiei kai tode to dikaiwma autou pasav tav hmerav av ekayhto dauid en agrw twn allofulwn

27:12 kai episteuyh dauid en tw agcouv sfodra legwn hscuntai aiscunomenov en tw law autou en israhl kai estai moi doulov eiv ton aiwnaTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org